Reklama

Służby Mundurowe

"Uprawnienia dla służb, koordynacja z MON". Specustawa na Dni Młodzieży w Sejmie

  • Fot. www.halliburton.com
    Fot. www.halliburton.com

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt specustawy przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża w Polsce. Projekt dotyczy zasad współpracy organów administracji publicznej, organizatora ŚDM i innych podmiotów przy realizacji wydarzenia. Projekt skierowano do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu.

Według rządu ustawa jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zgodnie z projektem ustawy, organizatorem Światowych Dni Młodzieży jest Archidiecezja Krakowska. Jej podstawowym zadaniem będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i przekazanie go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – nie później niż do 15 maja 2016 r.

Plan ma zawierać m.in.: program ŚDM, odrębnie sporządzony plan graficzny dla każdego obiektu czy terenu, w których odbędą się konkretne wydarzenia, instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, sposób oznaczania, identyfikowania uczestników ŚDM. Szefowie służb mają także otrzymać dane osoby wyznaczonej do kontaktów z policją, strażą pożarną i ABW.

Projekt specustawy daje policji uprawnienia jak przy imprezach masowych; funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r. Uprawnienia te dotyczą gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podobne rozwiązania zastosowano przed turniejem piłkarskim Euro 2012.

Straż Ochrony Kolei będzie mogła przeszukać bagaż podróżnych – z prawa tego może korzystać od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży zapewnić ma wojewoda małopolski. Projekt stanowi, że przygotuje on stosowny plan, który będzie realizowany od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem.

Plan ma obejmować m.in. wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym, opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych oraz wykaz jednostek zabezpieczenia medycznego.

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę – w uzgodnieniu z ministrem zdrowia – publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Według projektu ustawy, pomoc medyczna będzie udzielana przez zespoły wyjazdowe (z lekarzem i bez lekarza), lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze lub ruchome oraz w stałych punktach pomocy medycznej i namiotach szpitalnych.

Czytaj też: Mobilne kontrole na granicach w lipcu.

Jeden rozdział projektu poświęcono szczególnym zasadom realizacji inwestycji związanych z organizacją ŚDM. Przewidziano m.in. rozwiązania, które ułatwią operatorom telekomunikacyjnym zorganizowanie tymczasowych instalacji, by uczestnicy wydarzenia mogli mieć dostęp do internetu i możliwość szybkiego połączenia z numerem alarmowym 112.

Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł udzielić wsparcia przy organizacji ŚDM w zakresie infrastruktury, logistyki, transportu, łączności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego i sanitarnego.

Projekt ustawy zakłada również, że za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen, od uczestników ŚDM nie będzie pobierana opłata konsularna.

Czytaj też: Zieliński: kontrola graniczna podczas ŚDM i szczytu NATO.

Papież Franciszek odwiedzi Polskę z okazji Światowych Dni Młodzieży w dniach od 27 do 31 lipca (same DM rozpoczną się dzień wcześniej, czyli 26 lipca - PAP). Będzie w Krakowie, gdzie m.in. spotka się z prezydentem, w Częstochowie i Auschwitz-Birkenau. Głównym celem wizyty papieża jest spotkanie z młodymi całego świata.

Reklama

Komentarze

    Reklama