Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Polacy nadal czują się bezpiecznie?

Autor. Pixabay

Mimo toczącej się za naszymi granicami wojny zdecydowana większość badanych - 83 proc. - uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Przeciwnego zdania jest tylko 13 proc. ankietowanych - wynika z badania CBOS. Poczucie bezpieczeństwa w porównaniu z zeszłorocznym badaniem nie tylko nie zmalało, ale nawet wzrosło o 1 punkt procentowy. Co ważne jednak, zrealizowano je na próbie liczącej 1087 osób.

Reklama

Jak informuje CBOS, oceny stanu bezpieczeństwa w Polsce od wielu lat utrzymują się na wysokim poziomie. Dobrze wypadały one zwłaszcza w ostatnich latach – poczynając od 2016 roku odsetek ankietowanych uznających Polskę za miejsce bezpieczne do życia niezmiennie utrzymywał się na poziomie co najmniej 80 proc. Także obecnie, mimo toczącej się wojny, co – jak można by zakładać – nie pozostaje bez wpływu na subiektywne poczucie bezpieczeństwa lub zagrożenia, oceny te nie odbiegają od ostatnio rejestrowanych.

Reklama

"Nadal zdecydowana większość badanych (83 proc., wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do maja 2021 roku) uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Przeciwnego zdania w tej kwestii jest tylko 13 proc. ankietowanych" - napisano w komunikacie z badań "Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenie przestępczością".

O tym, że w Polsce żyje się bezpiecznie, częściej przekonani są mężczyźni niż kobiety. Tę opinię częściej podzielają respondenci w średnim wieku i starsi (powyżej 45 roku życia), ale też badani w wieku 25–34 lata. Wyraźnie rzadziej niż inni takie przeświadczenie mają natomiast najmłodsi ankietowani – 18–24 lata oraz respondenci od 35 do 44 lat.

Reklama

Czytaj też

Na kwestię bezpieczeństwa w skali kraju bardzo podobnie zapatrują się mieszkańcy wsi i wielkich aglomeracji (powyżej 500 tys. mieszkańców), dużych ośrodków miejskich (od 100 tys. do 500 tys. ludności) i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), wyraźnie bardziej krytyczni w tym względzie są natomiast badani z miast liczących od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Przekonanie o tym, że Polska jest krajem bezpiecznym do życia, wyraźnie idzie w parze z większą zasobnością portfela i dobrymi ocenami własnej sytuacji materialnej. O tym, że w Polsce żyje się bezpiecznie, najczęściej przekonane są osoby deklarujące najwyższe dochody na osobę w rodzinie (4000 zł i więcej – 91 proc.) i dobrze oceniające własną sytuację materialną (87 proc.), a spośród grup społeczno-zawodowych średni personel i technicy (92 proc.) oraz osoby pracujące na własny rachunek (89 proc.).

"Lepsze oceny stanu bezpieczeństwa w kraju są również związane z uczestnictwem w praktykach religijnych, a także z prawicowymi poglądami politycznymi. Aż 91 proc. ankietowanych identyfikujących się z prawicą uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym do życia; wśród osób deklarujących lewicowe i centrowe poglądy polityczne odsetki te wynoszą odpowiednio 75 proc. i 86. proc." - podkreślili badacze.

W ocenach stanu bezpieczeństwa w kraju relatywnie najbardziej krytyczni są najmłodsi z badanych (od 18 do 24 lat) – 22 proc. z nich źle ocenia stan bezpieczeństwa w kraju i osoby między 35 a 44 rokiem życia (19 proc.), mieszkańcy średnich miast (od 20 tys. do 100 tys. ludności) – 17 proc., osoby niebiorące udziału w praktykach religijnych (20 proc.), deklarujące najniższe dochody na osobę w rodzinie (do 1500 zł – 17 proc.), a zwłaszcza źle oceniające własną sytuację materialną (29 proc.). Spośród grup społeczno-zawodowych stosunkowo najgorzej stan bezpieczeństwa w kraju oceniają bezrobotni (30 proc.), robotnicy niewykwalifikowani (20 proc.) i w dalszej kolejności – uczniowie i studenci (17 proc. negatywnych ocen).

Czytaj też

"Stabilne są także oceny dotyczące stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, Polacy niemal powszechnie uważają, że ich najbliższa okolica jest miejscem spokojnym i niestwarzającym zagrożeń. Również w zakresie osobistych doświadczeń od roku praktycznie nie zmieniły się oceny dotyczące zagrożenia przestępczością. Doświadczenie wojny za naszą wschodnią granicą i przybycie kilku milionów uchodźców praktycznie nie wpłynęły na ogólne poczucie bezpieczeństwa Polaków, przynajmniej jeśli chodzi o zagrożenia wewnętrzne" - przekazało CBOS. Według badaczy obecnie odsetek badanych obawiających się, że mogliby paść ofiarą jakiegoś przestępstwa, jest podobny do tego sprzed roku, a liczba tych, którzy boją się, że ofiarą przestępstwa mógłby stać się ktoś z ich najbliższych, jest nawet nieco mniejsza.

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku na próbie liczącej 1087 osób na, pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama