Reklama

Służby Mundurowe

Święto Służby Więziennej w roku dyskusji nad reformą

Fot. SW
Fot. SW

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej. Wzięli w nich udział m.in. gen. Jacek Kitliński, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępcy, jak również wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Tegoroczne święto było wyjątkowe, gdyż dla całej Służby Więziennej 2018 r. może być przełomowy, z racji obecnych prac legislacyjnych, mających znacząco zmienić jej funkcjonowanie.

Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej, jakie miały miejsce 8 lutego, rozpoczęły się złożeniem wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej przez gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jego zastępców oraz ks. Adama  Jabłońskiego, naczelnego kapelana więziennictwa. Główne uroczystości zainaugurowało wręczenie odznak resortowych "Za zasługi w pracy penitencjarnej" funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i osobom spoza służby. Gen. Kitliński wspólnie z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem wręczył akty nadania stopni służbowych, odznak "Semper Paratus". Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski uhonorował sześć osób odznaką okolicznościową.

Wiceminister Woś podkreślił, że „dzisiejsze święto pokazuje, że Służba Więzienna, trzecia co do wielkości formacja w kraju, ma przed sobą ważne zadanie. I to nie jest tylko dbanie o bezpieczeństwo publiczne, porządek i resocjalizację. Chodzi o stanie na straży pamięci, budowania etosu, siły formacji, wartości,(…)”.

Gen. Jacek Kitliński zaznaczył, że „tegoroczne obchody mają szczególny wymiar i znaczenie. Przypadają w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W stulecie swego istnienia Służba Więzienna rozpoczyna realizację procesu gruntownych i kompleksowych reform. Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” dała możliwość stworzenia optymalnych warunków do realizacji naszych ustawowych zadań oraz istotnej poprawy sprawności i skuteczności działania naszej formacji. Dzięki tym zmianom Służba Więzienna staje się w pełni nowoczesną, profesjonalną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności i bezpieczeństwa obywateli. Zadania stawiane przed Służbą Więzienną nie byłyby możliwe do zrealizowania bez zaangażowania kadry penitencjarnej. Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za codzienny wysiłek i trud, za sumienność oraz oddanie, z jakimi realizujecie swoje zadania”.

Służba Więzienna, podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. W założeniu ma to się odbywać nie tylko dzięki izolacji, ale też przygotowaniu do poprawnego funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, dzięki oddziaływaniom resocjalizacyjnym i adaptacyjnym.

Podstawowe zadania Służby Więziennej zostały określone jako:

 • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 • prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;
 • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 • współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Służba Więzienna/jr

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze