Reklama

Policja

Stołeczny, funkcyjny, terenowy... Jak wyglądać będą policyjne dodatki od 1 marca?

Autor. Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja)/Twitter

Od 1 marca w systemie policyjnych dodatków szykują się niemałe zmiany. Oprócz tego, że do puli tych już funkcjonujących dołączy świadczenie „antyemerytalne”, korekty wprowadzone zostaną także w zasadach dotyczących przyznawania tych dobrze już funkcjonariuszom znanych. Mowa m.in. o dodatku stołecznym, który przysługiwać będzie już nie tylko mundurowym pełniącym służbę w stołecznym garnizonie.

Reklama

Jak wyglądać będą policyjne uposażenia? Po pierwsze, większą niż dotychczas liczbę mundurowych obejmie dodatek stołeczny. Od marca będą mogli na niego liczyć także funkcjonariusze pełniących służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz policjanci pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Rozszerzenie grupy mundurowych, którym świadczenie przysługuje, ma na celu – o czym InfoSecurity24.pl informował już kilkukrotnie – "upowszechnienie dodatku stołecznego także dla policjantów pełniących służbę na obszarze garnizonu stołecznego Policji".

Reklama
Podkreślić należy, iż służba na obszarze garnizonu stołecznego Policji należy do najbardziej wymagających pod względem dyspozycyjności i odpowiedzialności. Ponadto, charakter zadań realizowanych przez policjantów pełniących służbę w wymienionych jednostkach organizacyjnych Policji wymaga od nich posiadania szczególnych kwalifikacji i doświadczenia. Wskazać należy jednocześnie, że koszty utrzymania w Warszawie i powiatach okołowarszawskich są wyższe, niż w innych rejonach kraju.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Reklama

Objęcie większej niż dotychczas grupy mundurowych dodatkiem stołecznym wpłynąć ma – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – "na wzmocnienie atrakcyjności pełnienia służby w wymienionych jednostkach organizacyjnych Policji, a wskutek tego – na zmniejszenie w nich liczby wakatów".

Wysokość świadczenia stołecznego nie ulegnie modyfikacji i wynosić ma 31,50 proc. kwoty bazowej.

Funkcyjne "minimum"

MSWiA, zgodnie z zapowiedziami, zamierza również zmienić wysokość minimalnego progu dodatku funkcyjnego. Modyfikacja ta ma na celu, jak czytamy w uzasadnieniu, "zachęcenie tych funkcjonariuszy do kontynuowania służby w Policji i uatrakcyjnienie zajmowania stanowisk funkcyjnych różnego szczebla". Obowiązujące dziś przepisy określają jedynie maksymalną miesięczną wysokość dodatku funkcyjnego. 

Podkreślić należy, iż charakter zadań realizowanych przez policjantów zajmujących stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego wymaga od nich wyjątkowego poświęcenia, odporności psychicznej oraz szczególnych kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie, funkcjonariusze pozbawieni są możliwości otrzymywania rekompensaty pieniężnej za nadgodziny.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Nowe rozwiązanie przewiduje, że dodatek funkcyjny będzie przyznawany policjantowi (w stawce kwotowej) "w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych, wynoszącej miesięcznie nie mniej niż 20 proc. podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu". Maksymalna wysokość dodatku nie ulec ma zmianie i wynosić ma miesięcznie nie więcej niż: w I kategorii – 80 proc., w II kategorii – 70 proc., w III kategorii – 60 proc. postawy wymiaru.

Wyższy terenowy

Od 1 marca zwiększeniu ulegnie też dzienna stawka dodatku terenowego. Jej podwyższenie – do 6 proc. kwoty bazowej – ma na celu, jak przekonuje MSWiA, "urealnienie wysokości przyznawanego policjantom dodatku terenowego, a wskutek tego wzmocnienie atrakcyjności pełnienia służby w Policji i zmniejszenie liczby wakatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych".

Obecnie dzienna stawka dodatku terenowego wynosi 1 proc. kwoty bazowej. Wprowadzane zmiany wpłyną na wzrost dodatku z około 16 zł do około 97 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania określonych zadań.

Dotychczasowe przepisy przyznające prawo do tego dodatku policjantowi biorącemu udział w akcjach policyjnych budziły, jak zauważano, "uzasadnione wątpliwości interpretacyjne". W nowej wersji przepisów, "wyraźnie wskazano na możliwość przyznania dodatku terenowego policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych".

Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem dodatek terenowy będzie przysługiwał policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze której znajduje się jednostka organizacyjna Policji, w której pełni służbę, a w przypadku Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – komórka organizacyjna, w której pełni służbę (z uwagi na terenową strukturę tych jednostek organizacyjnych Policji). (...) dodatek ten będzie również otrzymywał policjant, który odbywa szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, biorący udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach i operacjach, dodatek terenowy przysługiwać ma od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

Czytaj też

Z lektury uzasadnień jasno wynika, że jednym z powodów wprowadzania zmian jest zwieszenie atrakcyjności służby i walka z wakatami. Czy policji uda się ją wygrać? Wiążące dane dotyczące odejść w pierwszym kwartale powinniśmy poznać lada dzień, jednak – choć wielu twierdzi, że za późno – przyznać trzeba, że MSWiA przygotowało dla mundurowych sporo nowych rozwiązań, które dla części z nich wiązać się mogą z wyższymi wypłatami. Na ocenę skuteczności propozycji i implementowanych właśnie rozwiązań przyjdzie jednak czas. Resort liczy bowiem zapewne, że oprócz efektów doraźnych (zmniejszenie liczby odejść w 2023 roku), nowe regulacje generalnie przyczynią się do tego, że mundurowi rzadziej opuszczać będą policyjne szeregi także w kolejnych latach.

Nowe przepisy obowiązywać mają z mocą od 1 marca, czyli od najbliższej środy. 

Reklama

Komentarze (1)

  1. Michu00

    W garnizonie warszawskim brakuje najwięcej policjantów z jednostek liniowych tj. Komend rejonowych, powiatowych i komisariatow. Co robi MSW? Daje dodatek stołecznym w miejsca gdzie wakatów prakrycznie nie ma. Gratulacje, świetny pomysl! Napewno zatrzyma fale odejść i młodzi chętnie przyjdą służyć w Warszawie... Świątek, piątek, niedziela, zabezpieczenie za zabezpieczeniem...

Reklama

Najnowsze