Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Podwyżki i mała wewnętrzna rewolucja w ABW

Autor. Fot. ABW

Choć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie jest beneficjentem ustawy modernizacyjnej, która dotyczy służb podległych MSWiA oraz Służby Więziennej, jej funkcjonariusze i tak mogą liczyć na podwyżki uposażeń. To jednak nie wszystko, bowiem największą w Polsce służbę specjalną czeka mała rewolucja. Projekt specjalnego rozporządzenia przewiduje bowiem także zmniejszenie liczby grup zaszeregowania z 44 do 15.

Reklama

Dodatkowe środki, umożliwiające zmianę wysokości uposażenia zasadniczego w ABW, zapisano w tegorocznej ustawie budżetowej. W części dotyczącej funduszu uposażeń znalazło się 13 619 000 złotych, z przeznaczeniem – jak czytamy w uzasadnieniu projektu specjalnego rozporządzenia – "na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy ABW". Uposażenie zasadnicze, zgodnie z nowelą, wzrosnąć ma średnio o 277 zł brutto miesięcznie na funkcjonariusza.

Reklama
Podwyższenie poszczególnych stawek uposażenia w poszczególnych grupach skutkować będzie również podwyższeniem otrzymywanych przez funkcjonariuszy ABW kwot dodatków za długoletnią służbę. Dlatego też kwota brutto 277 zł uwzględnia ten wzrost.
fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Reklama

Twórcy projektu zmiany tłumaczą, że wprowadzenie podwyżki jest konieczne, ponieważ "wysokość uposażeń funkcjonariuszy ABW, w porównaniu z funkcjonariuszami innych służb specjalnych, kształtuje się na najniższym poziomie". Problemem jest też, jak zaznaczono, "wzrost inflacji na poziomie 5% i związany z tym realny spadek mocy nabywczej wynagrodzeń, w tym uposażeń funkcjonariuszy ABW". "Proponowana regulacja wpłynie niewątpliwie na zwiększenie konkurencyjności ABW na rynku pracy i zachęci osoby o wysokich kwalifikacjach do podejmowania służby w ABW, gdyż wykonywane zadania wymagają niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy, posiadania szczególnych umiejętności i wyjątkowych predyspozycji" – czytamy w uzasadnieniu projektu zmian. Co więcej, jak wskazano, podwyżki mają przyczynić się do "częściowego zniwelowania różnic w uposażeniu funkcjonariuszy ABW w stosunku do innych służb mundurowych", a to z kolei ma mieć "pozytywny wpływ na zatrzymanie funkcjonariuszy ABW w służbie".

Możliwość wzrostu uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy ABW zmotywuje tych funkcjonariuszy do efektywnego realizowania ustawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnących wymagań stawianych przed ABW.
fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Będzie mniej grup

Podwyżki to nie jedyna zmiana jaką przewiduje projekt rozporządzenia. ABW dokonać miała bowiem analizy aktualnego stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego, przypisanych do tych grup stanowisk służbowych oraz "prowadzonej polityki kadrowej skoncentrowanej na zwiększeniu zatrudnienia". Dziś obowiązujące kwoty uposażenia zasadniczego ujęte są w 44 grupach zaszeregowania stanowisk służbowych, jednak – jak się okazało – w 10 z nich nie jest zatrudniony żaden funkcjonariusz. Powodem takiego stanu rzeczy ma być, niska stawka uposażenia, która "znacznie odbiega od wynagrodzeń obowiązujących na rynku pracy (dotyczy to aktualnych grup zaszeregowania od 17 do 24)".

Autor. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

W związku z tym zdecydowano się na dość radykalne zmniejszenie liczby grup zaszeregowania, z 44 do 15. Wskazano też najniższą i najwyższą miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w każdej z nich, biorąc pod uwagę te aktualnie obowiązujące, jak również "wysokość wynagrodzeń kształtujących się na rynku pracy w sektorze prywatnym". 

Zaprojektowana nowelizacja przewiduje, iż uposażenie zasadnicze będzie wahać się w przedziale w wysokości od 2 000 zł — w grupie zaszeregowania 14, do wysokości 13 500 zł — w grupie zaszeregowania 0. Natomiast różnice pomiędzy minimalną a maksymalną stawką w danej grupie będą wahać się od 1620 zł (grupa 13) do 3 350 zł (grupa 02). Powyższe rozwiązanie umożliwi zróżnicowanie w wynagrodzeniu funkcjonariuszy ABW, będących na tym samym stanowisku, a wykazujących się innymi umiejętnościami, praktyką, specjalistyczną wiedzą, wykształceniem, czy charakterem i trudnościami wykonywanych czynności przy realizacji zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wynikających z ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jak również nałożonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Kwestie budżetów służb specjalnych to temat, który od lat wzbudza spore emocje, a te wynikają m.in. z głosów płynących z wewnątrz samych formacji. I choć podczas posiedzenia senackiej komisji, obradującej jeszcze w ubiegłym roku nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok, Sebastian Szeligowski, dyrektora Biura Finansów ABW uspokajał, że generalnie zaplanowany dla ABW budżet powoli na realizację zadań przed nią stawianych, nie oznacza to, że ABW nie odczuwa niedoboru środków. Tych brakować ma np. na realizację remontów. Z podobnymi problemami borykać mają się także Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Czytaj też

W tym roku ABW do wydania ma niecałe 650 mln złotych. Dla porównania, w roku 2021 było to blisko 707 mln złotych, choć kwota ta była składową zarówno pierwotnego budżetu jak i jego jesiennej nowelizacji. Nie jest oczywiście wykluczone, że i w tym roku rządzący zdecydują się na zmiany w budżecie, choć biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą (inflacja) oraz trwający na Ukrainie konflikt zbrojny, nie jest to sprawa pewna.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze