Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Centrum Prewencji Terrorystycznej. Nowa jednostka ABW

fot. ABW
fot. ABW

Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT) ma być inicjatywą o charakterze międzynarodowym, realizowaną pod auspicjami Polski, we współpracy ze strategicznymi partnerami z państw Inicjatywy Trójmorza. CPT powstało w ramach działań mających na celu zapewnienie ochrony antyterrorystycznej kraju, jak również wzmocnienie znaczenia Polski w procesie kształtowania systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowowschodniej.

Głównym zadaniem Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW ma być rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami, instytucjami oraz podmiotami zaangażowanymi w profilaktykę terrorystyczną i przeciwdziałanie terroryzmowi. Centrum ma pomagać w wypracowaniu skutecznych instrumentów pozwalających na połączenie dorobku jednostek naukowych z wiedzą i doświadczeniem  służb i organów ochrony prawnej, celem kompleksowego zobrazowania zjawiska terroryzmu i wynikających z niego zagrożeń.

Centrum Prewencji Terrorystycznej jako międzynarodowa struktura analityczno-szkoleniowa będzie wykonywać zadania związane ze wsparciem pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy organów ścigania Polski oraz państw Inicjatywy Trójmorza. 22 maja 2018 roku odbyła się konferencja inaugurująca działalność nowej jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

CPT ABW ma na celu przygotowanie administracji publicznej do bardziej efektywnego rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i asymetrycznym m.in. poprzez podnoszenie świadomości i kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników administracji oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji niezbędnych dla efektywnego monitorowania zjawiska terroryzmu na rzecz ograniczania jego skutków.

Terroryzm pozostaje jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć kraje Europy, w tym Polska. Powołanie do życia CPT jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw zagrożeniom. Mamy świadomość, że wspólne działanie, koordynacja wysiłków oraz wymiana doświadczeń i informacji jest ważnym elementem zwiększania możliwości neutralizacji zagrożenia terroryzmem. Działanie CPT skupiać się będzie na prewencji. Istotą walki z terroryzmem jest zapobieganie zamachom, a nie walka z ich skutkami, kiedy już terroryści wykonają swój plan i ucierpią niewinni ludzie. CPT przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i innych krajów naszego regionu oraz pozwoli na skuteczną walkę z międzynarodowym terroryzmem.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych - Stanisław Żaryn

Szeroko rozumiana profilaktyka terrorystyczna będzie rozwijana przez Centrum w ramach trzech głównych filarów:

  1. współpracy między służbami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiany informacji i doświadczeń;
  2. współdziałania z ośrodkami naukowo-badawczymi umożliwiającego połączenie wiedzy analitycznej i naukowej;
  3. regularnych szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonariuszy służb i pracowników administracji państwowej.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych wynika, że Centrum będzie funkcjonowało jako podmiot stanowiący formę zinstytucjonalizowanej współpracy państw Inicjatywy Trójmorza w obszarze bezpieczeństwa. Powołanie Centrum traktowane jest przez Polskę jako strategiczny cel, z uwagi na związane z tym faktem korzyści o charakterze politycznym oraz wymierny wpływ nowej struktury na bezpieczeństwo wewnętrzne RP.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze