Reklama

Służba Więzienna

Ministerstwo "rozumie potrzeby" Służby Więziennej. Priorytetem poprawa "warunków pracy i płacy"

Fot. Służba Więzienna/Facebook
Fot. Służba Więzienna/Facebook

Sekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości, Patryk Jaki udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą porozumienia rządu z protestującymi pracownikami Służby Więziennej i „ryzyka braku odpowiedniego zabezpieczenia placówek karnych w Polsce”. Jak poinformował, koszt listopadowego porozumienia to ponad 42,5 mln złotych na podwyżki dla funkcjonariuszy oraz ponad 2,7 mln złotych dla pracowników cywilnych.

"Ministerstwo Sprawiedliwości w pełni rozumie potrzeby więziennictwa i za jeden ze swoich priorytetów uznaje poprawę warunków pracy i płacy w Służbie Więziennej, realizującej zadania o kluczowym znaczeniu dla stanu bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w państwie" - pisze wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na pismo posłanek Aldony Młyńczak, Zofii Czernow i Moniki Wielichowskiej, przesłane jeszcze w listopadzie 2018 roku. 

Jak podkreśla Patryk Jaki, resort sprawiedliwości miał podjąć "szereg inicjatyw", których celem jest zapewnienie optymalnych warunków funkcjonowania Służby Więziennej, zwiększenie jej skuteczności w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, a także "utrzymania kompetentnej, wykształconej i odpowiednio zmotywowanej kadry". 

Wyrazem tego zrozumienia, jak pisze sekretarz stanu w resorcie, oraz "woli rozwiązywania sporów", ma być podpisane w listopadzie 2018 roku w Warszawie porozumienie, zawarte między Ministerstwem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Wspomniane porozumienie zakończyło akcję protestacyjną funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. 

To m.in. o koszty porozumienia dla finansów publicznych pytają autorki interpelacji z listopada 2018 roku. Jak wskazuje Jaki, będą się one wynosić 42,533 mln złotych na podwyżki dla funkcjonariuszy oraz 2,740 mln złotych dla pracowników cywilnych.

Koszt realizacji porozumienia wypracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Niezależny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, na podstawie którego wzrosną uposażenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, będzie kształtować się w wysokości 42 533 tys. na podwyżki dla funkcjonariuszy oraz 2 740 tys. dla pracowników cywilnych.

Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Posłanki proszą również w piśmie o udzielenie informacji dotyczących "szczegółów przedmiotowego porozumienia oraz zobowiązania, do wdrożenia których zobowiązało się Ministerstwo Sprawiedliwości". Zgodnie z odpowiedzią sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości, zawarte we wspomnianym dokumencie ustalenia zakładały, że funkcjonariusze SW mieli z 1 stycznia br. otrzymać podwyżkę "w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto (powyższa kwota zawiera kwotę podwyżki wynikającej z ustawy modernizacyjnej z przeznaczeniem na wzrost uposażenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat i nagrodę roczną)". Kolejna podwyżka ma trafić do nich 1 stycznia 2020 roku "w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniejszej niż 500 zł brutto (wraz z nagrodą roczną)". 

Natomiast pracownicy wzrost wynagrodzenia mieli otrzymać z tytułu ustawy modernizacyjnej. Trafić miała ona do nich 1 stycznia br. i wynosić "w przeciętnej wysokości 300 zł". Dodatkowa podwyżka ma do nich trafić najpóźniej 1 lipca 2019 roku i wynosić przeciętnie 250 złotych miesięcznie oraz kolejne 400 złotych miesięcznie od 1 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z opinią Patryka Jakiego, wzrost wynagrodzeń w Służbie Więziennej może zachęcić do pozostania w służbie, jak również prowadzić do "zwiększenia atrakcyjności i pobudzenia zainteresowania podjęciem służby" w SW. Resort ma również prowadzić prace modernizacyjne infrastruktury budowlanej Służby Więziennej oraz jednostek penitencjarnych oraz zlecać budowę nowych.

