Reklama

Policja

Policyjne dodatki "po nowemu"

Autor. Policja Warszawa/Twitter

W Policji już niebawem dojdzie do małej rewolucji, która dotyczyć będzie uposażeń funkcjonariuszy. Zmiany mają, jak podkreśla MSWiA, poprawić „atrakcyjność pełnienia służby”. Mówiąc wprost, resort spraw wewnętrznych i administracji, spełniając część postulatów wysuwanych przez środowisko ma nadzieję, że przekona funkcjonariuszy do pozostania w służbie i zachęci do wstępowania w mundurowe szeregi. 

Reklama

Warszawa "plus"

Reklama

Pierwszą ze zmian, jakie MSWiA ma zamiar wprowadzić w Policji, jest rozszerzenie dodatku stołecznego. Dziś przysługuje on mundurowym pełniącym służbę w Komendzie Stołecznej Policji oraz jednostkach jej podległych. Po zmianach, uprawnieni do jego pobierania będą także funkcjonariusze na stanowiskach etatowych w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, na obszarze miasta stołecznego Warszawy a także – co ciekawe - policjanci pełniący służbę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

Podkreślić należy, iż służba na obszarze garnizonu stołecznego Policji należy do najbardziej wymagających pod względem dyspozycyjności i odpowiedzialności. Ponadto, charakter zadań realizowanych przez policjantów pełniących służbę w wymienionych jednostkach organizacyjnych Policji wymaga od nich posiadania szczególnych kwalifikacji i doświadczenia. Wskazać należy jednocześnie, że koszty utrzymania w Warszawie i powiatach okołowarszawskich są wyższe, niż w innych rejonach kraju.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Jak czytamy, siedziby wymienionych jednostek zlokalizowane są na terenie Warszawy, "a siedzibą Centrum Szkolenia Policji jest Legionowo, które również znajduje się na terenie garnizonu stołecznego Policji". MSWiA tłumaczy, że "zasadnym byłoby objęcie także tych funkcjonariuszy wymienionym dodatkiem (stołecznym - przyp. red.), co wpłynęłoby na wzmocnienie atrakcyjności pełnienia służby w wymienionych jednostkach organizacyjnych Policji, a wskutek tego – na zmniejszenie w nich liczby wakatów". Wysokość dodatku będzie tożsama z tą jaka obowiązuje dziś, wyniesie zatem 31,50% kwoty bazowej (ok. 550 złotych brutto). 

Reklama

Funkcyjny nie mnie niż...

Korekcie ulec mają także regulacje dotyczące dodatku funkcyjnego, co ma zachęcić funkcjonariuszy do "kontynuowania służby w Policji" i uatrakcyjnić zajmowanie "stanowisk funkcyjnych różnego szczebla". Zmiana polegać będzie na ustanowieniu minimalnego progu wysokości dodatku, podczas gdy dziś przepisy rozporządzenia określają jedynie jego maksymalny poziom.

Podkreślić należy, iż charakter zadań realizowanych przez policjantów zajmujących stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego wymaga od nich wyjątkowego poświęcenia, odporności psychicznej oraz szczególnych kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie, funkcjonariusze pozbawieni są możliwości otrzymywania rekompensaty pieniężnej za nadgodziny.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem dodatek funkcyjny przyznawany będzie "policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności". Przy ustalaniu poziomu uwzględniany ma być również szczebel działania i wielkość kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej oraz rodzaj i poziom posiadanych kwalifikacji zawodowych. Dodatek funkcyjny nie będzie mógł jednak wynosić mniej niż 20 proc. podstawy wymiaru (suma należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu). Zmianie nie ulegnie natomiast maksymalna wysokość dodatku, która wynosić ma miesięcznie nie więcej niż: w I kategorii – 80 proc., w II kategorii – 70 proc., a w III kategorii – 60 proc. postawy wymiaru. 

Za służbę „w terenie"

Rozporządzenie, które znowelizować ma zamiar MSWiA, wprowadza też nowe reguły, jeśli chodzi o dodatek terenowy. Dokładniej rzecz ujmując chodzi zwiększenie dziennej stawki dodatku terenowego do 6 proc. kwoty bazowej. Ma to urealnić pobierane przez mundurowych kwoty, które dziś wynoszą ok. 16 zł, a po zmianach wzrośnie do ok. 97 złotych (za każdy rozpoczęty dzień).

Aktualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dzienna stawka przysługującego policjantom dodatku terenowego wynosi 1% kwoty bazowej. Dzięki wprowadzeniu rozwiązania polegającego na podwyższeniu dziennej stawki tego dodatku do 6% kwoty bazowej, wysokość przyznawanego policjantom dodatku terenowego wzrośnie z około 16 zł do około 97 zł za każdy rozpoczęty dzień wykonywania określonych zadań.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

MSWiA podkreśla też, że dotychczasowe przepisy "budziły uzasadnione wątpliwości interpretacyjne". Te – w znowelizowanym rozporządzeniu – mają zostać wyeliminowane. 

