Reklama

Legislacja

Związkowcy: kryteria przedemerytalnej nagrody motywacyjnej mogą spełnić jedynie przełożeni i osoby beatyfikowane

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Związek zawodowy NSZZ Policjantów otrzymał do konsultacji projekt zmiany ustawy o Policji, mający być realizacją jednego z paragrafów porozumienia z listopada 2018 r. - chodzi o świadczenie przedemerytalne dla funkcjonariuszy, którzy, posiadając już prawo do emerytury, pozostaną w służbie po odsłużeniu ponad 25 lat. Intencją wysunięcia tego postulatu była chęć zahamowania odchodzenia z Policji doświadczonych funkcjonariuszy. Jak się jednak okazuje, zmiany jakie zaproponowała Komenda Główna Policji, nie do końca odpowiadają oczekiwaniom przedstawicieli mundurowego środowiska.

W listopadowym porozumieniu strona społeczna i minister MSWiA nie zawarli szczegółowych rozwiązań dotyczących tego, jak powinny wyglądać nowe przepisy. Ustalono jedynie, że świadczenia tego rodzaju powinny być dostępne wyłącznie dla funkcjonariuszy posiadających pozytywną opinię służbową.

Projekt przedstawiony do konsultacji ma regulować wspomniany postulat. Przyznanie przedemerytalnej nagrody motywacyjnej uzależniono w nim jednak od spełnienia pięciu warunków. Są to:

  • osiągnięcie 25-letniego stażu służby;
  • pełnienie służby w szczególnie trudnych warunkach (stanowiska wykonawcze) lub wymagających znacznego nakładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności (stanowiska kierownicze);
  • wzorowe wykonywanie obowiązków;
  • przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie;
  • uzyskiwanie znaczących wyników w służbie.

Przedemerytalną nagrodę motywacyjną przyznawać miałby przełożony z własnej inicjatywy lub na wniosek innego przełożonego policjanta, a spełnienie wymienionych wyżej warunków wymagałoby udokumentowania w formie pisemnej. Nagrody tej nie przyznawałoby się policjantowi, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Nagroda nie byłaby też wliczana do podstawy przyszłej emerytury.

Jak wynika z opinii przygotowanej na zlecenie NSZZ Policjantów, proponowane rozwiązanie jest dalekie od doskonałości. Autor zwraca uwagę na nadmierną abstrakcyjność warunków przyznania nagrody motywacyjnej, a także na fakt, że użyte sformułowania pozwalają przypuszczać, że znacznie łatwiej będzie udokumentować "znaczny nakład pracy, zaangażowanie i odpowiedzialność" w przypadku stanowisk kierowniczych, niż "szczególnie trudne warunki" dla funkcjonariuszy na stanowiskach wykonawczych.

Co więcej, wszystkie warunki niezbędne do uzyskania nagrody motywacyjnej sformułowane są, w sposób pozostawiający bardzo szerokie pole do interpretacji. Związkowcy oceniają proponowane zapisy jednoznacznie - według nich mechanizm stworzony na bazie proponowanych przepisów doprowadzi jedynie do faworyzowania części funkcjonariuszy, w dodatku na podstawie rozmytych kryteriów. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Wielkopolskiego zarządu NSZZ Policjantów "przyjęte kryteria mogą spełnić jedynie przełożeni i osoby beatyfikowane".

Zdaniem twórców opinii, świadczenie w proponowanej postaci będzie miało, w istocie, postać nagrody uznaniowej, a nie dodatku motywacyjnego.

Strona społeczna oczekuje, że dodatek o którym mowa, będzie miał charakter motywacyjny i stały, i że będzie dostępny dla każdego funkcjonariusza spełniającego kryteria ustawowe. Dlatego projekt przedstawiony do konsultacji nie spełnia jej oczekiwań. Zdaniem związkowców rozwiązaniem właściwym byłoby wprowadzenie przepisów kształtujących świadczenie jako dodatek stały, wliczany do podstawy przyszłej emerytury.

źródło: Wielkopolski NSZZ Policjantów 

Reklama

Komentarze

    Reklama