Reklama

Agencja Wywiadu

AW zmieni zasady szkolenia szpiegów

Fot. Agencja Wywiadu/Facebook
Fot. Agencja Wywiadu/Facebook

Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy Agencji Wywiadu przejdzie małą aktualizację. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, za który odpowiedzialny jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Wąsik, zmiany związane są z potrzebą stworzenia nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego funkcjonariuszy AW, „dostosowanego do wymagań jakie kreują realia współczesnego świata”. Zgodnie z nowymi zapisami, wprowadzone będą m.in. nowe typy szkoleń oraz utworzone zostanie Centrum Doskonalenia Zawodowego Agencji Wywiadu.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, które zastąpić ma zapisy z 2003 roku. Jak podkreślają autorzy dokumentu, konieczność opracowania nowego rozporządzenia związana jest z potrzebą stworzenia nowoczesnego systemu kształcenia zawodowego funkcjonariuszy AW, „dostosowanego do wymagań, jakie kreują realia współczesnego świata, w tym do aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa”. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, niezbędne jest wprowadzenie istotnych zmian w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy AW, przede wszystkim w obszarze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie oficerów. Celem zmian ma być umożliwienie wypracowania indywidualnej, dopasowanej do potrzeb Agencji Wywiadu ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza formacji. Ścieżka ta ma pozwolić na profesjonalny „rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz kształtowanie cech osobowościowych i możliwości intelektualnych”. Funkcjonariusz, który zakończy to szkolenie, ma posiadać wykształcenie w pełni przygotowujące go do realizacji czynności służbowych, przede wszystkim poza granicami kraju. „Przepisy projektowanego rozporządzenia umożliwiają tym samym zapewnienie systemu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu uwzględniającego wyzwania i zagrożenie współczesnego świata” – podkreślają autorzy.

Wprowadzane projektem zmiany zakładają przede wszystkim realizację etapowego systemu szkolenia zawodowego, który będzie wypełniać cały okres służby przygotowawczej funkcjonariusza Agencji Wywiadu. „Jego istotnym elementem będzie wprowadzenie komponentu doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy tej Agencji, którzy zostali mianowani na pierwszy stopień oficerski, realizowanego w nowo utworzonym Centrum Doskonalenia Zawodowego Agencji Wywiadu” – czytamy w dokumencie. Doskonalenie zawodowe będzie miało na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych podczas szkolenia na pierwszy stopień w korpusie oficerów, a w jego toku szczególny nacisk ma być kładziony na ćwiczenia praktyczne, umożliwiające zastosowanie w sytuacjach symulowanych wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia na pierwszy stopień w korpusie oficerów.

Kolejny etap stanowić będą szkolenia profilowane, „umożliwiające zdobycie przede ww. funkcjonariuszy szerokiego spektrum wiedzy i szczególnych umiejętności, dostosowanych do rodzaju czynności służbowych wykonywanych przez tych funkcjonariuszy, mające na celu maksymalizację efektywności służby pełnionej przez poszczególnych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu”. Celem szkoleń profilowanych będzie doskonalenie wiedzy i uzyskanie szczególnych umiejętności zawodowych przydatnych na zajmowanych stanowiskach służbowych. „Szkolenia te będą organizowane i prowadzone dla funkcjonariuszy Agencji wywiadu w okresie służby przygotowawczej” – czytamy, a w ich ramach będą oni mogli być kierowani na kursy lub praktyki specjalistyczne oraz studia podyplomowe. 

(…) do katalogu podmiotów prowadzących szkolenia w Agencji Wywiadu, poza Ośrodkiem Szkolenia Agencji Wywiadu, dodano wskazane wyżej Centrum Doskonalenia Zawodowego Agencji Wywiadu. Szkolenia profilowane, specjalistyczne i językowe będą mogły być również organizowane i prowadzone poza Agencją Wywiadu, co niewątpliwie będzie rozwiązaniem często wykorzystywanym w odniesieniu do szkoleń profilowanych.

fragment projektu rozporządzenia

Natomiast dla oficerów AW w służbie stałej przewidziane są szkolenia specjalistyczne, po których mają posiadać umiejętności zawodowe dostosowane do potrzeb poszczególnych jednostek administracyjnych Agencji. Autorzy projektu podjęli również decyzję o rezygnacji z organizacji kursów administracyjnych, które – jak wskazuje się w projekcie – nie miały uzasadnienia. 

Zgodnie z projektowanymi przepisami po ukończeniu przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu szkolenia na pierwszy stopień w korpusie oficerów funkcjonariusze przewidziani do odbycia dalszego szkolenia będą kierowani na szkolenia doskonalenia zawodowego a następnie na szkolenia profilowane. Poza ww. szkoleniami projekt rozporządzenia przewiduje również możliwość organizowania i prowadzenia, także poza Agencją Wywiadu, szkoleń specjalistycznych i językowych.

fragment projektu rozporządzenia

Władze chcą „podwyższyć” również wymagania dotyczące wykształcenia funkcjonariusza Agencji Wywiadu, który kierowany będzie na szkolenie na pierwszy stopień w korpusie oficerów poprzez określenie wymogu posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego (wcześniej było jedynie magisterskie) oraz zaznaczenie, że musi on znać język obcy na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się lub gwarantujących zdanie przez funkcjonariusza egzaminu resortowego do czasu zakończenia służby przygotowawczej (wcześniej termin ten określony został na „w krótkim czasie”). Rozszerzono również skalę ocen postępów w nauce z czterech do dziewięciu.

Projekt zmienia również tematykę szkolenia na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Dodane zostały m.in. takie punkty, jak „kontrwywiadowcze zabezpieczenie obszarów i obiektów AW, a także przebywających w nich osób” czy „zagrożenie dla funkcjonariuszy”. Zmianom podlegać będzie również tematyka szkolenia na pierwszy stopień oficerski. W tym samym rozdziale rozporządzenia pojawiła się również tematyka doskonalenia zawodowego, realizowanego przez nowo utworzone centrum (teoria i praktyka operacyjna wywiadu; podstawy pracy informacyjnej wywiadu; wywiadowcza technika operacyjna; zastosowanie informatyki w wywiadzie; języki obce).

Przygotowany pod "opieką" Macieja Wąsika projekt skierowany został do uzgodnień międzyresortowych. Na zgłoszenie ewentualnych uwag adresaci mają 14 dni od otrzymania pisma.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze