Reklama

Policja

Odpowiedź bez odpowiedzi, czyli Zieliński o sytuacji policyjnych antyterrorystów

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

„(…) poza kompetencjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pozostaje polemika na temat stanu kadrowego jednostek organizacyjnych Policji właściwych w zakresie działań kontrterrorystycznych (…)” – podkreślił sekretarz stanu w resorcie na wstępie w odpowiedzi na interpelację dotyczącą braków kadrowych w pododdziałach antyterrorystycznych Policji. Jarosław Zieliński poinformował jednak, że „są realizowane rozwiązania - w aspekcie kadrowym, sprzętowym, organizacyjnym czy szkoleniowym - mające na celu zapewnienie skutecznych mechanizmów funkcjonowania ww. jednostek organizacyjnych Policji”. Co więcej, zapewnił, że w ostatnim czasie, „dostrzegając potrzebę zwiększenia stanu kadrowego omawianych jednostek organizacyjnych policji”, ich stan kadrowy został zwiększony o 190 etatów.

Jarosław Zieliński w udostępnionej odpowiedzi przypomniał, że decyzją Komendanta Głównego Policji z dnia 21 kwietnia 2017 r., „dążąc do usprawnienia struktury jednostek kontrterrorystycznych”, zastąpiono Sekcje Antyterrorystyczne występujące dotychczas przy części komend wojewódzkich Policji Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi Policji (SPAP). Po przekształceniu Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji powstał także nowy SPAP w Warszawie. Sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji pisze również o nowych rozwiązaniach w zakresie organizacji wspomnianych jednostek, które wprowadzone zostaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicze przepisy ustawy wejdą w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze, że sposób realizacji zadań podczas działań kontrterrorystycznych z wykorzystaniem specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania jest inny niż działania wykonywane przez służbę kryminalną, spraw wewnętrznych, śledczą i prewencyjną, powstała potrzeba wyodrębnienia ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie służby kontrterrorystycznej.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA

Zgodnie z wspomnianą ustawą Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji będą stanowić służbę kontrterrorystyczną, odpowiedzialną za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Co więcej, nowe przepisy wskazują, że BOA jest jednostką organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, a samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji - właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim Policji lub Komendantowi Stołecznemu Policji. Obsługę czynności wspomagających BOA i pododdziałów w zakresie organizacyjnym, kadrowym, logistycznym i technicznym zapewnia odpowiednio komenda, przy pomocy której Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania oraz komendy, przy których te pododdziały są umiejscowione.

Z policji do wojska?

Według autora interpelacji, posła Marka Wójcika, „w ostatnim czasie zauważalna jest migracja policyjnych komandosów do wojskowych jednostek specjalnych, głównie do GROM i AGAT”. Co ma być związane z „niezadowalającym” wynagradzaniem „w porównaniu do ponoszonego przez nich ryzyka oraz posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności”. Powołując się na doniesienia prasowe, poseł informuje, że w katowickim SPAP brakuje od 15 do 20 procent funkcjonariuszy, a podobna sytuacja ma występować również w innych częściach kraju.

W odpowiedzi na te doniesienia, wiceminister informuje, że w ustawie z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie ma procedur pozwalających „na bezpośrednie przeniesienie policjanta do dalszego pełnienia obowiązków, z zachowaniem ciągłości służby, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Oznacza to, że są oni zmuszeni najpierw opuścić formację, a o tym „jaką formę zatrudnienia podjęli po opuszczeniu” nie są zobowiązani informować poprzedniego pracodawcy.

A w przypadku uposażenia zasadniczego oraz grupy zaszeregowania wiceminister odsyła do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Zieliński przypomina również, że wspomniane przepisy wskazują, że „policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej albo minersko-pirotechnicznej w jednostce Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski”, natomiast „policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej Policji, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach bojowych związanych z rozpoznawaniem lub zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych, a także w działaniach wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalnej taktyki przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 30 proc. kwoty bazowej”. Funkcjonariuszy z AT obowiązują oczywiście również ustalenia listopadowego porozumienia, zgodnie z którym funkcjonariusze służb MSWiA otrzymali od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł na etat (wraz z nagrodą roczną). Wymienione 655 zł obejmuje podwyżkę uposażenia o 604 zł oraz od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz kwotę 51 zł wynikającą ze wzrostu nagrody rocznej od tej podwyżki.

(…) dokonano podwyższenia mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego o 0,341 lub 0,342 w zależności od grupy, co odpowiada wzrostowi uposażenia zasadniczego równo o 520 zł w każdej grupie. Dodatkowo od tej kwoty wzrosło również uposażenie zasadnicze z tytułu posiadanej przez policjanta wysługi lat. Porozumienie zakłada też, że od dnia 1 stycznia 2020 r. funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną), z tego 462 zł - wzrost uposażenia od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz od dnia 1 stycznia 2021 r. podwyższenie o 38 zł z tytułu wzrostu nagrody rocznej od tej podwyżki.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA

Jak przypomina Zieliński, w ramach porozumienia zadecydowano, że zostanie opracowany projekt nowego wieloletniego programu rozwoju formacji resortu w latach 2021-2024.

W interpelacji ze stycznia 2019 roku, adresowej do szefa MSWiA, poseł Marek Wójcik pyta m.in. ilu funkcjonariuszy liczą poszczególne pododdziały antyterrorystyczne Policji i ilu policjantów w nich brakuje. Polityk prosił również o udzielenie informacji dotyczącej liczby antyterrorystów, którzy odeszli ze służby w roku 2018. Poseł pytał także o średnie miesięczne wynagrodzenie dowódcy pododdziału antyterrorystycznego Policji,  średnie miesięczne wynagrodzenie funkcjonariusza pododdziału antyterrorystycznego Policji, czy planowane podniesienie wynagrodzeń funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych Policji. Wiceszef MSWiA nie odpowiada więc na wiele pytań zadanych w interpelacji mimo, iż można przypuszczać, że dane o które prosi poseł Wójcik dostępne są zarówno dla MSWiA, jak i dla podległej resortowi Komendzie Głównej Policji.

Reklama

Komentarze

    Reklama