Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Senacka komisja za nowelą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Fot. M. Marchlewska/Kancelaria Senatu
Fot. M. Marchlewska/Kancelaria Senatu

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych poparła w środę nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z pięcioma poprawkami legislacyjnymi.

Przyjęte przez Komisję poprawki zaproponowało biuro legislacyjne. Miały one charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Jak przypomniał podczas obrad przedstawiciel ministerstwa finansów, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw ma związek z koniecznością wdrożenia tzw. piątej dyrektywy AML.

Wskazana dyrektywa modyfikuje prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych. Ma przez to podnieść skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Impulsem do przeprowadzenia zmian i nowelizacji czwartej dyrektywy AML-owej były takie wydarzenia, jak zamachy terrorystyczne w Belgii czy Francji oraz informacje w zakresie tzw. dokumentów panamskich. Jak podczas prac w komisji mówił wiceminister finansów Sebastian Skuza, te zdarzenia pokazały słabości nie tylko europejskiego, ale światowego systemu finansowego dotyczącego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wprowadzaniu do obrotu środków związanych z finansowaniem terroryzmu. 

Nowelizacja, jak tłumaczył wcześniej resort finansów, implementuje zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje też listę instytucji obowiązanych, do której dodaje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

Ponadto do ustawy dodani mają być przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro - bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Przepisy uszczegóławiają też definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają ponadto zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Nowela ustawy doprecyzowuje także zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadza ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadza też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi, a także dostawców kont waluty wirtualnej.

Reklama
Reklama

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze