Reklama

Legislacja

Zmiany w obrocie bronią i amunicją. Senat przyjął nowe przepisy

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Senat przyjął we wtorek poprawki, po czym poparł projekt ustawy, która ma m.in. umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją. Regulacja pozwala również wprowadzić przepisy tworzące System Rejestracji Broni (SRB).

Za wnioskiem o poparcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym głosowało 85 senatorów, a jeden był przeciw. Wcześniej senatorowie przyjęli 29 poprawek, głównie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Niektóre dotyczyły uporządkowania spraw związanych z odrębnym wejściem w życie przepisów SRB.

Rządowy projekt ustawy został przedłożony przez MSWiA, a jego celem było m.in. dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.

Według projektodawców zaproponowane rozwiązania umożliwią pełną realizację obowiązków państwa związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny przez wdrożenie przepisów umożliwiających wydawanie zezwoleń na wywóz broni i amunicji do krajów trzecich, poza Unię Europejską. Nowe przepisy nie przewidują wymiany dotychczas udzielonych koncesji. Stara ustawa wprowadzała bowiem obowiązek posiadania takiego zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowa ustawa zachowuje zasadnicze rozwiązania z obecnie obowiązujących przepisów. W nowych przepisach na nowo zdefiniowano obowiązki koncesjonowanego przedsiębiorcy oraz wprowadzono nowe definicje podstawowych pojęć. Zdaniem MSWiA nowa ustawa jest dzięki temu bardziej precyzyjna i zostawia mniejsze pole na uznaniowe działania administracji.

Nowa ustawa ma umożliwić przewóz amunicji na podstawie jednego dokumentu, którym będzie zgoda przewozowa poświadczona przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Nie będzie konieczne - jak obecnie - uzyskanie zgody ministra gospodarki. Ponadto nowe rozwiązanie ma umożliwić pełną kontrolę każdego transferu amunicji dokonywanego przez przedsiębiorcę na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z wymaganiami prawa unijnego obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym broń będzie powierzana do naprawy lub remontu. Dotychczas - jeśli ich działania nie dotyczyły istotnych części broni - byli z obowiązku posiadania koncesji zwolnieni.

W regulacji zawarto również przepisy zapewniające wdrożenie dyrektywy Rady UE, która wprowadza obowiązek prowadzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej objętej tą dyrektywą oraz umożliwia wprowadzenie Systemu Rejestracji Broni. System ten będzie zawierał zbiór danych o legalnie posiadanej broni palnej. W SRB będzie rejestrowana broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń oraz wyprodukowana i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców. SRB ujednolici też zasady prowadzenia ewidencji posiadanej i przeznaczonej do sprzedaży strzeleckiej broni palnej oraz umożliwi prowadzenie tej ewidencji na platformie tego systemu, łącznie z automatycznym generowaniem informacji o transakcjach związanych z tą bronią.

Nowe przepisy nie przewidują - jak jest obecnie - konieczności odstrzeliwania trzech nabojów z broni przeznaczonej do obrotu. Takiego obowiązku praktycznie nie ma w innych krajach UE, przepis ten wygenerował milionowe straty dla przedsiębiorców.

Ustawa zmienia także minimalny wymagany wiek pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem bronią palną. Obniżono go z 21 do 18 lat. Ustawa obniża również minimalny wymagany wiek przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji - z dotychczasowych 25 do 21 lat.

Nowe przepisy umożliwiają również użyczanie klientom broni przed zakupem w celu jej wypróbowania.

Z obowiązku uzyskania koncesji zwolniony został obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego, wytworzoną przed 1900 r. Regulacją nie objęto także broni wpisanej na listę skarbów dziedzictwa narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzealiów.

W noweli uwzględniono zalecenia zawarte w informacji z 22 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli NIK "Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego".

Ustawa czeka teraz już tylko na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które mają zacząć obowiązywać od 14 grudnia 2019 r.

RAL/DM/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze