Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Podwyżki w KAS nabierają kształtu? Projekty dokumentów wpisane do wykazu prac Rady Ministrów

Fot. KAS
Fot. KAS

W Krajowej Administracji Skarbowej sytuacja wciąż jest napięta. Wszystko przez podwyżki, a w zasadzie ich brak. Resort finansów zapowiada, że jeszcze w czerwcu na konta funkcjonariuszy trafi pula pieniędzy wynikająca z podwyższenia kwoty bazowej w ustawie budżetowej. Związkowcy domagają się by czerwcowe wypłaty zawierały także podwyżkę zapisaną w uchwale modernizacyjnej. Tą jednak, jak na razie, nie zajął się rząd, a dopiero po jej nowelizacji możliwe ma być wdrożenie drugiej części podwyżek. Jak na razie oba projekty – uchwała Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – wpisano do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Sytuacja wygląda tak, że jeśli chodzi o te 6 proc. – nazwijmy to, wzrostu kwoty bazowej z ustawy budżetowej – od momentu ogłoszenia ustawy budżetowej, mamy 3 miesiące na wypłatę tych środków, czyli tak naprawdę do końca czerwca tego roku. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe środki z uchwały modernizacyjnej to tutaj uruchomienie rezerwy celowej jest zależne od nowelizacji tej uchwały" – mówiła w połowie maja, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS. Pytana o to, co dzieje się z projektem nowelizacji uchwały modernizacyjnej, poinformowała, że została ona przekazana do prac Rady Ministrów. Wydaje się, że nabrały one bardziej formalnego kształtu, bo projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów określono na II kwartał 2020 r., a więc  - jeśli rząd będzie trzymał się wyznaczonego harmonogramu – jeszcze w tym miesiącu projekt powinien zostać przyjęty.

Jak czytamy w rządowych dokumentach, "sprostanie wyzwaniom stojącym przed Krajową Administracją Skarbową (KAS), związanym przede wszystkim z dalszym konsekwentnym dbaniem o szczelność systemu poboru podatków, wymaga nieustannego podnoszenia efektywności działania KAS poprzez jej unowocześnianie (modernizowanie), co wiąże się z poniesieniem niezbędnych kosztów i nakładów inwestycyjnych m.in. w obszarze zasobów ludzkich (wynagrodzenia i uposażenia)". W tegorocznej ustawie budżetowej przyjęto założenie wzrostu o 6 proc. kwoty bazowej dla "osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz o 6 proc. wzrostu uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej". Minister finansów podjął decyzję, aby 3 proc. tego wzrostu zostało ujęte w ramach wstępnej kwoty wydatków w części 19 budżetu, a pozostałe 3 proc. zostało sfinansowane w ramach programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022". Co za tym, idzie środki na modernizację uposażeń i wynagrodzeń przewidziane w uchwale modernizacyjnej, mają być w części przeznaczone na dopełnienie 3 proc. wzrostu podwyżek wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020.

W wyniku analizy przewidywanych do realizacji zadań w poszczególnych priorytetach przyjętych do Programu ustalono, że niektóre zadania z uwagi na przyczyny niezależne od jednostek organizacyjnych KAS, bądź zmianę sposobu realizacji zadania nie będą mogły być zrealizowane w 2020 roku. Wobec powyższego zaistniała możliwość przeniesienia kwoty wydatków, które nie mogą zostać zrealizowane w 2020 roku w ramach wyżej wymienionych priorytetów na wydatki związane z modernizacją wynagrodzeń/uposażeń w priorytecie.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Resort finansów zamierza dokonać więc kilku przesunięć środków na cele związane z wynagrodzeniami. "Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na dokonaniu przeniesienia w 2020 r. środków finansowych przewidzianych w priorytecie II w kwocie 73.599 tys. zł do priorytetu I". Przypomnijmy, zgodnie z uchwałą modernizacyjną, priorytet II dotyczy zakupu "pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej, a także szkoleń specjalistycznych w tym zakresie", a pierwszy to "wzrost konkurencyjności i motywacyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS". "Powodem wprowadzenia takiej zmiany jest konieczność uzyskania pozwoleń na budowę infrastruktury towarzyszącej skanera RTG oraz planowane zakupienie w 2020 r. mniejszej liczby pojazdów służbowych niż zakładano" – czytamy. Projekt do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano 29 maja, a więc na jego przyjęcie rząd ma – teoretycznie – niewiele ponad miesiąc.

