Reklama

Legislacja

Mundurowe zapisy emerytalne niekonstytucyjne?

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Nie można wykluczyć tego, że brak określenia wieku może być uznany za wadę ustawy, a „wiek” jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabycia prawa do emerytury - pisze Biuro Legislacyjne Senatu, opiniując projekt zmian dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, którym w zeszłym tygodniu zajmowała się izba wyższa parlamentu. 

O "konstytucyjnych wątpliwościach" dotyczących ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw informuje GazetaPrawna.pl. Jak podkreśla, głównej legislator Biura Legislacyjnego chodzi o to, czy w świetle art. 67 ust. 1 konstytucji wystarczające jest określenie w ustawie warunku dotyczącego wymaganych lat służby do uzyskania prawa do emerytury mundurowej.

Przypomnijmy, że zmierzająca do ujednolicenia zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych, zarówno w zakresie warunków nabycia praw emerytalnych, jak i w zakresie ustalania podstawy wymiaru emerytury (renty), nowelizacja modyfikuje zasady obowiązujące w systemie zaopatrzeniowym, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 11 maja 2012 r. Nowe zapisy znoszą warunek ukończenia 55 lat (i powiązany z nim przepis, który dawał możliwość uzyskania emerytury bez ukończenia 55 lat życia, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby funkcjonariusz osiągnął 25-letni staż służby, a zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn nieleżących od niego).

Jak czytamy w opinii Biura Legislacyjnego Senatu, "powstaje pytanie, na gruncie argumentów zawartych w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 43/12, czy w świetle art. 67 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji jest wystarczające określenie w ustawie warunku dotyczącego wymaganych lat służby do uzyskania prawa do emerytury mundurowej?". Chodzi mianowicie o zapis mówiący o osiągnięciu "prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego".  

 Tak więc nie można wykluczyć tego, że brak określenia wieku może być uznany za wadę ustawy. Ponadto „wiek”, zgodnie z uzasadnieniem do w/w wyroku „jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabycia prawa do emerytury, inne warunki mogą być określone ustawą, co do wieku emerytalnego ustawodawca jest upoważniony i obowiązany określać jego wysokość, nie może jednak z niego zrezygnować” (...)

fragment opinii do ustawy Biura Legislacyjnego Senatu

Biuro Legislacyjne Senatu przypomina również, że nie istnieje górna granica przyjęcia do służby co oznacza, że jeśli mundur założy ktoś starszy od statystycznego kandydata ale posiadający niezbędne danej formacji kompetencje. "(...) nie mógłby on jednak skorzystać z prawa do emerytury, bo życiową i praktyczną barierą byłaby wymagana liczba 25 lat służby" - podkreśla główny legislator. Osoba taka, jeśli nie "wyrobi się" z wypracowaniem 25 lat przed odejściem na emertyturę, będzie oczywiście otrzymywać świadczenia z FUS. Jak podkreślają eksperci w rozmowie z GazetaPrawna.pl, "na pewno będzie to rozwiązanie mniej korzystne dla osób, które rozpoczęły karierę w służbach późno; nie narusza to jednak ustawy zasadniczej".

Jak czytamy w tym samym artykule, w opinii niektórych ekspertów, "ustawodawca powinien uregulować tę kwestię w taki sposób, aby osoby, które np. z powodu późnego późniejszego przyjścia do służby nie są w stanie przepracować wymaganej liczby lat, nie były poszkodowane".

Już tylko jeden krok

Jak informował InfoSecurity24.pl w zeszłym tygodniu, od wejścia w życie zmian w mundurowym systemie emerytalnym, funkcjonariuszy dzieli już tylko jeden krok. Ustawa przygotowana przez MSWiA i przyjęta niedawno przez Sejm, została przegłosowana bowiem także w Senacie. Teraz, by nowe przepisy weszły w życie, potrzebny jest już tylko podpis prezydenta. Wydaje się jednak, że ta część procesu to jedynie formalność. 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 5 lipca br. i został skierowany do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która nie dokonała większych zmian w tekście. Podczas II czytania, które odbyło się na 84. posiedzeniu Sejmu zgłoszono 20 poprawek, które dotyczyły m.in. świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, długości okresu rozliczeniowego. Komisja rekomendowała Sejmowi ich odrzucenie, a Sejm te poprawki odrzucił i przyjął ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji większością głosów (422). W Senacie finalnie przepisy przegłosowano w kształcie w jakim uchwalił je wcześniej Sejm. 

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze