Służba Więzienna

"Więzienna" uczelnia ma już rektora. Koniec zmian w kierownictwie SWWS?

Fot. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości/Facebook

W ubiegły piątek (24 marca), dr Michał Sopiński został powołany na stanowisko rektora-komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na tym stanowisku zastąpił gen. Marcina Strzelca, który stał na czele SWWS od początku istnienia uczelni. Nie wiadomo jakie są powody jego odejścia.

Gen. Marcin Strzelec niedługo po tym, jak przestał pełnić funkcję rektora oraz odszedł na zaopatrzenie emerytalne, powrócił – już jako cywil – do kierownictwa SWWS w roli prorektora ds. zawodowych i współpracy międzynarodowej. 10 marca pytany przez PAP o powody odejścia i formułę rozstania się z uczelnią odpowiedział, że nie udziela w tej sprawie informacji. Jak 25 marca poinformował redakcję rzecznik prasowy uczelni, mjr Konrad Wierzbicki, pytany o powody odejścia gen. Strzelca "prawo do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariusze Służby Więziennej nabywają na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym". Dodał, że "uprawnienia emerytalne i rentowe stanowią istotny element statusu prawnego i społecznego funkcjonariuszy formacji umundurowanych realizujących określone zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego". 

Nie posiadam jakichkolwiek informacji dotyczących powodów przejścia na zaopatrzenie emerytalne pana gen. dr. M. Strzelca.
mjr dr Konrad Wierzbicki, rzecznik prasowy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Jak się okazuje, więzienna uczelnia ma już też nowego szefa. Rektorem został dotychczasowy prorektor ds. rozwoju oraz adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych SWWS dr Michał Sopiński. Z informacji jakie przekazał redakcji mjr Wierzbicki, nowy rektor SWWS jest ekspertem w zakresie prawa publicznego, autorem kilkunastu publikacji i opracowań naukowych, w tym trzech monografii autorskich. Jego główne obszary zainteresowań badawczych to filozofia i teoria prawa, aksjologia prawa, doktryny polityczno-prawne oraz historia prawa. Sopiński jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, filologii francuskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytetu w Poitiers na kierunku europejskiego prawa handlowego, w ramach którego uzyskał tytuł Master 2, będący odpowiednikiem polskiego tytułu magistra. Rozprawę doktorską pt. "Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Léona Duguit" obronił w 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

To nie koniec?

Może się okazać, że SWWS niebawem czekają kolejne zmiany, i nie mowa tutaj jedynie o nazwie (zgodnie z nowelizacją przepisów, którymi zajmują się obecnie posłowie szkoła ma nosić nazwę Akademia Wymiaru Sprawiedliwości). Nowelizacja przepisów o Służbie Więziennej zawiera bowiem także przepisy, które – jeśli rzecz jasna wejdzie ona w życie w proponowanym kształcie – uprawniają ministra sprawiedliwości do powołania na pięcioletnią kadencję Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To, jak podkreślono w uzasadnieniu, "przepis epizodyczny", a kadencja powołanego przez szefa MS rektora miałaby się rozpocząć 1 września 2023 r. Co więcej, projekt zakłada również, że "czynności podjęte przez Senat Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie art. 66a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, a związane z powołaniem Rektora uznaje się za nieskuteczne". Zgodnie z tym, dotychczasowy rektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości będzie pełnił swoją funkcję do 31 sierpnia 2023 r.

Czytaj też

Dodatkowo - jak czytamy - "z racji specyfiki Uczelni Służby Więziennej projektodawca zaproponował również novum w postaci art. 66a ust. 3b, w którym wskazał, że w sytuacji, kiedy rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości będzie osoba niebędąca funkcjonariuszem Służby Więziennej, to Minister Sprawiedliwości powoła spośród funkcjonariuszy prorektora odpowiedzialnego za kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej". Takie rozwiązanie, jak przekonują projektodawcy, "wpisuje się w specyfikę Uczelni Służby Więziennej jako uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości oraz uwzględnia specyfikę Służby Więziennej jako formacji realizującej zadania z zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości". Tak sformułowany przepis ma też w optymalny sposób godzić autonomię szkoły wyższej ze specyfiką uczelni Służby Więziennej, której organem nadzorczym jest Minister Sprawiedliwości.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to jedyna w Polsce uczelnia kształcąca kadry oficerskie Służby Więziennej. Co więcej, oprócz studiów podyplomowych kierowanych do kandydatów na oficerów SW, uczelnia prowadzi także studia na kierunku penitencjarystyka. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Studia stacjonarne II stopnia (także w służbie kandydackiej) mają z kolei kończyć się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej. "Wszystkim absolwentom studiów stacjonarnych I stopnia (w służbie kandydackiej) dajemy gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski" - czytamy na stronie uczelni.

Komentarze