Mnożnik do góry

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych, także 29 maja, wpisano również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zgodnie z nim mnożnik kwoty bazowej miałby wynosić w KAS – po wejściu w życie rozporządzenia – 3,65 (dziś jest to 3,39). Jak czytamy, dokument został opracowany w związku z "przewidzianym w uchwale Rady Ministrów nr 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego <<Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022>> wzrostem wynagrodzeń i uposażeń w roku 2020 w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz wzrostem kwoty bazowej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z 1701,09 zł do 1803,16 zł".

Nowe rozporządzenie – jak podkreślają jego autorzy  uwzględnia też "postanowienia podpisanego w dniu 29 stycznia 2020 r. Porozumienia pomiędzy Kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym reprezentowanym przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej". Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze powinni otrzymać od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 729 zł brutto  na 1 etat dla funkcjonariusza stanowiącą 12,5 proc. wzrost uposażeń obejmujący również 6 proc. wzrost kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Ustalenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na poziomie 3,65 ma na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywacyjnych stanowiących istotny element dla właściwej realizacji polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej, mając na względzie zwiększenie zaangażowania i skuteczności w działania funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Jak poinformowali przedstawiciele ZZ Celnicy.pl, 5 czerwca w resorcie finansów odbyło się spotkanie z kierownictwem KAS, podczas którego "omówiono zgłaszane przez związek postulaty oraz inne zagadnienia". Jak podkreślają, uzyskali "zapewnienie Szefa KAS, że 3 proc. z Uchwały modernizacyjnej jest niezagrożone bez względu na sytuację gospodarczą i ewentualną nowelizację budżetu". Jak dodają, w "najbliższych dniach, najpóźniej do 15.06. MF złoży wniosek o uruchomienie ww. środków z rezerwy celowej. Powyższe nastąpi po złożeniu przez DIAS stosownego zapotrzebowania na poszczególne paragrafy płacowe". Związkowcy wystąpili też o uruchomienie całej puli podwyżek (łącznie 12,5 proc.) już w czerwcu, jednak resort finansów wskazał, "że dalsza wypłata środków z Uchwały modernizacyjnej zależy od decyzji Rady Ministrów".

Jak się okazuje, nie do końca stracona jest sprawa dodatków motywacyjnych po 28,5 i 25 latach służby dla mundurowych z KAS, które superustawa wprowadzić ma dla funkcjonariuszy z służb podległych MSWiA i Służby Więziennej. Przepisy procedowanego projektu nie przewidują wprawdzie  jak na razie  by taki dodatek przysługiwał także mundurowym z KAS, jednak – jak piszą związkowcy  "Szef KAS zapewniła o swojej determinacji i już podjętych i zaawansowanych działaniach w tej sprawie". 

Kiedy funkcjonariusze z KAS otrzymają podwyżki? Odpowiedź brzmi: niebawem i trudno powiedzieć. Niebawem, ponieważ wydaje się, że termin wypłaty podwyżek wynikających ze wzrostu kwoty bazowej – określony na czerwiec – jest raczej niezagrożony. Trudno powiedzieć, ponieważ wypłata reszty środków zależy przyjęcia noweli uchwały modernizacyjne. Jak mówiła w rozmowie z InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, "kiedy na początku roku, negocjowane były te przesunięcia, (…) mówiliśmy o tym, że ze względu na trwające uzgodnienia związane ze sposobem podziału tej motywacyjnej części wynagrodzeń, uzgodnienia na poziomie centralnym, ale też później na poziomie izb administracji skarbowej, te wypłaty mogą być realizowane w terminie późniejszym, ale dopiero po stosownych zmianach w uchwale modernizacyjnej". W tym przypadku, kolejny krok, należy więc teraz do rządu.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze