Reklama

Straż Graniczna

Dodatek kontrterrorystyczny w SG do zmiany. Resort pominął grupę mundurowych?

Fot. Straż Graniczna/Twitter
Fot. Straż Graniczna/Twitter

Dobrze, że jest, ale parę rzeczy trzeba zmienić - tak w skrócie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej ocenia wprowadzenie przez resort spraw wewnętrznych i administracji dodatku kontrterrorystycznego dla funkcjonariuszy formacji. Zdaniem związkowców, MSWiA w projekcie pominęło sporą grupę mundurowych, którym należą się te dodatkowe pieniądze. 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjrzał się propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej wprowadzenia nowego rodzaju dodatku do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej o nazwie dodatek kontrterrorystyczny. Jak podkreślają związkowcy, inicjatywa zyskuje oczywiście ich poparcie, ale rozwiązania "powinny być tożsame z regulacjami wprowadzonymi w Policji".

Na razie, zgodnie z dokumentem przygotowanym przez MSWiA, "funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, utrzymujący stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych lub uczestniczący bezpośrednio w takich działaniach, otrzymują dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 złotych miesięcznie". W uzasadnieniu dodano, że średnie uposażenie funkcjonariuszy zajmujących stanowiska wykonawcze, pełniąc służbę w wydziałach zabezpieczenia działań, kształtuje się na poziomie 5 600 zł, "w tym uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień oraz dodatek służbowy – 641 zł, tj. na poziomie średniego uposażenia innych funkcjonariuszy zajmujących stanowiska starszych kontrolerów". MSWiA ocenia, że dodatkowe środki będą mogły trafić do 269 funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w wydziałach zabezpieczenia działań oddziałów SG. 

Związkowcy wyliczają jednak grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym te pieniądze również się należą, a resort nie wziął ich pod uwagę. Nowy dodatek, jak piszą, nie będzie przysługiwał grupie mundurowych, którzy "w codziennej służbie realizują działania specjalne i czynności służbowe ukierunkowane na przeciwdziałanie aktom terrorystycznym o charakterze działań minersko-pirotechnicznych, a których działalność służbowa w pełni się wpisuje w zapisy art. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych". Chodzi dokładnie o funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w Grupach Interwencji Specjalnych i Zespołach Interwencji Specjalnych w lotniczych przejściach lotniczych, a także funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych (uprawnienia instruktorskie i uprawnienia do neutralizacji). Nie uwzględniona miała również zostać grupa "wysoko wyspecjalizowanych funkcjonariuszy SG wyznaczonych do pełnienia wart ochronnych na pokładach statków powietrznych, które są realizacją specjalistycznych, niejawnych działań antyterrorystycznych w specyficznych uwarunkowaniach statków powietrznych w trakcie lotu".  

W strukturach lotniczych przejść granicznych umiejscowione są Grupy Interwencji Specjalnych i Zespoły Interwencji Specjalnych. Do zadań tych komórek należy reagowanie na sytuacje kryzysowe w lotnictwie cywilnym, które wynikają z zamierzonej i bezprawnej ingerencji człowieka. GIS i ZIS odgrywają niezmiernie istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa oraz działań zmierzających do przeciwdziałania atakom terrorystycznym. (...)

fragment pisma NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej do szefa MSZWiA Mariusza Kamińskiego i szefa Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi

Proponowane przez NSZZ FSG rozwiązania, jak podkreślają związkowcy, mają zapewnić lepszą gratyfikację funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe wymagające kwalifikacji i umiejętności pozwalających na wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków, z wykorzystaniem broni palnej i sprzętu techniki specjalnej oraz specjalistycznej taktyki działania przewidzianej między innymi do zapobiegania i zwalczania zdarzeń o charakterze terrorystycznym, a którzy to funkcjonariusze zajmują stanowiska wykonawcze pełniąc służbę w wydziałach zabezpieczenia działań, GIS, ZIS oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko pirotechnicznych i zostali wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładach statków powietrznych.

Związkowcy proponują resortowi wprowadzenie konkretnych, przygotowanych przez nich, zmian do projektu, dzięki którym także wymienione przez nich grupy funkcjonariuszy zostaną objęta dodatkiem, który wynosił będzie - po zmianach - od 500 złotych miesięcznie do 1000 złotych miesięcznie, w wybranych przypadkach. 

Dodatki kontrterrostyczne w policji i Straży Granicznej resort spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział jeszcze we wrześniu br. Minister Mariusz Kamiński zaznacza, że takimi dodatkami resort chce wzmacniać atrakcyjność służby, także pod względem finansowym. W przypadku policji, na która powołuje się NSZZ FSG, sprawa wygląda jednak trochę inaczej. W formacji ten bowiem 500 złotych przysługiwać będzie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji. Dodatek może być jednak podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

MR

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze