Reklama

Służba Więzienna

MS przychylnie o możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy SW do innych służb

Fot. Służba Więzienna, Facebook
Fot. Służba Więzienna, Facebook

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart odniosła się do sprawy wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącej nierównego traktowania w zakresie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy SW do innych służb mundurowych. „Do przedstawionego postulatu należy odnieść się przychylnie. Można m.in. zauważyć, że rozwiązanie takie stanowiłoby kolejny niewymierny element zacieśniający współpracę i ułatwiający wymianę doświadczeń między służbami” – oceniła wiceszefowa MS.

Sprawa, do której odniosła się wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart sięga końcówki marca zeszłego roku. Wtedy to Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na nierówne traktowanie w zakresie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy SW do innych służb mundurowych. „RPO zwraca uwagę, że ten problem był już przez niego podnoszony w wystąpieniu do MSWiA z 2007 r. Wystąpienie to dotyczyło stanu prawnego obowiązującego pod rządami uchylonej już ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o SW, ale zawarte w nim tezy są nadal aktualne” – zauważał w zeszłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich.

Reklama

„Poruszona w wystąpieniu sprawa dotyczy możliwości wprowadzenia w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb mundurowych przepisów umożliwiających przenoszenie się funkcjonariuszy Służby Więziennej do dalszego pełnienia służby w tych formacjach” – zauważyła wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Jak dodała, do przedstawionego postulatu „należy odnieść się przychylnie”.

Można m.in. zauważyć, że rozwiązanie takie stanowiłoby kolejny niewymierny element zacieśniający współpracę i ułatwiający wymianę doświadczeń między służbami. Dodatkowo z punktu widzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej zrównywałoby to ich potencjalne perspektywy zawodowe z przedstawicielami innych służb mundurowych. Wobec porównywalnych, przynajmniej w przypadku niektórych formacji, wymogów stawianych funkcjonariuszom i kandydatom w zakresie kwalifikacji zdrowotnych oraz ogólnych, czy zawodowych, jak również podobnych reguł pełnienia służby, postulowane rozwiązania można uznać za naturalne.
Fragment pisma wiceminister Marii Ejchart do RPO

W liście do Rzecznika wiceszefowa MS przypomniała wcześniejsze pismo w tej sprawie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka, który uznał „podjęcie prac legislacyjnych we wskazanym kierunku jako uzasadniony wniosek de lege ferenda, w przypadku ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej”. „Podano równocześnie, że wniosek taki mógłby zostać uwzględniony przy najbliższej, zakresowo zbieżnej nowelizacji wyżej wymienionych pragmatyk służbowych. Ze strony Ministra Sprawiedliwości i kierownictwa Służby Więziennej pozostaje jedynie zadeklarować wsparcie dla wspomnianych działań” – zapewniła Maria Ejchart.

Czytaj też

Przypomnijmy. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek piśmie do RPO w połowie marca jasno wskazał, że „Komenda Główna Policji oraz Komenda Główna Straży Granicznej, przychyliły się do propozycji wprowadzenia rozwiązań w przepisach pragmatycznych ww. formacji umożliwiających przenoszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do służby w Policji i Straży Granicznej”. W swoim piśmie do RPO Czesław Mroczek zaznaczył jednak, że odmiennie przedstawia się ocena ewentualnych zmian pragmatyki służbowej w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej.

„Wymaga również podkreślenia, że zadania Służby Więziennej znacząco różnią się od zadań stawianych przed PSP, która jest formacją wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Funkcjonariusz Służby Więziennej bez odpowiedniego przeszkolenia w PSP (tj. ukończenia odpowiedniej szkoły PSP lub szkolenia podstawowego) w zawodzie strażak, jak też przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP nie może wykonywać zadań przewidzianych dla omawianej formacji” – zaznaczał wiceszef MSWiA.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze