Reklama

Straż Graniczna

Straż Graniczna wstrzymuje testy sprawności fizycznej

Fot. Straż Graniczna/Facebook
Fot. Straż Graniczna/Facebook

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga poszedł w ślady m.in. szefostwa policji i polecił wstrzymanie realizacji prowadzonych od września br. testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy SG - wynika z dokumentu do którego dotarł InfoSecurity24.pl. Decyzja związana jest z wysokimi wskaźnikami zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

"Mając na uwadze utrzymujące się w kraju wysokie wskaźniki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz kierując się, w zaistniałej sytuacji, potrzebą podejmowania działań mających na celu minimalizowanie potencjalnych możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, polecam wstrzymanie realizacji prowadzonych od września br. testów sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej" - pisze szef formacji, gen. dyw. SG Tomasz Praga. Jak widać, komendant przychylił się do prośby złożonej pod koniec września przez związkowców z Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie. Jak informował niedawno InfoSecurity24.pl, w skierowanym do komendanta piśmie wystąpili oni z wnioskiem o rozważenie zawieszenia egzaminów nie tylko ze sprawności fizycznej, ale również z wyszkolenia strzeleckiego. Na razie decyzja zapadła jedynie w kwestii testów z w-f, a odnosząc się do testów strzeleckich, komendant apelował jedynie o zwrócenie szczególnej uwagi na m.in. stosowanie odpowiedniego dystansu podczas treningów czy samych egzaminów. 

Ponadto proszę o szczególne zwrócenie uwagi na przestrzeganie dotychczas wypracowanych procedur oraz stosowanie się do zaleceń odnoszących się do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego podczas realizacji treningów oraz strzelań sprawdzających.

gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej

W rozmowie z redakcją Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, podkreślał, że "zagrożenie dla Straży Granicznej jak i innych służb jest wyższe, więc takie egzaminy to dodatkowe stwarzanie warunków do niepotrzebnego gromadzenia się, ćwiczenia na tych samych urządzeniach. Problem zauważył komendant główny policji, który wydał decyzję o wstrzymaniu egzaminów z W-F-u". Faktycznie coroczne testy sprawnościowe w policji zostały wstrzymane. Inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku egzaminów strzeleckich, które odbywają się jeśli pozwala na to obiekt. Innymi słowy, są one przeprowadzane, jeśli na danej strzelnicy można zastosować się do wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. 

Test sprawności fizycznej w SG składa się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdza skoczność, szybkość oraz siłę, a druga - gibkość i zręczność. Straż Graniczna przeprowadza go corocznie, w okresie od września do końca października danego roku. Może on jednak być przeprowadzany w dodatkowych terminach, w okresie od stycznia do końca lutego następnego roku. Natomiast test w terminie poprawkowym dla funkcjonariuszy, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny, przeprowadza się w marcu. 

Zmiana rozporządzenia

Szef formacji przypomina również w piśmie, że "w końcowej fazie procesu legislacyjnego znajduje się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 maja 2011 roku w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej". Zmiany te polegają na propozycji wprowadzenia rozwiązań umożliwiających odstąpienie w danym roku od realizacji testu, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie przepisów, o których wspomniał szef SG, pozwolić ma na "zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń, jakie mogłyby pojawić się np. w związku ze zwiększoną liczbą kontaktów spowodowanych koniecznością przebywania określonej liczby funkcjonariuszy w jednym miejscu, tj. na sali gimnastycznej".  

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, funkcjonariusza można zwolnić z testu sprawności fizycznej w przypadku m.in. poddania go, w roku przeprowadzania testu, sprawdzianowi oceniającemu sprawność fizyczną i uzyskania pozytywnej oceny w ramach szkolenia podstawowego, szkolenia z zakresu szkoły podoficerskiej, szkolenia z zakresu szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Co więcej, decyzja o zwolnieniu z testu zapaść może również gdy pozostaje on w dyspozycji właściwego przełożonego w sprawach osobowych, przebywa na urlopie bezpłatnym lub na urlopie wychowawczym, jest oddelegowany do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną, nie pełni służby w powodu choroby czy gdy przedłoży zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama