Reklama

Straż Graniczna

Ponad 900 tys. złotych na hełmy dla SG

Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

1450 nowych hełmów dla motocyklistów już niebawem trafi na wyposażenie Straży Granicznej. Formacja podpisała właśnie umowę na ich dostawę, która kosztować ma łącznie ponad 900 tys. złotych.

O tym, że Straż Graniczna planuje spory zakup hełmów dla motocyklistów, InfoSecurity24.pl pisał już w połowie czerwca. W przetargu swoje oferty złożyły trzy firmy, jednak – jak wynika z dokumentów – dwie z nich w ogóle nie podlegały ocenie. SG powołała się na art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym "1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 uprawnienia zamawiającego w toku badania i oceny ofert ust. 2 pkt 3;". Zastrzeżenie, o którym mowa, dotyczy sytuacji, w której "2. Zamawiający poprawia w ofercie: (…) 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona". Oferty, które nie zostały ocenione, pochodziły od spółki Powerbike z Dopiewa oraz Wawrosz z Bielsko-Białej.

Jedyna podlegająca ocenie oferta, którą SG uznała ostatecznie za najkorzystniejszą, pochodziła od spółki Intercars z Warszawy. Co ciekawe – jak wynika z informacji z otwarcia ofert – propozycja Intercars była najdroższa spośród wszystkich złożonych w postępowaniu i nie mieściła się w budżecie jaki SG przewidziała na realizację zamówienia. Budżet na realizację zamówienia podstawowego wynosił 501 840 złotych, podczas gdy Intercars zamówienie podstawowe (dostawa 850 sztuk hełmów) wycenił na 564 570 złote. Zamówienie podstawowe wraz z opcją obejmującą 600 sztuk hełmów kosztować miało 963 090 złotych. 

Jak widać, SG by zrealizować zamówienie, głębiej sięgnęła do kieszeni, bowiem za pośrednictwem Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej formacja poinformowała, że 3 września zawarto umowę na dostawę hełmów dla motocyklistów, a jej beneficjentem jest Intercars z Warszawy. Wprawdzie w dokumentach pojawiło się zastrzeżenie, mówiące o tym, że "zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania przez zamawiającego środków finansowych", jednak z udostępnionej informacji wynika, że całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 783 000 złotych, co daje 963 090 złotych brutto, czyli dokładnie tyle ile Intercars oczekiwał za dostawę 1450 hełmów (850 sztuk – zamówienie podstawowe oraz 600 sztuk – zamówienie opcjonalne).

Nowe hełmy dla motocyklistów służących w SG mają być czarne i zgodnie ze specyfikacją, ma na nich widnieć biały napis "Straż Graniczna". Masa hełmu, w przypadku największego rozmiaru, nie powinna przekraczać 1680 g. Hełmy jeszcze w tym roku trafić mają do jednostek organizacyjnych SG w Kętrzynie, Białymstoku, Chełmie, Przemyślu, Nowym Sączu, Raciborzu, Lubaniu, Krośnie Odrzańskim, Gdańsku, Koszalinie i w Warszawie.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze