Reklama

Policja

Zmiany w policyjnych egzaminach oficerskich. Zniknie "test umiejętności"

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

O tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w policyjnych egzaminach oficerskich InfoSecurity24.pl informował już połowie listopada ubiegłego roku. Jak się jednak okazuje, nowe zasady nie będą dotyczyły wyłącznie „czasu pandemii” i zostaną z policjantami na dłużej, a przynajmniej do kolejnej ich modyfikacji. Z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia MSWiA wynika bowiem, że resort chce by egzamin oficerski składał się wyłącznie z testu wiedzy. Aktualnie obejmuje on dwa odrębnie oceniane etapy, tj. test wiedzy i test umiejętności.

O zmianach w egzaminach oficerskich w policyjnym środowisku mówiło się już od jakiegoś czasu. Dopiero teraz jednak przybrały one formalny kształt projektu rozporządzenia, zgodnie z którym w policyjnym kształceniu szykuje się mała rewolucja. Jak tłumaczą autorzy dokumentu, zmiany są "podyktowane potrzebą wprowadzenia modyfikacji, które korzystnie wpłyną na przebieg i dynamikę przeprowadzania egzaminu oficerskiego, będącego następstwem ukończenia przez policjanta szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie". O co dokładnie chodzi? MSWiA zamierza zmienić formę przeprowadzania egzaminu oficerskiego. Dziś składa się on z dwóch etapów – testu wiedzy i testu umiejętności. "W konsekwencji egzamin oficerski składał się będzie wyłącznie z testu wiedzy" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W latach 2018-2020 do egzaminu oficerskiego przystąpiło ogółem 2815 funkcjonariuszy Policji. Pozytywny wynik z testu wiedzy uzyskało 2558 policjantów, co stanowiło 90,87 proc. z ogółu przystępujących do tego egzaminu. Do pierwszego zadania praktycznego, w ramach testu umiejętności, przystąpiło 2558 funkcjonariuszy, w tym 2546 uzyskało pozytywny wynik, co stanowiło 99,53 proc. z ogółu przystępujących do tego testu umiejętności. Natomiast do zadania praktycznego przystąpiło 2546 funkcjonariuszy, w tym 97,76 proc. uzyskało pozytywny wynik z tego testu umiejętności.

fragment uzasadnienia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Zdaniem MSWiA, dane dotyczące zdawalności prowadzą do wniosku, że "zmiana formuły tego egzaminu nie będzie miała negatywnego wpływu na poziom weryfikacji wiedzy policjantów pretendujących o mianowanie na pierwszy stopień oficerski, w następstwie modyfikowanego egzaminu".

To jednak nie jedyna zmiana jaka czego policyjne szkolenie oficerskie. W następstwie zmian w samym egzaminie, resort zamierza dokonać modyfikacji programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Chodzi o wprowadzenie egzaminów z wybranych bloków tematycznych "z wykorzystaniem zadań praktycznych", czyli – jak tłumaczą pomysłodawcy – "w formule, która obowiązuje podczas egzaminu oficerskiego, co zastąpi dotychczasowe zaliczenia z oceną na podstawie średniej ocen z poszczególnych bloków tematycznych". Dziś program szkolenia składa się z dwudziestu pięciu bloków tematycznych, w których – jak przekonuje MSWiA – "znajduje się szereg zajęć praktycznych tożsamych ze sprawdzeniem umiejętności na egzaminie oficerskim".

Obecnie zaliczenie umiejętności praktycznych odbywa się podczas trwania zajęć oraz na zakończenie bloku tematycznego, jednakże nie odbywa się to w formie egzaminu. Pomimo, że egzamin oficerski nie będzie obejmował testów umiejętności, to zakłada się, że wiedza i umiejętności nabyte przez policjantów w trakcie trwania szkolenia będą na wysokim poziomie pozwalającym na wykonywanie obowiązków na stanowisku przewidywanym dla oficera Policji.

fragment uzasadnienia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Projekt zakłada też, że w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń Komendant Rektor WSPol będzie mógł wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzania egzaminu. Co stanie się z policjantem, który "z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn, niezależnych od niego," nie mógł kontynuować rozpoczętego egzaminu? Projekt przewiduje, że będzie on miał możliwość przystąpienia do egzaminu w kolejnym terminie. Jak czytamy w uzasadnieniu, konieczność pozostawienia tej regulacji podyktowana jest między innymi tym, iż na przeprowadzenie egzaminu, poza czasem jego trwania wynoszącym 70 minut składają się również inne czynności związane z weryfikacją funkcjonariuszy, poinstruowaniem o zasadach obowiązujących podczas przebiegu egzaminu oraz czasu trwania egzaminu. Praktyce czas egzaminy przekracza więc 120 minut. MSWiA biorąc to pod uwagę, oraz "uwzględniając obecną sytuację związaną z COVID-19" doszło do wniosku, że "istnieje ryzyko, iż w trakcie wskazanych wyżej czynności składających się na egzamin oficerski, może wystąpić konieczność wyłączenia policjanta z udziału w egzaminie, z powodu wystąpienia objawów choroby, czy też świadczących o ewentualnym zakażeniu się np. wirusem SARS-Co-V2, w celu udzielenia mu niezbędnej pomocy medycznej".

Ponadto, w celu skrócenia procesu rozstrzygania decyzji o skierowaniu na egzamin oficerski policjanta przystępującego do egzaminu na podstawie § 4, 12 i 12a, zmieniono termin składania przełożonemu raportu o skierowanie na egzamin z 30 na 21 dni (§ 4 ust. 2).

fragment uzasadnienia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Kogo dotyczyć będą zmiany? MSWiA proponuje, by do "egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosować przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym projektowanym rozporządzeniem". Nowe przepisy, które obecnie są przedmiotem konsultacji, mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak twierdzi resort spraw wewnętrznych i administracji, jest to związane z "potrzebą zastosowania projektowanych zmian w zakresie jednoetapowego egzaminu oficerskiego do rozpoczętych i niezakończonych egzaminów oficerskich, w związku z obecną sytuacją epidemiczną".

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze