Reklama

Straż Pożarna

Tegoroczny budżet bez 95 mln złotych na "dodatek strażacki"?

Fot. Flickr MSWiA
Fot. Flickr MSWiA

Posłowie sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zarekomendowali Sejmowi odrzucenie senackiej poprawki do tegorocznego budżetu, zgodnie z którą utworzona miałby zostać specjalna rezerwa celowa na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 20 latach społecznej służby. Dzięki tej poprawce, senatorowie chcieli zapewnić finansowanie dla rozwiązań zapisanych w senackim projekcie ustawy, który zakłada dodatek do emerytury, przysługujący „osobie, która była co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej”.

Bez zaskoczenia – tak najkrócej można opisać negatywną opinię, jaką w sprawie utworzenia rezerwy celowej na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, wydała podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Za wydaniem pozytywnej rekomendacji głosowało 19 posłów, 24 było przeciw. Komisyjny wynik głosowania jest zbieżny z rekomendacją rządu wyrażaną zarówno podczas prac Senacie jak i Sejmie. Ostateczna decyzja w sprawie tegorocznego budżetu zapadnie oczywiście podczas głosowań na sali plenarnej, jednak biorąc pod uwagę sejmową arytmetykę, los środków na dodatki do emerytur dla OSP jest raczej przesądzony.  

Pieniądze na senacki projekt

95 mln złotych, które senatorowie chcieli przeznaczyć na "dodatek strażacki", miało zapewnić finansowanie rozwiązaniom zapisanym w senackim projekcie, który jeszcze w ubiegłym roku trafił do Sejmu. Zgodnie z zawartymi tam regulacjami, strażakom ochotnikom przysługiwać ma specjalny dodatek do emerytury. Otrzymać miałyby go osoby, które były "co najmniej przez 20 lat czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej, lub pełniła służbę w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej". Przez czynne członkostwo w ochotniczej straży pożarnej projektodawcy rozumieją "członkostwo, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, posiadając aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz posiadając szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych". Obie te kwestie potwierdzać ma wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy dla siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wydając na wniosek strażaka specjalne zaświadczenie.

Środki, z których utworzona miała zostać rezerwa celowa na "dodatek strażacki", pochodzić miały z innej rezerwy celowej, występującej w ustawie budżetowej pod nazwą - "Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane poprawą finansów publicznych". 

Senacki projekt nie jest jednak jedynym, który dotyczyć ma przyznania dodatku do emerytury dla strażaków OSP. Jak informowała jeszcze w ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna, niezależnie trwają prace nad projektem wprowadzającym podobne rozwiązania. Tak więc wydaje się, że Sejm w tej kwestii, czekać może właśnie na rządowy projekt, a do tego czasu inne, podobne inicjatywy, nie spotkają się z aprobatą większości posłów. Otwarte pozostaje oczywiście pytanie, kiedy projekt przygotowywany przez PSP ujrzy światło dzienne i wejdzie na legislacyjną ścieżkę. Tego jednak dziś jeszcze nie wiadomo. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze