Reklama

Służby Mundurowe

Straż Marszałkowska już niedługo z mundurową emeryturą

Fot. Kancelaria Sejmu
Fot. Kancelaria Sejmu

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej doczekali się zmian w zapisach emerytalnych, czyli włączenia do systemem zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Nowe zapisy obowiązywać będą od połowy kwietnia br. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienia rozporządzenia w sprawie trybu postępowania i właściwości organu emerytalnego w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych, w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy, a także w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Zmiany te związane są z objęciem funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej od dnia 14 kwietnia 2020 r. systemem zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. Jak podkreśla resort, nowelizacje mają charakter dostosowawczy, a proponowane zmiany rozszerzają o Straż Marszałkowską katalog formacji mundurowych, do których stosuje się rozporządzenie dotychczasowe.

Jak tłumaczą twórcy jednego z dokumentów, a dokładnie nowelizacji, w jego uzasadnieniu, wejście w życie wspomnianych zapisów, wymaga między innymi dodania środka dowodowego w postaci zaświadczenia wystawionego przez organ Straży Marszałkowskiej na potwierdzenie wysokości uposażenia i wynagrodzenia dla celów emerytalnych oraz dodania ustępu wskazującego, iż okresy zatrudnienia na stanowiskach pracy w SM, będą zaliczane do wysługi emerytalnej na podstawie zaświadczenia wystawionego przez organ tej formacji. W przypadku drugiego rozporządzenia, wymaga natomiast dodania odpowiednio Komendanta Straży Marszałkowskiej jako dysponenta środków funduszu, a także uwzględnienia Komendanta Straży Marszałkowskiej jako kierownika jednostki organizacyjnej, który powołuje w swojej jednostce komisje socjalne.

Zgodnie z oceną skutków tej regulacji, "funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej prawo do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, a także prawo do renty rodzinnej członkom ich rodzin będzie ustalał, zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej, organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, tj. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA". "W związku z powyższym projektowane rozporządzenie ma na celu objęcie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz członków ich rodzin regulacjami rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego" - dodaje resort.

MSWiA informuje również, że projekt rozporządzenia został przedstawiony do konsultacji związkom zawodowym zrzeszającym funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych. "Powiadomienie o braku uwag do projektu przekazały wszystkie związki zawodowe zrzeszające funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Związki zawodowe funkcjonujące w Policji i Straży Granicznej nie odniosły się do projektu" - czytamy w OSR.

Jeszcze w styczniu br. szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska informowała, że w formacji pracuje 171 funkcjonariuszy, a średnie wynagrodzenie netto, wraz z dodatkami, wyniosło w 2019 r. 5999 zł. Kaczmarska podkreśliła, że jest to kwota uwzględniająca nadgodziny, których - jak podkreśliła - jest bardzo dużo, nagrody i dodatki. "Średnia kwota brutto uposażenia funkcjonariusza ze wszystkimi dodatkami, z nadgodzinami (...) to 7300 złotych brutto" - powiedziała Kaczmarska. Jak zaznaczyła, taka kwota brutto wynika z faktu, że funkcjonariusze nie płacą składek ZUS. W 2020 roku Sejm planuje zatrudnić 100 funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, gdyż w poprzednim roku nie udało się obsadzić wakatów. Docelowo formacja ma liczyć około 280 mundurowych.

Przypomnijmy, że Straż Marszałkowska stała się służbą mundurową zaledwie w maju 2018 roku. Wtedy też jej funkcjonariusze zyskali nowe uprawnienia. Wśród nowych zadań Straży Marszałkowskiej, jako formacji mundurowej podległej Marszałkowi Sejmu, znalazły się m.in. te polegające na prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu, podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń czy wykrywaniu urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze