Reklama

Straż Graniczna

Uniewinniony strażnik graniczny będzie mógł wrócić do służby

Fot. MSWiA/Flickr, CC BY 2.0
Fot. MSWiA/Flickr, CC BY 2.0

Resort spraw wewnętrznych i administracji zajął się wprowadzeniem w życie zmian dotyczących umożliwienia powrotu do służby funkcjonariuszom zwolnionym za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się na stronie ministerstwa.

Na początku czerwca br. prezydent podpisał ustawę umożliwiającą powrót do służby funkcjonariuszom zwolnionym za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionym w postępowaniu karnym. Zmiana przepisów to efekt petycji wniesionej do Senatu jeszcze w 2017 roku. Nowe przepisy znoszą termin ograniczający prawo do wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej. W przypadku Policji i Straży Granicznej termin ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaleniem ze służby. W takim przypadku prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania również nie będzie ograniczone terminem. Po śmierci funkcjonariusza takie prawo będzie przysługiwało członkom rodziny wyszczególnionym w przepisach. Jak podkreślało wielu mundurowych, obowiązujące do tej pory przepisy nie odpowiadały realiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W przypadku inicjatora senackiej petycji, wyrok uniewinniający zapadł dopiero po 12 latach.

W związku z czerwcowymi zmianami, na stronie MSWiA, pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chodzi dokładnie o możliwości przywrócenia do służby funkcjonariusza Straży Granicznej, któremu wymierzona została kara dyscyplinarna wydalenia ze służby, "jeżeli zapadło prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe orzeczenie o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowiono ze względu na to, że prowadzone przeciwko niemu, o ten sam czyn, postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia, zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, wykroczenia albo wykroczenia skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego".

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt dodaje również przepis, który reguluje negatywną przesłankę w postaci upływu czasu uniemożliwiającą wznowienie postępowania. Nie będzie ona miała zastosowania w przypadku spraw o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby. Co więcej, uwzględnia on także wniosek zgłoszony przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej o umożliwienie obwinionemu sporządzania kopii i odpisów akt postępowania.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze