Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Dla odporności miast istotne są "zasoby ludzkie"

Autor. Sztab Generalny Ukrainy/Twitter

Ludzie przygotowani do zapewnienia ciągłości usług komunalnych w razie kryzysu są niezbędni dla odporności miast – mówili samorządowcy uczestniczący w Kongresie Odporność 2024. Zwracali uwagę na znaczenie przeciwdziałania dezinformacji i rolę, jaką mają przy tym do odegrania lokalne media.

Szefowa wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Gdańska Joanna Pińska zwróciła uwagę, że w razie konfliktu wojsko może przejmować ludzi i sprzęt, których potrzebuje, także od samorządów. Dlatego – dodała – potrzebne są rozwiązania pozwalające zastąpić mobilizowanych pracowników lub gwarantujące, że pozostaną na swoich stanowiskach, by zapewnić ciągłość funkcjonowania miejskiej infrastruktury.

Według niej miasto odporne to miasto zdolne do reagowania, mające wypracowany system informowania o awariach i usuwania ich przez wszystkie niezbędne w danym przypadku służby, przy czym „najważniejszy jest kapitał ludzki”.

Także burmistrz podlaskich Sejn Arkadiusz Nowalski zwracał uwagę, że nie może zabraknąć „czynnika ludzkiego i sprzętu”, stąd potrzeba kadr, która będzie mogła zastąpić np. specjalistów wcielonych w sytuacji kryzysowej do wojska. Dodał, że władze centralne nie będą w stanie zarządzać kryzysem, jeżeli samorządy nie wytworzą „tkanki” w postaci przygotowanych kadr.

Reklama

Zwrócił uwagę na konieczność przeciwdziałania fake newsom, na których rozpowszechnianie miejscowości zamieszkane przez mniejszości etniczne są narażone w większym stopniu niż pozostałe. Dodał, że do budowania odporności na działania informacyjne potrzebne są lokalne media.

Czytaj też

Samorządy – opierając się na własnych zasobach - powinny próbować być samowystarczalne, nie czekać na zasoby przekazywane przez administrację centralną – ocenił prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Przypomniał, że w pandemii i gdy do Polski napływali uchodźcy z Ukrainy samorządy same musiały podejmować decyzje, dlatego – zaznaczył – ważna jest  świadomość sytuacyjna. By ją zapewnić – mówił prezydent – zwrócił się do burmistrzów i wójtów okolicznych gmin o inwentaryzację ujęć wody, które można wykorzystać w razie braku dostaw z wodociągu, odtworzenie osiedlowych pomp. Zwrócił uwagę na znaczenie zapewnienia łączności, także analogowej, która pozostanie sprawna także w razie awarii sieci komórkowych, dotarcia do mieszkańców z informacjami o miejscach zbiórek ewakuacyjnych, sporządzenia list firm dysponujących ciężkim sprzętem. Jako przykład działań na rzecz odporności podał wprowadzone już w trakcie budowy kompleksu basenów wymagania, by jedno z dużych pomieszczeń mogło służyć za schron. Jak mówił, samorząd powinien też być zawczasu gotowy do rozdzielenia zadań między wolontariuszy.

Prezydent opowiedział się za wprowadzeniem zwolnień lub ulg podatkowych dla inwestorów, którzy przy budowie budynków jedno- i wielorodzinnych uwzględnią schrony.

Czytaj też

Najważniejsze w zarządzaniu kryzysowym jest skrócenie do minimum czasu interwencji – powiedział wiceszef Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu miasta Olsztyna Paweł Micek. Temu, jak dodał, służy wprowadzone w jego instytucji rozwiązania – dyżurni PSP, policji i straży miejskiej pracują razem w jednym pomieszczeniu, dzięki czemu jednocześnie dowiadują się o każdym zgłoszeniu, dzięki czemu nie trzeba informacji przekazywać. Inny pomysł Olsztyna to regionalny magazyn kryzysowy ze sprzętem ratowniczym i kwaterunkowym dla 12 gmin.

Czytaj też

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch zwrócił uwagę, że jego miasto korzysta z sieci wodociągowej pobliskiej Warszawy, co z jednej strony zdejmuje z lokalnego samorządu obowiązek zapewnienia dostaw wody, z drugiej niepokoi, że w razie kryzysu „wszystkie działania będą skoncentrowane na Warszawie”, a władze Pruszkowa nie będą miały na dostawy wpływu.

Makuch opowiedział się za zwiększeniem kompetencji straży miejskich i gminnych, by mogły wypełniać zadania, których z powodu kryzysu kadrowego w policji nie mogą wykonywać jej funkcjonariusze.

Jarosław Margielski, Prezydent Miasta Otwocka
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze