Reklama

Legislacja

Zmiany w dodatku kontrolerskim KAS

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Resort finansów przygotował rozporządzenia w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Stawka dodatku wynosić ma od 2 proc. do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia zasadniczego – odpowiednio w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej albo funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej lub od 2 proc. do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia zasadniczego w przypadku kierownika komórki organizacyjnej.

Jak podkreśla resort finansów, projekt związany jest z realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o KAS z 2016 roku. Zgodnie z jej zapisami, osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszowi przysługują odpowiednio do wynagrodzenia albo uposażenia, dodatek kontrolerski w wysokości do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia zasadniczego za wykonywanie kontroli, "o której mowa w art. 119zzf § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa". Chodzi mianowicie o kontrolę wypełniania obowiązków w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, izbę rozliczeniową, banki zrzeszające oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. 

Sporządzony na początku września dokument, który jest teraz na etapie uzgodnień międzyresortowych, powiela rozwiązania już funkcjonujące, a dotyczące dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W projekcie w identyczny sposób określono stawki dodatku kontrolerskiego, warunki i tryb przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku kontrolerskiego.

Zgodnie z zapisami dokumentu, stawka dodatku wynosi od 2 proc. do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia zasadniczego – odpowiednio w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej albo funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej lub od 2 proc. do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia zasadniczego w przypadku kierownika komórki organizacyjnej. Pracownikowi oraz funkcjonariuszowi wykonującym zadania kontrolne przyznaje się dodatek, jeżeli wykonują te zadania jako podstawowe zadania o charakterze ciągłym albo w wymiarze co najmniej 25 proc. miesięcznego czasu odpowiednio pracy albo służby.

Przy określeniu wysokości dodatku bierze się pod uwagę rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych zadań kontrolnych; wyniki i osiągnięcia w wykonywaniu zadań kontrolnych albo dokonywaniu osobiście przez kierownika czynności; czas pracy albo służby przeznaczony na wykonywanie wskazanych w zadań.

Wypłata dodatku następuje nie później niż 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który przyznany jest dodatek. Wypłata dodatku za grudzień jest dokonywana do końca grudnia.

fragment projektu rozporządzenia

Rozporządzenie ma wejść w życie na następny dzień po ogłoszeniu, ale jego przepisy stosowane będą od 23 sierpnia 2019 roku. Projekt oddziaływał będzie oczywiście na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników zatrudnionych w jednostkach KAS realizujący zadania uprawniające do dodatku kontrolerskiego. Grupa ta liczy dokładnie 13 330 osób wg stanu na maj 2019 r.

KAS postwała 1 marca 2016 roku z połączenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Jak przekonywał w rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceszef formacji, wszystko po to by stworzyć polski odpowiednik włoskiej Guardia di Finanza.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze