Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Komisja ds. służb specjalnych o projekcie ustawy dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

<p>fot. swietokrzyska.policja.gov.pl</p>

Sejmowa Komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posłowie zaproponowali jednak kilka zmian w tekście projektu. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu, wraz ze zmianami, głosowało 4 posłów, 1 był przeciw a 1 wstrzymał się od głosu.

Marszałek Sejmu, po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów, skierował projekt ustawy do komisji ds. służb specjalnych. Posłowie, na zamkniętym posiedzeniu, zaopiniowali projekt pozytywnie, uważając jednak za niezbędne wprowadzenie w jego treść kilku zmian. Komisja chce by trafiały do niej m.in. informacje o sprawach z zakresu działania procedowanych przepisów oraz by posłowie z komisji otrzymywali roczne sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Posłowie zaproponowali, by informacje o żądaniu wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, które przekazuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej trafiały też do szefa CBA. W uwagach do projektu ustawy, komisja zauważyła też, że w teksie przepisów nie znajdują się regulacje zwalniające z odpowiedzialności karnej i cywilnej instytucji odpowiedzialnych za wykonanie ustawy - np. przekazywanie danych wrażliwych i stanowiących tajemnicę oraz blokadę środków. W uwagach szczegółowych znalazła się także propozycja, by do zwalczania zjawisk o których mówią przepisy, szef MON mógł delegować także funkcjonariuszy SKW a nie tylko żołnierzy zawodowych.

Jak zauważają posłowie, nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych.

Ustawa ma dostosować polskie prawo prawodawstwa Unii Europejskiej i ma zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku. W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnie obowiązujących przepisów, zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Zdaniem twórców, dzięki temu nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów – łatwiejsze do identyfikacji. 

Projektem ustawy zajmie się teraz sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama