Reklama

Straż Graniczna

Dodatek graniczny po nowemu

Fot. Straż Graniczna/X

To koniec dodatku granicznego znanego w obecnie obowiązującym kształcie. Resort spraw wewnętrznych zdecydował się zmienić przepisy i rozszerzyć grupę mundurowych, którym przysługuje dodatkowe 450 złotych.

Dodatek graniczny do SG powrócił stosunkowo niedawno, a już doczekał się nowelizacji. MSWiA postanowiło, że większa – niż pierwotnie zakładano – grupa funkcjonariuszy będzie uprawniona do jego pobierania. O kim mowa? 

Dziś do pobierania dodatku granicznego – w wysokości 450 złotych miesięcznie - uprawnieni są funkcjonariusze wykonujący zadania „w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego na granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą oraz w lotniczych lub morskich przejściach granicznych” pełniący służbę w placówkach Straży Granicznej w komórkach wewnętrznych właściwych do kontroli ruchu granicznego, służby granicznej, służby dyżurnej operacyjnej, wsparcia specjalistycznego, postępowań granicznych. 

Czytaj też

Już niebawem jednak przepisy wyglądać będą nieco inaczej. Jak czytamy w uzasadnieniu potrzeba dokonania zmiany rozporządzenia „wynika z konieczności rozszerzenia grupy funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą”. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym funkcjonariusze, aby mogli otrzymywać dodatek graniczny, oprócz pełnienia służby w odpowiednich placówkach SG, muszą dodatkowo zajmować stanowiska służbowe w komórkach wewnętrznych wymienionych w rozporządzeniu. Jak czytamy w uzasadnieniu, „mając na uwadze trudną sytuację na granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej spowodowaną skomplikowaną sytuacją migracyjną, wojną w Ukrainie oraz uwzględniając zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą w realizację zadań związanych z ochroną granicy państwowej, koniecznym jest dokonanie zmiany rozporządzenia”.

W projekcie zaproponowano, by mundurowi pełniący służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej ochraniający odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi lub Ukrainą otrzymywali dodatek graniczny w wysokości 450 zł miesięcznie. Resort postanowił zrezygnować z uzależnienia uprawnienia do tego dodatku od „wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego”. Jak jednak czytamy w uzasadnieniu, „w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej obejmujących zasięgiem działania lotnicze, a także morskie przejścia graniczne, wskazane w projekcie przesłanki uzasadniające otrzymanie dodatku granicznego pozostają analogiczne do przesłanek wymienionych w obowiązującej normie § 11b ust. 1 rozporządzenia”.. W noweli doprecyzowano jedynie nazwy wewnętrznych komórek organizacyjnych, w których funkcjonariusze pełniący służbę uprawnieni będą do dodatku oraz dodano komórkę wewnętrzną właściwą do spraw migracji. 

Ponadto z uwagi na występowanie w strukturze Morskiego Oddziału Straży Granicznej placówek Straży Granicznej obejmujących zasięgiem działania lotnicze oraz morskie przejścia graniczne wprowadzono do katalogu zawartego w § 11b ust. 1 projektu również wskazane placówki. Jednocześnie projekt uwzględnia strukturę etatową występującą w tych placówkach. (...) mając na uwadze konieczność zrekompensowania trudów służby  w dywizjonach Straży Granicznej w komórce wewnętrznej właściwej do służby dyżurnej  w projekcie zaproponowano, aby funkcjonariusze pełniący służbę w dywizjonach Straży Granicznej w wyżej wymienionej komórce oraz na stanowisku szefa służb także otrzymywali dodatek graniczny. Powyższe wynika również z faktu, iż wskazani funkcjonariusze wykonują analogiczne zadania służbowe, jak funkcjonariusze pełniący służbę w placówkach Straży Granicznej obejmujących zasięgiem działania lotnicze oraz morskie przejścia graniczne w wewnętrznych komórkach właściwych do służby dyżurnej operacyjnej.
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Od kiedy nowe regulacje wejdą w życie? W projekcie zaproponowano przepisy przejściowe. Będą one miały zastosowanie do przyznania dodatku granicznego od 1 marca 2023 r. „funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej, wymienionych w § 11b ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów nie otrzymywali tego dodatku”. Chodzi zatem o ochraniających odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi lub Ukrainą oraz w placówkach SG obejmujących zasięgiem działania lotnicze przejścia graniczne (w komórkach wewnętrznych właściwych do kontroli ruchu granicznego, służby dyżurnej operacyjnej, postępowań granicznych, spraw migracji oraz na stanowisku kierownika grupy w komórkach właściwych do służby granicznej, cudzoziemców oraz służby dyżurnej operacyjnej), morskie przejścia graniczne (w komórkach wewnętrznych właściwych do służby granicznej, spraw migracji oraz na stanowisku kierownika grupy w komórkach właściwych do służby granicznej oraz cudzoziemców i lotnicze oraz morskie przejścia graniczne (w komórkach wewnętrznych właściwych do kontroli ruchu granicznego, służby dyżurnej operacyjnej, postępowań granicznych, spraw migracji oraz na stanowisku kierownika grupy w komórkach właściwych do służby granicznej oraz cudzoziemców). Mundurowi o których mowa, od 1 marca 2023 roku do momentu wejścia w życie zmian – jak tłumaczą twórcy noweli – „nabyli prawo do dodatku granicznego w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania zadań, otrzymują wyrównanie dodatku granicznego do pełnej wysokości tego dodatku”.

Czytaj też

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu przyznającego dodatek graniczny funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórce wewnętrznej właściwej do służby dyżurnej oraz na stanowisku szefa służb w dywizjonach Straży Granicznej. W ich przypadku, przepis wejdzie w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2023 r.”

Ilu mundurowych dotyczy zmiana? Z wyliczeń MSWiA wynika, że rozszerzeniem dodatku granicznego objętych zostanie 1939 funkcjonariuszy (obecnie uprawnionych jest 5007 mundurowych).

Komentarze