Nadto, zgodnie z wymienionym porozumieniem, Minister Sprawiedliwości zobowiązał się do opracowania i przedstawienia, w porozumieniu z właściwymi Ministrami, projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, przewidującej usunięcie w art. 18b ust. 1 warunku ukończenia 55 roku życia uprawniającego do nabycia emerytury mundurowej – w terminie umożliwiającym wejście w życie zmian od dnia 1 lipca 2019 r.

Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Patryk Jaki informuje również, że ustalono iż szef resortu sprawiedliwości przygotuje projekt nowelizacji ustawy o SW "wprowadzający od dnia 1 lipca 2019 r. odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia za czas służby funkcjonariusza przekraczający normy ustawowe" oraz "przedstawi rozwiązanie prawne dotyczące umożliwienia przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostaną w służbie". 

Ministerstwo Sprawiedliwości i związkowcy nie dogadali się jednak w sprawie odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych do służby przed tą datą w zakresie wysokości podstawy i zasad waloryzacji emerytur.

Do końca roku ma zostać jednak uregulowana sprawa wysokości uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie.

W odpowiedzi na zawarte w interpelacji pytanie, Jaki informuje również o stanie zatrudnienia w Służbie Więziennej. Według danych z 20 listopada 2018 roku służbę w formacji pełniło 27 297 funkcjonariuszy, a liczba nieobsadzonych etatów wynosiła 729. Do przyjęcia do SW miało gotowych być wtedy 198 osób. "Jednocześnie liczba wakatów nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji kadrowej w poszczególnych Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej, która wynika między innymi z naturalnej rotacji kadry, toczących się postępowań kwalifikacyjnych oraz oczekujących na zagospodarowanie wolnych etatów powstałych po likwidowanych jednostkach" - dodaje na koniec Jaki. 

Jak informowaliśmy w grudniu 2018 roku, Służba Więzienna, podobnie jak inne służby mundurowe, zmaga się z problemami kadrowymi. O tym, że czeka ją już niebawem duża rotacja kadrowa mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej, płk Grzegorz Fedorowicz. Z danych, do jakich dotarł portal w zeszłym roku, wynika, że więcej funkcjonariuszy Służby Więziennej odeszło ze służby niż zostało do niej przyjętych - i to nawet, jeśli weźmie się pod uwagę blisko 200 oczekujących na przyjęcie, o których wspomina w odpowiedzi na interpelację Patryk Jaki. Z informacji jakie przekazała rzecznik SW wynika, że nowych funkcjonariuszy w szeregach SW pojawiło się w 2018 roku 1243, a kolejnych 198 oczekuje na przyjęcie do służby. Formację opuściło jednak 1600 funkcjonariuszy. 

Noworoczne spotkanie

11 stycznia w resorcie sprawiedliwości doszło do spotkania w którym udział wzięli sekretarz stanu Patryk Jaki oraz przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ FiPW. Związkowcy informują, że tematem spotkania było podpisane w listopadzie porozumienie. 

Jak podaje NSZZ FiPW, podczas rozmowy wiceszef ministerstwa miał zapewnić, że trwają prace nad aktami prawnymi regulującymi zapisy postanowień zawartych w treści podpisanych porozumień. "W najbliższym", nieokreślonym jednak, czasie projekty wspomnianych aktów mają zostać opublikowane oraz być tematem dyskusji w ramach prac Zespołu do Spraw Realizacji Postulatów zgłaszanych przez Związek Zawodowy powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Można się więc spodziewać, że podwyżki trafią do mundurowych w ciągu najbliższych miesięcy, razem z wyrównaniem od stycznia.

Podczas spotkania omówiona miała zostać również "bieżąca sytuacja" w Służbie Więziennej, która co więcej ma być oceniana regularnie podczas cyklicznych spotkań z przedstawicielami resortu. 

Reklama

Komentarze

    Reklama