Służby mundurowe finansowane jak wojsko? NIK o modernizacji formacji podległych MSWIA

1 sierpnia 2019, 13:32
policja wojsko
Fot. policja.pl

"(...) zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które uwzględniałoby z jednej strony możliwości finansowe budżetu państwa, a z drugiej potrzeby obywateli - tak jak np. finansuje się Siły Zbrojne RP” - czytamy w raporcie przygotowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zdaniem NIK "wspieranie służb podległych MSWiA przez ustanawianie różnych programów, w tym programów modernizacji, jest działaniem doraźnym i nie gwarantuje ich stałego unowocześniania". NIK opublikowała dziś raport pokontrolny z realizacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

Program modernizacji służb podległych MSWIA został ustanowiony pod koniec 2016 r. Jak wynika z ustawy, ma on na celu poprawę skuteczności i sprawności działania służb mundurowych podległych MSWiA, modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia. Głównymi zadaniami są też wzmocnienie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji. Na realizację programu w latach 2017-2020 przeznaczono 9,2 mld zł. Przy czym 5,5 mld zł to środki własne formacji, a 3,7 mld zł pochodzą z rezerwy celowej. Najwięcej, bo 6 mld złotych przeznaczono dla Policji, 1,7 mln w podziale środków przypada Państwowej Straży Pożarnej, 1,3 mld otrzymać ma łącznie Straż Graniczna, a 0,2 mld Służba Ochrony Państwa (wcześniej Biuro Ochrony Rządu).

Z raportu wynika, że w latach 2017–2018 w ramach programu modernizacji służb na podwyżki dla funkcjonariuszy przeznaczono 1 mld 30 mln zł, co stanowiło 33 proc. wydatkowanych środków. Z kolei na inwestycje budowlane wydano prawie 848 mln zł, na sprzęt transportowy – 500 mln zł, a na sprzęt informatyki i łączności – blisko 250 mln zł. Niemal 8 proc. wydanych z programu funduszy (222 mln zł) poświęcono na podwyżki pracowników cywilnych. Z kolei na wyposażenie funkcjonariuszy wydano 175 mln zł.

NIK szczególną uwagę zwrócił na podwyżki jakie w ostanim czasie otrzymali mundurowi. Według kontrolerów nie przyniosły one jednak zamierzonego skutku, ponieważ w gospodarce narodowej nastąpił znacznie większy wzrost wynagrodzeń niż w służbach. Jak wskazano w raporcie, od 31 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. łącznie odeszło ponad 3 tys. funkcjonariuszy. Byli to w przeważającej większości młodzi ludzie. "Ministrowi SWiA nie udało się skutecznie przeciwdziałać odchodzeniu funkcjonariuszy (głównie policjantów) ze służby. Nie udało się zachęcić funkcjonariuszy do pozostania w służbie, poprawić atrakcyjność pracy w poszczególnych formacjach, nie mówiąc o zwiększeniu stanu zatrudnienia" - alarmuje NIK.

Jak podał NIK, w analizowanym okresie średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 11,6 proc. Z kolei średnie uposażenie funkcjonariuszy wzrosło od 8,4 proc. w Straży Granicznej do 8,9 proc. w Policji. "Największe podwyżki pensji, dzięki dodatkowym środkom finansowym, dostali funkcjonariusze BOR/SOP – o 16,4 proc." - czytamy w raporcie. 

"Najwięcej mundurowych odeszło z Policji – ponad 2600 osób. Należy zwrócić uwagę, że znaczny odsetek funkcjonariuszy odchodzących ze służby to ludzie młodzi" - dodała Izba.

W raporcie NIK wskazał też, że "zakup nowoczesnych środków transportu przyczynił się do zmniejszenia wydatków na przeglądy, naprawy i obsługę techniczną pojazdów, jak też zużycie paliw, dzięki wycofaniu awaryjnych i zużytych samochodów patrolowych i terenowych". "Wymiana sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej na nowszy, bardziej zaawansowany technologicznie, skutkowała obniżeniem kosztów serwisowania i remontów" - zaznaczyła Izba.

Zdaniem NIK, celowym byłoby zapewnienie stabilnego finansowania służb w kolejnych rocznych budżetach na poziomie gwarantującym właściwe wyposażenie i poprawę warunków pracy oraz konkurencyjne uposażenia i wynagrodzenia. Mogłoby to być np. powiązanie nakładów na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne z PKB, analogicznie jak zostało skonstruowane finansowanie Sił Zbrojnych. Z kolei środki przeznaczane na programy modernizacyjne powinny zaś dotyczyć wyłącznie zakupów znacząco zmieniających jakość usług świadczonych obywatelom przez poszczególne służby podległe ministrowi SWiA (np. zakup nowoczesnych śmigłowców), przy równoczesnym zapewnieniu w kolejnych bieżących budżetach środków na utrzymanie i eksploatację zakupionego w ramach modernizacji sprzętu.

fragment raportu pokontrolnego NIK

Według NIK, minister spraw wewnętrznych i administracji nie wyegzekwował od komendantów podległych formacji przedstawienia odpowiednich mierników, które umożliwiłyby ocenę wpływu poniesionych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę obywateli oraz poprawę konkurencyjności uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników na rynku pracy. "Utrzymywanie się niekorzystnych tendencji kadrowych może mieć negatywny wpływ na stan zatrudnienia w poszczególnych formacjach podległych MSWiA, a przez to ograniczyć im możliwość realizacji ustawowych zadań mających wpływ na stan bezpieczeństwa państwa" - czytamy w raporcie.

Izba zarekomendowała zmianę sposobu finansowania służb, możliwie szybkie podjęcie realnych, systemowych i skutecznych działań w celu poprawy sytuacji kadrowej oraz wprowadzanie mierników realizacji poszczególnych przedsięwzięć programu.

PAP/DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 17
bbbb
niedziela, 4 sierpnia 2019, 13:27

Podoba mi się hasło ""(...) zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo," Tak samo myśleli f-sze objęci pierwszą ustawą represyjną. Zarówno ci zweryfikowani pozytywnie, których później państwo uznało za bandytów, jak również ci zweryfikowani negatywne, którzy przyjmując się do legalnej instytucji legalnie istniejącego państwa zostaną przez to legalne państwo bez wyroku sądu uznani później za bandytów.

Sław
piątek, 2 sierpnia 2019, 15:11

Będą podwyżki dla żołnierzy w 2020 r. ?

GAPS
sobota, 3 sierpnia 2019, 22:04

Chodzą takie słuchy.

Oficer
piątek, 2 sierpnia 2019, 12:09

Policja się kończy...

Alek
piątek, 2 sierpnia 2019, 12:02

Wszyscy poszli na emeryturę w wieku 41 lat, a nie zrezygnowali, proszę być precyzyjnym.

Niebieski Migdał
piątek, 2 sierpnia 2019, 10:52

O jakich podwyżkach i wzroście nakładów czy finansowaniu rozmawiamy skoro MSW i A od prawie roku nie jest w stanie wprowadzić w życie wyroku TK. Czego skutkiem jest całkowity brak wypłat ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy dla odchodzących na emeryturę i brak wyrównań dla tych którzy ekwiwalent otrzymali w zaniżonej kwocie.

Tweets InfoSecurity24