Reklama

Agencja Wywiadu

Podwyżki w Agencji Wywiadu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Koordynator służb specjalnych nęci osoby o wysokich kwalifikacjach do podjęcia służby w Agencji Wywiadu. Robi to poprzez podwyższenie uposażeń zasadniczych jej funkcjonariuszy. 

Koordynator służb specjalnych planuje wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Jak się okazuje, to dzięki zatwierdzeniu w planie finansowym służby na 2021 rok dodatkowych środków, czyli ponad 6,8 mln złotych, które przeznaczone mają zostać na uposażenia funkcjonariuszy. Część z nich na ich konta trafić ma już od 1 lipca 2021 roku. W planach jest podwyższenie dotychczasowych stawek uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach zaszeregowania stanowisk służbowych, przy zastosowaniu zróżnicowanych wskaźników przeliczeniowych, po zaokrągleniu nowych stawek uposażenia zasadniczego do 10 zł. Przeciętnie, wzrost ten wyniesienie ok. 400 złotych we wszystkich grupach zaszeregowania, przy uwzględnieniu wydatków relacjonowanych. W przypadku najniższych grup wartość ta sięga np. 100 złotych czy 300 złotych, natomiast w tych najwyższych - 440 złotych.

Celem podwyższenia uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu jest nie tylko, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zachęcenie osób o wysokich kwalifikacjach do podjęcia służby, ale również pozytywne wpłynięcie na zaangażowanie tych, którzy działają już w jej strukturach i wykonują zadania służbowe. "Zadania te wymagają niejednokrotnie od realizujących je funkcjonariuszy posiadania specjalistycznej wiedzy, szczególnych umiejętności i wyjątkowych predyspozycji psychofizycznych" - piszą autorzy projektu. Co więcej, podwyżka ma się także przełożyć na efektywniejsze realizowanie ustawowych zadań AW, związanych z ochroną bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. 

W związku z tym, nowe brzmienie otrzymać ma załącznik zawierający tabelę zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach. 

image
Nowa tabela zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach. Źródło: Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, RCL

Jak tłumaczą autorzy projektu w dokumencie dotyczącym skutków tej regulacji, wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa w 2021 r., ponieważ wskazuje on jedynie sposób rozdysponowania środków przyznanych Agencji Wywiadu na ten rok. Środki finansowe na wzrost uposażeń funkcjonariuszy zostały zabezpieczone w budżecie służby w części 59, której dysponentem jest Szef Agencji Wywiadu. Natomiast skutkiem przechodzącym na lata następne jest wzrost środków finansowych na fundusz nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w wysokości 581 tys. złotych.

Co więcej, autorzy przewidują, że wydatki we wspomnianej części 59, w tym skutki finansowe tzw. świadczeń pochodnych od uposażeń, zostaną sfinansowane w ramach limitu wydatków przyznanego w ustawie budżetowej na 2021 rok na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy AW, powiększonego o skutki przechodzące na rok 2022 i lata następne, i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel, zarówno w roku wejścia w życie projektowanych przepisów, jak i latach następnych. Ogólnie, budżet państwa zmiany te kosztować mają w przeciągu 10 lat niecałe 78 mln złotych. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia może mieć wpływ na rynek pracy. Projekt może bowiem ograniczyć zwalnianie się ze służby w Agencji Wywiadu wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy tej Agencji. Projektowana nowelizacja może także zachęcić osoby o wysokich kwalifikacjach do podejmowania służby w Agencji Wywiadu, co może spowodować wzrost zatrudnienia w tej Agencji.

Fragment Oceny Skutków Regulacji. Źródło: RCL

Projekt jest obecnie na etapie rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, aczkolwiek na wniosek rzecznika koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna został z tego obowiązku zwolniony. Jak podkreśla on bowiem w piśmie do Krzysztofa Szczuckiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Stały Komitet Rady Ministrów, po dokonaniu reasumpcji wcześniejszych rozstrzygnięć z roku 2020, przyjął projekt w trybie obiegowym 22 lutego br. Pozytywnie zaopiniowały go również sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych i Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, natomiast Minister do Spraw Unii Europejskiej przedstawił opinię, że projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

To dość szczególny moment na wprowadzanie podwyżek w Agencji Wywiadu. Sprawie na pewno przyjrzą się z ciekawością inne formacje, np. te podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, które czekają na start opóźniającego się programu rozwoju i mierzą się z brakiem funduszy nagród, które ze względu na problemy gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa, w tym roku nie ruszyły.

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze