Reklama

Służba Więzienna

Rząd za zmianami w Służbie Więziennej

fot. sw.gov.pl
fot. sw.gov.pl

Rada Ministrów, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, przyjęła dziś przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje zakładają m.in. powołanie do życia uczelni wyższej Służby Więziennej oraz zmianę systemu naboru. Projekt zmian trafi teraz do Sejmu.

O planowanych zmianach w Służbie Więziennej pisaliśmy w Defence24.pl już w lipcu. Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian w systemie naboru, kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SW. Ministerstwo przekonuje, że reforma więziennictwa w proponowanym zakresie jest niezbędna m.in. z uwagi konieczność dostosowania przepisów do zmieniającej się rzeczywistości.

Czytaj też: Propozycja reformy Służby Więziennej. Resortowa uczelnia i zmiana modelu rekrutacji

System szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej wymaga pilnych zmian dostosowujących jego newralgiczne obszary do wymogów współczesności, a w szczególności do takich zmian zaliczyć należy utworzenie uczelni Służby Więziennej.

uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej

 

Nowelizacja ustawy zakłada zmianę sposobu prowadzenia naborów. Po zmianach, nabór do jednostek Służby Więziennej realizowany ma być centralnie, a nie tak jak do tej pory przez dyrektorów podstawowych jednostek organizacyjnych. Ma to, zdaniem wnioskodawców, przeciwdziałać niepożądanym procesom podczas kwalifikacji funkcjonariuszy czy nepotyzmowi. W zmienionej ustawie określone zostały także wymogi dotyczące wykształcenia na stanowiskach w poszczególnych korpusach. By awansować, funkcjonariusz będzie zobowiązany do ukończenia szkolenia i zdania odpowiedniego egzaminu. Dopiero jego pozytywny wynik będzie podstawą do nadania wyższego stopnia.

Znaczącą zmianą, proponowaną w projekcie ustawy, jest wprowadzenie systemu akademickiego do Służby Więziennej. Według regulacji zapisanych w przyjętym dziś projekcie, po zdanym egzaminie maturalnym kandydat będzie mógł wziąć udział w procesie rekrutacyjnym do uczelni wyższej Służby Więziennej. Po przyjęciu na uczelnię student, zostanie mianowany na pierwszy stopień podoficerski oraz rozpocznie służbę kandydacką (stanie się funkcjonariusze SW). W ramach tej służby oprócz nauki będzie wykonywać także powierzone obowiązki w zakładach karnych lub aresztach. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na funkcjonariuszy czeka zewnętrzny egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Ukończone studia drugiego stopnia oraz zdany egzamin oficerski skutkować będą mianowaniem na pierwszy stopień oficerski.

Zakłada się, że absolwenci uczelni Służby Więziennej dzięki uzawodowionemu kształceniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia będą lepiej niż dotychczas przygotowani do wieloaspektowej pracy z przestępcą, do trudu kierowania nowoczesnej resocjalizacji penitencjarnej i inicjowania społecznej readaptacji przestępców.

uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej

  

Podobne zasady systemu naboru występują dziś w Państwowej Straży Pożarnej. Przyszli strażacy mogą wziąć udział w naborze, ukończyć kurs podstawowy i starać się o awans w oparciu o wewnętrzny system kształcenia i doskonalenia kadr lub po zdanej maturze wziąć udział w rekrutacji na kierunek mundurowy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej otrzymując po ukończeniu studiów pierwszego stopnia tytuł inżyniera pożarnictwa i mianowanie na pierwszy stopień oficerski. Swoją uczelnię wyższą posiada również Policja, ta jednak nie daje możliwości zdobycia stopnia oficerskiego w sposób podobny do proponowanego w SW lub obecnego w PSP. Na kurs oficerski w Policji skierowany może zostać dziś jedynie funkcjonariusz w służbie stałej spełniający odpowiednie kryteria.

Czytaj też: Służba więzienna kupuje karabiny i strzelby

Reklama

Komentarze (1)

  1. Służący Więźnia

    Czyli generalnie nic się nie zmienia , kelnerstwa ciąg dalszy ....

Reklama