Reklama

Straż Graniczna

O status uchodźcy najczęściej ubiegają się Rosjanie

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprezentował najnowsze zestawienia obejmujące informacje dotyczące liczby cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Wskazano w nim, statystyki utrzymują się na, jak to zostało określone w oficjalnym stanowisku, „stabilnym poziomie”.

W oficjalnym zestawieniu podsumowującym problem ochrony międzynarodowej udzielanej obcokrajowcom w Polsce, po III kwartale bieżącego roku można przeczytać, że do końca września wnioski złożyło 3,1 tys. osób, co powoduje, że było to o około 25 proc. mniej takich przypadków, niż w analogicznym okresie 2017 r. Jednocześnie Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreśla, że najwięcej spraw dotyczyło obywateli legitymujących się rosyjskimi dokumentami.

image
Fot. Urząd do Spraw Cudzoziemców

W trzech kwartałach 2018 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło nieco ponad 3 tys. cudzoziemców, w tym 1,9 tys. po raz pierwszy. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji, mowa tu o grupie 2 tys. osób, jednocześnie było to o 29 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Jeśli chodzi o drugą najliczniejszą grupę mowa jest o obywatelach Ukrainy, a dokładniej 330 osobach lecz i w tym przypadku jest to spadek o 42 proc. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. W przypadku obywateli Tadżykistanu mowa jest o 134 osobach i w tym kontekście odnotowany został wzrost tego rodzaju próśb, względem roku ubiegłego, o 14 proc. 

image
Fot. Urząd do Spraw Cudzoziemców

Trzeba przypomnieć, że zgodnie z prawem cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Szczegółowo w przypadku Polski kwestie te reguluje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje poszczególne sprawy w celu sprawdzenia czy danej osobie należy udzielić ochrony.

W trzech kwartałach 2018 r. decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 317 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Ukrainy (79 os.), Rosji (63 os.) i Tadżykistanu (24 os.). Decyzje negatywne otrzymało 1,7 tys. osób, a 1,6 tys. postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej).

W trakcie procedury uchodźczej w Polsce jest obecnie ok. 3 tys. cudzoziemców. Podczas rozpatrywania wniosków są oni objęci pomocą socjalną zapewnianą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

 Urząd do Spraw Cudzoziemców/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze