Reklama

Służby Mundurowe

Błaszczak: Polska potrzebuje nowej polityki migracyjnej

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wezwał do opracowania przez Polskę nowej polityki migracyjnej.

- Na mój wniosek Rada Ministrów unieważniła dokument „Polityka migracyjna Polski”, ponieważ nie przystawał on do problemów, jakie stoją przed naszym krajem. Nie uwzględniał sytuacji kryzysu migracyjnego, jaki dotknął Europę – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA podkreślił, że istotne są dwa aspekty polityki migracyjnej – wpływ na rynek pracy i bezpieczeństwo obywateli. Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa kwestie migracji pozostają w obszarze szczególnego zainteresowania MSWiA.

Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA, zauważył, że dokument „Polityka migracyjna Polski” nie dawał możliwości reakcji na wyzwania, jakie dały o sobie znać w roku 2015 – kryzys migracyjny oraz migracja ekonomiczna z Ukrainy. – Należy przystąpić na poważnie do prac nad nową strategią, nową wizją polityki migracyjnej, która podejmowałaby te wszystkie wyzwania, z którymi mamy do czynienia – powiedział wiceszef MSWIA.

Jedną z prób stworzenia założeń takiej polityki podjęło Ministerstwo Rozwoju, jako główną oś swojego zainteresowania przyjmując kwestie społeczno-gospodarcze, takie jak procesy ekonomiczne i sytuacja na rynku pracy. - Państwo polskie musi się zdobyć na stworzenie nowej polityki migracyjnej, która będzie odpowiadała wymogom sytuacji. Należy wykonać wiele pracy, aby ująć kompleksowo rozwiązania wszystkich problemów w ramy aktów normatywnych, ponadto konieczna jest współpraca wielu zainteresowanych organów państwa – oświadczył minister Jakub Skiba.

- Przyjęcie perspektywy ekonomicznej jest cechą charakterystyczną obecnych czasów, nie oznacza jednak, że problematyka bezpieczeństwa może zostać zdjęta z agendy. Wręcz przeciwnie, jej rola rośnie. Dlatego musimy dążyć do dialogu, aby polityka migracyjna była wyrazem polityki rządu. Dlatego cieszy obecność przedstawicieli wielu ministerstw i urzędów – powiedział minister Jakub Skiba. Wymienił również aspekty, jakie powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowej polityki migracyjnej: rozróżnianie uchodźców od migrantów ekonomicznych, sprzeciw wobec mechanizmu automatycznej relokacji oraz politykę wobec migrantów ekonomicznych z Ukrainy. Te uwarunkowania wymuszają konkretne działania, takie jak dokładne monitorowanie procesów migracyjnych, perspektywiczne myślenie o integracji lub asymilacji migrantów ekonomicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa od zagrożeń terrorystycznych.

Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zwrócił uwagę na aspekty społeczno-ekonomiczne polityki migracyjnej i podkreślił potrzebę ścisłej współpracy Zespołu do spraw migracji i Zespołu do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej, kierowanego przez MR. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił zagadnienia związane z wpływem migrantów na rynek pracy w Polsce. Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz z Anną Sochańską, zastępcą dyrektora w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ, przedstawił formy współpracy międzynarodowej w zakresie pomocy migrantom i uchodźcom, natomiast Rafał Rogala, szef Urzędu do spraw Cudzoziemców poruszył zagadnienie wzrostu długości czasu rozpatrywania wniosków o pobyt tymczasowy w urzędach wojewódzkich. 

Jak poinformowało MSWiA, w pracach Zespołu uczestniczą między innymi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Koordynator Służb Specjalnych. Do zadań Zespołu należy między innymi:

  • inicjowanie kierunków zmian legislacyjnych i instytucjonalnych w zakresie związanym z problematyką migracji;
  • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów krajowych dotyczących wykorzystania środków ze wspólnotowych instrumentów finansowych w obszarze migracji, w tym Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców;
  • proponowanie kierunków działań w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce;
  • wymiana informacji oraz monitorowanie prac prowadzonych w UE w zakresie problematyki migracji;
  • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki migracji.
Reklama

Komentarze

    Reklama