Reklama

Straż Pożarna

Strukturalna rewolucja w komendzie głównej PSP

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Zespół Prasowy KG PSP
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Zespół Prasowy KG PSP

Niebawem spore zmiany organizacyjne czekają strażacką centralę. Do uzgodnień skierowano właśnie projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu komendzie głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak wynika z dokumentu zmiany dążą do uproszczenia struktury „przez zastosowanie do obszarów dziedzinowych podejścia funkcjonalno-zadaniowego”. W praktyce oznacza to niemałą rewolucję, którą zapowiadał niedawno w wywiadzie dla Przeglądu Pożarniczego szef PSP, nadbryg. Andrzej Barkowiak.

"Poprawione musi zostać rozporządzenie kwalifikacyjne, a także statut Komendy Głównej PSP – konieczna jest reorganizacja biur, by lepiej odpowiadały naszym czasom i potrzebom" – zapowiadał w niedawnym wywiadzie dla Przeglądu Pożarniczego szef PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Okazuje się, że zmiany mogą stać się faktem już niedługo, bowiem odpowiedni projekt rozporządzenia dotyczącego statutu KG PSP, jest obecnie konsultowany międzyresortowo.

Zgodnie z przepisami, organizację Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej określa statut nadany w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Mając na celu unowocześnienie i dostosowanie dotychczasowej struktury organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do dynamicznego reagowania na zachodzące zmiany współczesnego świata i wszelkiego rodzaju  zdarzenia, należy dążyć do uproszczenia jej struktury przez zastosowanie do obszarów dziedzinowych podejścia funkcjonalno-zadaniowego. Wynika z tego między innymi proponowana zmiana nazw poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Związane jest to z łączeniem tematycznym obszarów zadaniowych w bardziej zwarte struktury, co ma zapobiec niejasnościom kompetencyjnym i pozwolić pełniej wykorzystać potencjał dotychczasowej kadry zarządzającej.

Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Co konkretnie ulegnie zmianie? W stosunku do obecnej struktury organizacyjnej projekt likwiduje Biuro Współpracy Międzynarodowej i Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych jako samodzielne komórki organizacyjne, a Biuro Informatyki i Łączności zostaje przekształcone w Biuro Bezpieczeństwa Informacji, gdzie – jak czytamy -  "znajdzie się także Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych oraz sprawy obronne, co pozwoli na zlokalizowanie w jednym miejscu zagadnień dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa obiektów czy bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych".

Dodatkowo, Gabinet Komendanta Głównego ma zostać przekształcony w Biuro Komendanta Głównego. Ma ono, obok dotychczasowych zadań jako zaplecze KG PSP, przejąć także - z dotychczasowego Biura Kadr i Organizacji – "zadania dotyczące organizacji Państwowej Straży Pożarnej powiązane z prowadzeniem spraw organizacyjnych komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, a z obecnego Biura Współpracy Międzynarodowej bilateralną współpracę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami – szefami służb ratowniczych".

Nazwę zmienić ma też, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń - na Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom - co lepiej oddawać ma specyfikę jego działania, a także Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, które zostanie przekształcone w Biuro Ochrony Ludności. Jak tłumaczą twórcy projektu, jest to zgodne z "nowoczesnym i stosowanym w Unii Europejskiej pojęciem ochrony ludności w kontekście zarządzania kryzysowego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego". Biuro Ochrony Ludności przejąć ma również, z dotychczasowego Biura Współpracy Międzynarodowej, "zadania związane ze współpracą Szefa Obrony Cywilnej Kraju z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza zaś Unią Europejską, Radą Państw Morza Bałtyckiego i Grupą Wyszehradzką, jak również z jego odpowiednikami za granicą, tj. dyrektorami generalnymi ds. ochrony ludności". Co więcej, Biuro będzie też odpowiedzialne "za wdrożenie i koordynację regulacji dotyczących ochrony ludności" oraz będzie zapewniać – tak jak dotychczas – "obsługę Szefa Obrony Cywilnej Kraju i realizować zadania związane z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w zakresie powierzonym Komendantowi Głównemu".

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, będące dużą i wysoce priorytetową dla Komendy Głównej komórką organizacyjną,  zostaje przekształcone w koordynujące funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i udział w międzynarodowych działaniach ratowniczych Biuro Planowania Operacyjnego. Jest to nowa, bogatsza znaczeniowo nazwa, która lepiej oddaje specyfikę tej komórki. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, jako część składowa ww. biura, funkcjonować będzie w systemie zmianowym w randze wydziału.

Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

To nie koniec zmian. Przekształcone, w Biuro Edukacji, ma zostać dotychczasowe Biuro Szkolenia. Zdaniem projektodawców ma to "podkreślić interdyscyplinarny charakter komórki związany z nowoczesnym podejściem do szkolnictwa zawodowego, wykonywania czynności nadzoru nad szkołami i ośrodkami szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, interdyscyplinarnym doskonaleniem zawodowym, wprowadzaniem kompetencji miękkich do programów nauczania i szkolenia oraz organizowania działalności sportowej w Państwowej Straży Pożarnej, wdrażaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jak również uczeniem się przez całe życie w ramach rozwijania społeczeństwa informacyjnego w Polsce". Biuro Edukacji będzie - jak czytamy - "identyfikowane jako komórka zajmująca się kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem nie tylko dla Państwowej Straży Pożarnej, lecz całej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa"

Przekształcone zostać ma też – na Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków - dotychczasowe Biuro Nadzoru. Zmiany strukturalne nie dotkną Biura Prawnego, Biura Finansów i Biura Logistyki.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, w miejsce dotychczasowego Kolegium Komendanta Głównego powołana zostanie Rada Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, a Rada Programowa do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami przekształcona zostanie Radę Ochrony Dóbr Kultury. Powołana zostanie też Rada Odznaczeń i Wyróżnień, a likwidacji ulegnie Rada do Spraw Ratownictwa.

(...) ze względu na swój interdyscyplinarny i naukowo-badawczy charakter Rada Naukowo-Techniczna przestaje funkcjonować w strukturze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i staje się ciałem umocowanym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, co jest zgodne również z obszarem działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako uczelni technicznej. Wydanie przedmiotowej regulacji pozwoli na większą elastyczność zarządzania urzędem obsługującym Komendanta Głównego w aspekcie realizowanych przez niego ustawowych zadań.

Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Jak zapowiedział szef PSP, "w ślad za zmianami w KG pojawią się zmiany w województwach", co oznacza, że reforma organizacyjna komendy głównej, to dopiero początek większej strukturalnej rewolucji w formacji.

DM 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze