Reklama

Służby Mundurowe

Mundurowe podwyżki na ostatniej prostej

Fot. Straż Graniczna, Facebook
Fot. Straż Graniczna, Facebook

Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa doczekali się publikacji przygotowanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji projektów rozporządzeń, które zapewnić im mają realizację części porozumienia z 2018 roku. Chodzi oczywiście o kolejną turę podwyżek, które trafić miały do funkcjonariuszy teoretycznie od 1 stycznia br. Sprawa jest już co prawda na ostatniej prostej, ale komplikuję ją niewątpliwie rządowa walka z epidemią koronawirusa, która może wpłynąć na termin przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2020 - co jest niezbędne do wprowadzenia omawianych zmian w życie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń, dotyczące podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji formacji -  policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Wszystkie dokumenty wejść mają w życie dzień po ogłoszeniu, ale będą miały oczywiście zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku.

Pierwszy projekt, dotyczący funkcjonariuszy policji, zmienia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Zgodnie z porozumieniem z 2018 roku, wszyscy funkcjonariusze podlegli MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Jak tłumaczy resort, biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1,523,29 zł do kwoty 1,614,69 zł, tj. o 6 proc.) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej. W przypadku policjantów, o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810.

Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł przeciętnie miesięcznie na etat. (...) Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 151,97 zł.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego Policji

Resort podkreśla, w dokumencie dotyczącym policjantów, że wziął pod uwagę wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania funkcjonariusza, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego przeciętnie miesięcznie o 397 zł, a po uwzględnieniu przeciętnego miesięcznego uposażenie z tytułu indywidualnej wysługi lat o 65 zł, spowoduje łączny jego wzrost o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat. "Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. o ok. 462 zł" - czytamy w uzasadnieniu. 

Natomiast już z Oceny Skutków Regulacji dowiadujemy się, że na cel ten wyasygnowano dla Policji ogółem ponad 630 mln zł, z tego na uposażenia - ponad 573 mln zł oraz na wydatki relacjonowane do uposażeń - ponad 57 mln zł.

Resort opublikował także oddzielny dokument dotyczący Straży Granicznejktórej sytuacja jest analogiczna do sytuacji Policji. Także w ich przypadku dojdzie do wzrostu kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, tj. z 3,71 do 3,810. W konsekwencji przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 152 zł. 

Jak podkreśla ministerstwo, wzrost indywidualnych uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obejmie podwyższenie mnożników kwoty bazowej służących do ustalania uposażeń zasadniczych w grupach zaszeregowania od 02 do 11. Taki wzrost mnożników pozwolić ma na podniesienie uposażeń na najniższych stanowiskach w średniej kwocie 141 zł i umożliwi wykorzystanie pełnej kwoty przewidzianej na podwyżkę (462 zł). 

image
Źródło: Uzasadnienie projektu rozporządzenia ministra SWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Resort na realizację "granicznych" podwyżek potrzebuje ponad 98 mln zł. Tak jak w przypadku policjantów, część tej kwoty przeznaczona zostanie na same uposażenia (ponad 89 mln zł), a część na wydatki relacjonowane do uposażeń (ponad 8 mln zł).

Ani NSZZ Policjantów, ani NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej nie wniosły - zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort - uwag do projektów dotyczących ich formacji. 

Kolejny dokument dotyczy Państwowej Straży Pożarnej. W ich przypadku, oprócz zmiany kwoty bazowej, dojdzie do wzrostu wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,104. W przypadku strażaków, środki finansowe na wzrost uposażeń w związku ze wzrostem kwoty bazowej oraz wielokrotności kwoty bazowej zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz budżetach wojewodów w ramach środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono stanowisko przedstawicieli trzech ogólnopolskich organizacji związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej zakładającego wzrost mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego w taki sposób, aby wzrost stawki uposażenia zasadniczego w każdej grupie wyniósł 380 zł. Jedynie w grupie 19 i 20 zaproponowano obniżenie mnożników, ponieważ wzrost kwoty bazowej generował podwyżkę powyżej kwoty 380 zł. Wynikający z powyższego wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat wynosi ok. 67 zł. Pozostałą kwotę, tj. 15 zł zarezerwowano na awanse w stopniu i stanowiskach służbowych.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia MSWiA dotyczącego Państwowej Straży Pożarnej

Jak informują twórcy projektu, w przypadku straży pożarnej, na realizację podwyżek zaplanowano  ogółem  ponad 206 mln zł, z tego na uposażenia - ponad 171 mln zł oraz na wydatki relacjonowane do uposażeń - ponad 34 mln zł.

Ostatni dotyczący podwyżek dokument, która trafił niedawno na stronę Rządowego Centrum Legislacji, dotyczy oczywiście ostatniej podległej resortowi formacji, czyli Służby Ochrony Państwa. Projekt MSWiA zakłada w niej zwiększenie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP według stanowiska służbowego, z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat. "Projektowana podwyżka obejmuje wszystkie grupy zaszeregowania i wynosi: 570 zł brutto dla 1 grupy uposażenia, 470 zł brutto dla 2 grupy uposażenia, 305 zł brutto dla 11 grupy uposażenia oraz 300 zł brutto dla pozostałych grup uposażenia" - dowiadujemy się z uzasadnienia. Projekt zakłada co więcej zmianę w zaszeregowaniu stanowisk służbowych do stopni etatowych, dostosowując stopień etatowy do wymagań i kwalifikacji określonych na danym stanowisku służbowym.

W SOP wzrost wielokrotności kwoty bazowej wyniesie 0,060. Natomiast ogólnie na podwyżki w formacji zajmującej się ochroną najważniejszych osób w państwie resort przeznaczy ponad 17 mln zł (ponad 15 mln zł na uposażenia oraz ponad 1,5 mln złotych na wydatki relacjonowane do uposażeń).

Jak widać, MSWiA jest gotowe na zmiany. Pytanie brzmi jednak, kiedy mundurowi mogą liczyć na wejście tych zapisów w życie? Niestety, trudno to oszacować ze względu na epidemię koronawirusa, która wydaje się obecnie pochłaniać całą uwagę polskich władz. Teoretycznie, najbliższy termin, w jakim posłowie będą mogli zająć się uchwałą, to 25-26 marca. Nie wiadomo jednak, jak wyglądać będzie sytuacja epidemiologiczna w Polsce za tych parę dni. W pomyślnym dla mundurowych scenariuszu, dokument zostanie już w przyszłym tygodniu przegłosowany i będzie czekał na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Zobaczymy jednak, co w ten kwestii będzie miał do powiedzenia koronawirus.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze