Reklama

Służby Mundurowe

MSWiA zmienia zasady naboru do SOP. Dodatkowy punkt za... dyscyplinę

Fot. A. Mitura/MSWiA
Fot. A. Mitura/MSWiA

MSWiA zdecydowało się na wprowadzenie pewnych zmian dotyczących ubiegania się o przyjęcie do służby w SOP. Zgodnie z nowymi planami resortu, dodatkowo docenieni zostaną absolwenci klas mundurowych. Jak podkreśla ministerstwo, kandydatów takich cechują m.in. umiejętność poddania się rygorom dyscypliny oraz szacunek do munduru.  

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które wprowadza zmiany w dokumentach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SOP 8 stycznia br. pojawił się na stronie resortu. Po pierwsze zakłada on wprowadzenie kosmetycznych zmian w opisie wykonania próby sprawnościowej na torze sprawności fizycznej 2-M i 2-K, obejmujących doprecyzowanie liczby skłonów wymaganych od kandydata czy wysokość skrzyni.

Ciekawsza zmiana dotyczy przyznawania kandydatom dodatkowych punktów z tytułu wykształcenia. Na obowiązującej obecnie liście znajdziemy m.in. dodatkowe punkty za tytuł magistra, inżyniera, radcy prawnego czy stopień doktora, za które można dostać od 1 do 3 punktów. Zgodnie z projektem, na wspomnianą listę, wpisani zostaną absolwenci klas mundurowych. Dodatkowy punkt przyznany zostanie również za "ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania służb mundurowych, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania". 

Jak uzasadnia resort spraw wewnętrznych i administracji, osoby podejmujące naukę w klasach o profilu mundurowym posiadają predyspozycje oczekiwane od kandydatów na funkcjonariuszy SOP. W opinii ministerstwa, są to: umiejętność poddania się rygorom dyscypliny, szacunek do munduru oraz określony zasób wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa. 

Niewątpliwie pozyskanie w procesie rekrutacji do służby osób posiadająych wskazane wyżej predyspozycje zwiększy szanse związania tych osób z formacją na dłużej, z uwagi na znajomość podstawowych zasad funkcjonowania formacji mundurowej.

fragment projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dziś dodatkowe punkty przyznawane są również za wymienione w rozporządzeniu z 15 marca 2018 roku umiejętności, takie jak posiadanie tytułu ratownika, instruktora (np sportów walki czy pływania), prawo jazdy kategorii C i znajomość języka obcego. Punkty dodane również zostaną za odpowiedni wzrost (powyżej 175 cm), wiek (do 30 lat), czy posiadanie stopnia podoficerskiego, chorążego czy oficerskiego.

Przypomnijmy, że Służba Ochrony Państwa boryka się z dość dużym odsetkiem wakatów. Zgodnie z danymi z końca listopada 2018 roku, wynosi on ponad 17 proc. Stan etatowy formacji to 2375 miejsc, stan zatrudnienia - 1952. Liczba wakatów wynosi natomiast 423 stanowisk. Docelowo - po roku 2022 - w SOP ma służyć 3 tys. funkcjonariuszy.

Droga do SOP

Jak podkreśla SOP, o przyjęcie do Służby ubiegać się mogą zarówno kandydaci którzy nigdy nie służyli w służbach mundurowych jak i ci, którzy są lub byli funkcjonariuszami innej formacji.

W przypadku osób niesłużących wcześniej w formacji, postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów, z których pierwszy obejmuje złożenie odpowiednich dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną. Drugi etap składa się z: testu wiedzy; badań psychologicznych; testu sprawności fizycznej; sprawdzenia w rejestrach, ewidencjach i kartotekach prawdziwości danych; poddania kandydata postępowaniu sprawdzającemu (dotyczy ochrony informacji niejawnych oraz uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa); ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej na postawie orzeczenia komisji lekarskiej, a także badań psychofizycznych. 

image
Źródło: Rozporządzenie MSWiA

Wybrane etapy podlegają ocenie punktowej, z której kandydat może otrzymać max. po 12 punktów za test sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną oraz max. 20 punktów za test wiedzy.

W przypadku zakończenia postępowania z wynikiem pozytywnym, kandydat otrzymuje informacje o umieszczeniu na liście i planowanym terminie przyjęcia do służby, a także dalszym trybie postępowania.

Z formacji do formacji

W przypadku chęci przeniesienia się na własną prośbę do SOP funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, składa on prośbę o przeniesienie do pełnienia służby w tej formacji do Komendanta SOP.

Komendant SOP, rozpatrując prośbę funkcjonariusza o przeniesienie do pełnienia służby w SOP, uwzględnia predyspozycje do jej pełnienia. Ich lista zamieszczona została w rozporządzeniu z lutego 2018 roku w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa. Znajdziemy tam 16 punktów, obejmujących m.in. posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności prewencyjnych czy operacyjno-rozpoznawczych, ukończenie aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej; posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza weterynarii; posiadanie uprawnień budowlanych; posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie konserwacji i naprawy uzbrojenia; posiadanie doświadczenia i umiejętności uzyskanych w służbie w pododdziałach antyterrorystycznych czy po prostu posiadanie innego doświadczenia i umiejętności w istotny sposób przydatnych do pełnienia służby w SOP.

Komendant SOP, w przypadku akceptacji prośby funkcjonariusza, występuje do ministra do spraw wewnętrznych o wyrażenie zgody na przeniesienie funkcjonariusza do służby w formacji. W grudniu 2018 roku sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, w odpowiedzi na interpelację Marka Biernackiego, informował, że zgodnie ze stanem na 1.12.2018 roku do służby w SOP przeniesiono 108 funkcjonariuszy Policji, 8 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 34 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 2 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama