Reklama

Straż Graniczna

SG wlepi więcej mandatów?

Fot. Straż Graniczna/Facebook
Fot. Straż Graniczna/Facebook

Straż Graniczna rozda więcej mandatów? Zgodnie projektowanymi zmianami w rozporządzeniu dotyczącym wykroczeń, za które funkcjonariusze tej formacji są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, już niedługo wlepią oni mandat za wykroczenia wskazane w ustawie o ochronie przyrody. Przy okazji resort spraw wewnętrznych i administracji załatwi sprawę zmian, które wprowadzone zostały w związku z pandemią koronawirusa. Chodzi m.in. o karanie osób, które umyślnie nie stosują się do wydawanych przez funkcjonariusza Straży Granicznej poleceń. 

Jak się okazuje, szef resortu środowiska Michał Woś zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie możliwości nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wskazane wykroczenia, zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Chodzi mianowicie o naruszanie zakazów obowiązujących w parkach narodowych. Jak widać, resort przychylnym okiem spojrzał na tę propozycję i przygotował projekt takiego rozwiązania, który pojawił się już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Co więcej, MSWiA rozszerzył trochę też zakres. Projekt zakłada więc, że mundurowi ze Straży Granicznej będą uprawnieni nie tylko do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w związku z naruszaniem zakazów w parkach narodowych, ale również w rezerwatach przyrody oraz parkach krajobrazowych. 

Wykroczenia te wynikają, jak czytamy w uzasadnieniu, a także w ustawie o ochronie przyrody, z naruszenia zakazu "używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska", a także zakazu "używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych" w parkach krajobrazowych. 

Wprowadzenie powyższych regulacji umożliwi funkcjonariuszom Straży Granicznej, podczas wykonywania ich ustawowych zadań na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z naruszaniem obowiązujących tam zakazów.

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Jak podkreślają autorzy dokumentu, mundurowi z SG, pełniąc służbę na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, mogą ujawniać wykroczenia. Dlatego też nadanie im dodatkowych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie ochrony tych obszarów oraz ekonomikę działania - nie będzie bowiem konieczności dodatkowego angażowania pracowników służb parków narodowych, "których możliwości techniczne i prawne niejednokrotnie uniemożliwiają ściganie sprawców czynów zabronionych".

Resort informuje również, że nowe wykroczenia, które są regulowane projektowanym rozporządzeniem, są powiązane z zadaniami Straży Granicznej. Chodzi dokładnie o nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach, jak również zapobieganiem zanieczyszczaniu wód granicznych.

"Covidowe" zmiany czas wprowadzić

To jednak nie koniec listy zmian, które wprowadzone mają zostać w tym projektem. MSWiA dodaje bowiem do rozporządzenia kolejne wykroczenia, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego. Związane są one z ustawą z marca br. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami, które znajdziemy już w Kodeksie wykroczeń, "kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Jak jeszcze w marcu br. podkreślali autorzy tych zmian, "rozwiązanie to jest kluczowe z punktu widzenia zapewnienia skuteczności działań tych formacji zarówno podczas zagrożenia epidemicznego, jak również przy realizacji typowych zadań ustawowych". Służyć ma on przede wszystkim "zapewnieniu właściwego przebiegu interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy wymienionych formacji". 

Przypomnijmy, że o wprowadzenie takich przepisów już od jakiegoś czasu postulowali m.in. policyjni związkowcy. Na przepis ten uwagę zwracał również Rzecznik Praw Obywatelskich, w którego ocenie "propozycja ta nie ma żadnego związku z epidemią, a stanowi jedynie realizację petycji Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z 8 sierpnia 2019 r.". 

Co więcej, chodzi również o, wprowadzone także w tym roku do Kodeksu wykroczeń, przepisy o zapobieganiu chorobom zakaźnym lub o ich zwalczaniu polegających na nieprzestrzeganiu wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia. Zgodnie bowiem z innym artykułem Kodeksu wykroczeń, osoby chore na chorobę zakaźną, bądź podejrzane o zakażenie lub będące nosicielami zarazków niestosujące się do dotyczących ich nakazów lub zakazów podlegają karze grzywny lub nagany. 

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze