Reklama

Policja

Black Hawki dla Policji za ponad 142 mln zł

fot. Lockheed Martin
fot. Lockheed Martin

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Komendę Główną Policji wartość kontraktu na 2 śmigłowce S-70i Black Hawk to 142,66 mln zł. Maszyny przeznaczone są dla Biura Operacji Antyterrorystycznych i będą służyć do działań na terenie całego kraju. W cenie zakupu oprócz samych maszyn zawiera się także program szkolenia zarówno mechaników, jak i samych pilotów z których dwóch ma uzyskać uprawnienia instruktorskie.

Zgodnie z treścią komunikatu o udzieleniu zamówienia, zamieszczonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, zakup został zrealizowany bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie ze względu na „brak konkurencji ze względów technicznych”.  W obszernym uzasadnieniu dotyczącym tej decyzji czytamy co następuje:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, zachodzą przesłanki obligujące do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Niniejszy zakup wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb i jest uwarunkowany charakterem zadań realizowanych przez Policję. Produkowany przez Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. śmigłowiec S-70i Black Hawk jako jedyny spełnia wszystkie parametry, niezbędne w pracy operacyjnej jednostki, na potrzeby której dokonywany jest zakup (Biuro Operacji Antyterrorystycznych).

Komenda Główna Policji podkreśla, bardzo szczegółowo, że wybrana konstrukcja jako jedyna spełniała wymagania zawarte w poufnych dokumentach. Natomiast same wymagania nie zostały celowo zawężone, co zdarzało się już w postępowaniach tego typu prowadzonych w ramach procedur konkurencyjnych.

Analiza dostępnych na rynku rozwiązań[…], z uwagi na powiązanie zawartych tam informacji z elementami pracy operacyjnej, została objęta klauzulą „poufne” – zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. Niemniej jednak należy wyjaśnić, iż w przedmiotowej sprawie Zamawiający dokonał analizy wszelkich okoliczności […] Wybrana konstrukcja posiada unikatowe rozwiązania techniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne. Nie istnieją rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. [….] Należy podkreślić, że uzasadnienie wskazuje na dokumenty niejawne potwierdzające realność potrzeb Zamawiającego, co stanowi również potwierdzenie, iż są to wymagania obiektywne, niezależne od przedmiotowego zamówienia.

Na koniec, bardzo obszernego jak widać uzasadnienia, po raz kolejny podkreślono, iż wybranie innego producenta i dostawcy „było obiektywnie niemożliwe”, co wynika z „niebudzących wątpliwości faktów, nie zaś tylko z subiektywnego przekonania Zamawiającego”.

Udzielenie zamówienia innemu niż wskazany przez Zamawiającego Wykonawca było obiektywnie niemożliwe. Zamawiający dokonał szczegółowej analizy dostępności śmigłowców. Analiza ta w sposób jednoznaczny wykazała, że jedynie wybrana konstrukcja spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego. Istnienie tylko jednego dostawcy zdolnego do realizacji zamówienia jest oczywista i wynika z obiektywnych, niebudzących wątpliwości faktów, nie zaś tylko z subiektywnego przekonania Zamawiającego.

Jak widać z powyższego uzasadnienia KGP, pomimo oparcia decyzji na niejawnych analizach i wymaganiach, dokłada wszelkich starań, aby podkreślić że decyzja oparta była na merytorycznych podstawach, a zastosowana procedura była zgodna z polskim prawem. Według informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl, wypracowana, dzięki temu kontraktowi procedura, może zostać wykorzystana również w zakupach przeprowadzanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jeśli chodzi o wartość kontraktu, to z ogłoszenia można dowiedzieć się, że Policja wstępnie przeznaczyła na zakup dwóch śmigłowców średnich 117 950 000 zł netto, natomiast ostateczna całkowita wartość umowy, to 142 660 600 zł.

Należy w tym miejscu podkreślić, że wartość kontraktu nie jest tożsama z ceną maszyn i nie należy dzielić jej przez liczbę zakupionych śmigłowców, gdyż nie zawiera ona jedynie kosztów ich pozyskania. W umowie poza dostawą dwóch śmigłowców S-70i Black Hawk w ustalonej przez zamawiającego konfiguracji zawiera się również utworzenie infrastruktury niezbędnej dla ich eksploatacji oraz program szkolenia mechaników i pilotów, w tym co najmniej dwóch instruktorów uprawnionych do szkolenia w zakresie pilotażu śmigłowców Black Hawk.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze