Reklama

Policja

W Polsce o międzynarodowym zwalczaniu narkotyków syntetycznych i "dopalaczy"

Fot. CBŚP
Fot. CBŚP

Europejska platforma EMPACT odbyła spotkanie w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji. Tematem debaty międzynarodowych ekspertów była kwestia nowych substancji psychoaktywnych i narkotyków syntetycznych. Należy zauważyć, że zgodnie z niedawnym raportem EMCDDA i Europolu, to właśnie w przypadku narkotyków syntetycznych grupy przestępcze w UE stają się znaczącymi eksporterami środków odurzających do innych rejonów świata.

"EMPACT – wspólnie zwalczajmy przestępczość" - pod tym hasłem odbyło się w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji spotkanie europejskiej platformy EMPACT Nowe Substancje Psychoaktywne/Narkotyki Syntetyczne. W sumie uczestniczyło w nim 38 przedstawicieli z 23 krajów członkowskich UE oraz stowarzyszonych, a także reprezentanci Europolu, ONZ oraz sektora prywatnego. Podejmowanym w trakcie tego wydarzenia rozmowom przewodniczył insp. Adam Cieślak, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Tematyką spotkania było przygotowanie działań EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne na 2020 rok, które zgodnie z priorytetami Rady Unii Europejskiej, mają multidyscyplinarny charakter obejmujący swoim obszarem szeroki zakres zadań, z zakresu rozpoznawania i zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, jak również budowania potencjału kadr i prewencji kryminalnej.

Jak podkreśliła Policja, organizacja tak dużego spotkania na poziomie europejskim to doskonały przykład realizacji zadań z zakresu współpracy międzynarodowej przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Albowiem, jak wskazano, nie działa ono tylko na terytorium Polski, lecz również daleko poza granicami kraju. Co więcej, jak podkreślono sama intensyfikacja działań na terenie Unii Europejskiej, to współcześnie nie tylko fizyczne przejmowanie zabronionych substancji, ale też wzmacnianie więzi i kooperacji pomiędzy organami ścigania, organizacjami i agencjami o charakterze międzynarodowym oraz sektorem prywatnym.

Polska, a dokładnie Centralne Biuro Śledcze Policji, w bieżącym Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE na lata 2018-2021 jest krajem przewodniczącym implementacji priorytetów w ramach platformy EMPACT - Narkotyki Syntetyczne/Nowe Substancje Psychoaktywne. Jednocześnie, funkcję przewodniczącego i delegata krajowego objęli kolejno funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego oraz Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji. W ramach inicjatywy realizowane są działania operacyjne z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich pre-prekursorów oraz rozpoznawania nowych substancji psychoaktywnych.

Należy przypomnieć, że w lutym tego roku Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Mariusz Kasprzyk podpisał umowę, sygnowaną z jednej strony przez Europol, dot. realizacji projektu NPSYD/01/2019/EMPACT. Była to kolejna edycja międzynarodowego projektu EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, realizowanego w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2018-2021, w którym uczestniczą jednostki policji z różnych państw europejskich, a któremu przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji. Dofinansowanie UE ze środków będących w gestii Europolu wynosi 200 000 euro. COPE MSWiA odpowiada za obsługę finansowo-logistyczną działań. Projekt realizowany będzie do końca 2019 roku.

Cykl Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na lata 2018-2021 obejmuje dziesięć zidentyfikowanych przez UE priorytetowych obszarów z zakresu poważnej i zorganizowanej przestępczości, m.in. narkotyki, nielegalna migracja, handel ludźmi oraz cyberprzestępczość. Polska pełni funkcję kraju przewodniczącego implementacji priorytetu w ramach EMPACT w obszarze Nowe Substancje Psychoaktywne/Narkotyki Syntetyczne. Inicjatywy realizowane w projekcie obejmują zarówno działania operacyjne, jak i szkoleniowe z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich (pre-)prekursorów oraz rozpoznawania Nowych Substancji Psychoaktywnych.

W ramach dotychczasowych edycji projektu, w wyniku wsparcia organów ścigania na terenie całej Europy, przeprowadzono szereg realizacji które doprowadziły do likwidacji miejsc produkcji oraz kanałów przemytu narkotyków syntetycznych, ich (pre-)prekursorów i Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Policja/MSWiA/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze