Reklama

Straż Graniczna

SG w trybie pandemicznym. Czas na zmiany w teście sprawności fizycznej

Fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej
Fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej

Resort spraw wewnętrznych i administracji za koniecznie uznał wprowadzenie zmian w rozporządzeniu dotyczącym testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podkreśla, chodzi o ochronę zdrowia mundurowych. 

Zgodnie z proponowanymi przez MSWiA zmianami, do przepisów dodany zostanie punkt umożliwiający podjęcie przez komendanta głównego Straży Granicznej stosownych działań w celu zapewnienia ochrony zdrowia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chodzi dokładnie o sytuacje, gdy formacja nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznej realizacji testu sprawności fizycznej z uwagi na wystąpienie "okoliczności wyjątkowych", takich jak ogłoszenie na terenie Polski klęski żywiołowej, epidemii czy zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie takiego punktu pozwolić ma na "zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń, jakie mogłyby pojawić się np. w związku ze zwiększoną liczbą kontaktów spowodowanych koniecznością przebywania określonej liczby funkcjonariuszy w jednym miejscu, tj. na sali gimnastycznej". 

Komendant Główny Straży Granicznej może podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji testu za dany rok lub w terminach, o których mowa w ust. 1-3. Decyzja podejmowana jest w szczególności w przypadkach wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusza można zwolnić z testu w przypadku m.in. poddania go, w roku przeprowadzania testu, sprawdzianowi oceniającemu sprawność fizyczną i uzyskania pozytywnej oceny w ramach szkolenia podstawowego, szkolenia z zakresu szkoły podoficerskiej, szkolenia z zakresu szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Co więcej, decyzja o zwolnieniu z testu zapaść może również gdy pozostaje on w dyspozycji właściwego przełożonego w sprawach osobowych, przebywa na urlopie bezpłatnym lub na urlopie wychowawczym, jest oddelegowany do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną, nie pełni służby w powodu choroby czy gdy przedłoży zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

Przypomnijmy, że test sprawności fizycznej w SG składa się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdza skoczność, szybkość oraz siłę, a druga - gibkość i zręczność. Straż Graniczna przeprowadza go corocznie, w okresie od września do końca października danego roku. Może on jednak być przeprowadzany w dodatkowych terminach, w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku. Natomiast test w terminie poprawkowym dla funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny, przeprowadza się w marcu.

Pandemiczne zmiany

To nie jedyne zmiany w przepisach, które resort i formacja zdecydowały się wprowadzić w oparciu o doświadczenia zdobyte w ostatnich miesiącach, podczas trwającej pandemii koronawirusa. Modyfikacje wprowadzone zostaną również w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień́ oficerski Straży Granicznej. Już niebawem odbycie praktyk zawodowych nie zawsze będzie koniecznie. Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji dokumentu, komendant główny Straży Granicznej będzie mógł podjąć decyzję "o realizacji przeszkolenia specjalistycznego z pominięciem praktyk zawodowych".

Jak przekonują autorzy tego projektu, "zaproponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie w takich przypadkach podjęcie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej działań zapewniających optymalną w zaistniałej sytuacji i bezpieczną dla jego uczestników realizację szkolenia". Co jednak ciekawe, katalog okoliczności, w których komendant główny Straży Granicznej będzie mógł podjąć decyzję o rezygnacji z praktycznej części szkolenia, nie jest zamknięty, a wymienione w dodawanym ustępie przyczyny są jedynie przykładem. W dodawanym do par. 3 rozporządzenia ustępie 3a czytamy, że "decyzja podejmowana jest w szczególności w przypadkach wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej". Trudno więc odpowiedzieć dziś jasno na pytanie jakie inne  poza wymienionymi – przypadki na myśli mają twórcy zmian. 

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama