Reklama

Legislacja

Wspierający Rosję z zamrożonymi majątkami. MSWiA przygotuje listę

Wojna na Ukrainie
Autor. Defence of Ukraine/Twitter

Na prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji listę osób i podmiotów wspierających Rosję szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisze z urzędu lub na wniosek m.in. służb specjalnych i niektórych instytucji finansowych. Firmy z listy m.in. nie będą mogły brać udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Reklama

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w środę wpłynął do Sejmu. Regulacja zakłada zamrażanie majątków osób i podmiotów, które zostaną wpisane na specjalną listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z projektu wynika, że lista będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MSWiA. Wpisana na nią będzie mogła zostać wyłącznie osoba lub podmiot niewymienione w wykazach określonych w rozporządzeniach UE 765/2006 i 269/2014.

Reklama

Decyzję w sprawach wpisania lub wykreślenia z listy wydaje szef MSWiA. Może to zrobić z urzędu lub na uzasadniony wniosek służb i niektórych instytucji, w tym na wniosek szefów: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, a także na wniosek Prokuratora Krajowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa NBP oraz przewodniczącego komitetu Rady Ministrów właściwego w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa.

Wniosek taki powinien zawierać wskazanie osoby lub podmiotu, w stosunku do których ma zostać wydana decyzja, w tym propozycje co do zastosowania środków wobec danej osoby lub danego podmiotu.

Reklama

Czytaj też

Jak napisano w projekcie, szef MSWiA wydając decyzję, może określić zakres środków finansowych lub zasobów gospodarczych w rozumieniu wspomnianych wcześniej rozporządzeń Rady UE. Minister SWiA może także wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie wykreślenia z listy również na uzasadniony wniosek osoby lub podmiotu wpisanych na listę. Decyzja o skreśleniu z listy powinna zawierać m.in. uzasadnienie, ale jego zakres może zostać ograniczony ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny.

Osoba lub podmiot, które w stosunku do osoby lub podmiotu wpisanych na listę nie dopełniają obowiązku zamrożenia funduszy lub zasobów gospodarczych lub zakazu ich udostępniania, a także nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazywania informacji, lub próbują ominąć stosowanie środków określonych w przepisach podlegają karze w wysokości do 20 mln zł. Karę taką - w drodze decyzji - nakładał będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wpływy z kar pieniężnych będą stanowiły dochód budżetu państwa.

Czytaj też

Osoby lub podmioty wpisane na listę nie mogą brać udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursach prowadzonych na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, albo wobec których wydano decyzję o zastosowaniu środka ograniczającego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie, lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie - również podlegają karze do 20 mln zł. Karę taką - w drodze decyzji - nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Na razie jednak projekt skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Najbliższe zaplanowane jest na 6,7 kwietnia br.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze (2)

  1. bulba

    Cały czas słychać w Europie i Polsce o "zamrażaniu" majątków i środków finansowych. Dlaczego nie robi się nic aby była mozliwość zajęcia tychże i skierowania ów na pomoc Ukrainie? Chyba że o czymś nie wiem i trwają właśnie intensywne prace nad taką opcją

  2. Super Glue

    czy to prawda ze Ukraina sprzedaje sprzet wojskowy Rosji, czy to nie wojna oligarchow na ludzkiej tragedii?

Reklama