Czytaj też

Dodatek terenowy przysługiwać ma policjantowi biorącemu udział zarówno w akcjach jak i operacjach policyjnych. Jak czytamy, zgodnie z policyjnymi przepisami, "akcja policyjna dotyczy przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych, polegających na wykonywaniu zadań służbowych przez siły podległe komendantowi wojewódzkiemu Policji lub komendantowi powiatowemu Policji, do prowadzenia których może być wymagane użycie przydzielonych sił wsparcia, w celu przeciwdziałania lub likwidacji zdarzeń szczególnych, gdy z posiadanych informacji wynika wysokie i przewidywalne ryzyko ich wystąpienia, a podjęcie skutecznych działań nie wymaga zastosowania działań kontrterrorystycznych". Operacja policyjna obejmuje natomiast "przedsięwzięcia organizacyjne, taktyczne i materiałowo-techniczne polegające na wykonywaniu zadań służbowych przez siły przynależne do różnych rodzajów służb Policji, w celu przeciwdziałania lub likwidacji zdarzeniom szczególnym, gdy z posiadanych informacji wynika wysokie i przewidywalne ryzyko ich wystąpienia".

Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem dodatek terenowy będzie przysługiwał policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze której znajduje się jednostka organizacyjna Policji, w której pełni służbę, a w przypadku Centralnego Biura Śledczego Policji,  Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – komórka organizacyjna, w której pełni służbę (z uwagi na terenową strukturę tych jednostek organizacyjnych Policji).
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Dodatek terenowy otrzymywał będzie też policjant, który odbywa szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, biorący udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki. Przyjęto także, że w przypadku "grupowego delegowania policjantów do udziału  w akcjach i operacjach (...) dodatek terenowy przysługiwał będzie od dnia wyjazdu do dnia powrotu". 

Czytaj też

Rozporządzenie, zgodnie z planem MSWiA, powinno wejść w życie od 1 marca 2023 roku. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że zmiany tylko w przyszłym roku kosztować mają ok 70 mln złotych i to - jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji - "bez wydatków relacjonowanych".

Policja to kolejna formacja podległa MSWiA, która w ostaniem czasie doczekała się projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego dodatków do uposażenia. Zmiany o których mowa, są częścią "pakietu" jaki mundurowym - w związku z protestem - zaproponował resort spraw wewnętrznych i administracji. Cześć związków zawodowych działających z formacjach podległych MSWiA (NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej) wobec "pozytywnego odbioru zapowiadanych na przyszły rok podwyżek i otwartości na kontynuowanie dialogu w sprawie mechanizmów zachęcających funkcjonariuszy do dłuższej służby" podjęło decyzję o zawieszeniu akcji protestacyjnej "do czasu wdrożenia rozwiązań zagwarantowanych przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji". Czy pomysły na gaszenie pożaru w podległych formacjach, jakie wdraża i wdrażać zmierza MSWiA odniosą oczekiwany skutek: z jednej strony zatrzymają funkcjonariuszy w służbie, a z drugiej zachęcą do wstępowania w mundurowe szeregi? Na to liczy zapewne zarówno kierownictwo resortu jak i samej policji. Osobną kwestią jest to, czy te oczekiwania znajdą odzwierciedlenie w mundurowej rzeczywistości.

Reklama

Komentarze (5)

 1. Mario921855

  Nikt nie pomyślał że w tej instytucji są stanowiska z dużą odpowiedzialnością a nie ma na nich dodatku funkyjnego ludzie po kilkanaście lat na stanowisku z dodatkiem który otrzymali ja np 11 lat temu pozdrawiam i życzę szczęścia z takim poczuciem humoru 😀

 2. Kobieta

  Mnie osobiście oprócz regulacji finansowych brakuje regulacji ochrony prawnej funkcjonariuszy. RPO domaga się imienników na mundurach OPP m.in. w trakcie działań, a ja uważam, że żaden funkcjonariusz nie powinien afiszować się i przekazywać na żądanie swoich danych, od tego jest identyfikator przyporządkowany każdemu z osobna. Jeżeli ktoś chce zwrócić się do przełożonego ze skargą ,numer w zupełności wystarczy.

 3. Jaro

  Chyba żadne z tych udogodnień nie wpłyną ani na zatrzymanie ludzi w policji ani nie zachęci nowych. Przyszły emeryt po 23 latach

 4. Lolek76

  Ciekawe czy policjanci z Warszawy jak są tacy niezrównani w swojej mądrości zastąpią całą resztę w innych częściach kraju. Powodzenia dla dalszego faworyzowania jednej grupy! Emerytura już na mnie czeka!!!

 5. Norman

  Z planowanym do wprowadzenia dodatkiem po 15 latach służby w wysokośvi około 150zł na rekę nikt nikogo nie zatrzyma.skoro.po 25 latach jest 1500zł dodatku,po 20 - 1000 wydaje się rozsądnym 500zł na rekę po 15 latach podnoszone o 100zł co roku. Na nie zmienianym od X lat niskim poziomie względem MON pozostają dodatki urlopowe mieszkaniowe itd. Przy obecnych brakach kadrowych w MON i ich świadczeniach służba w formacjavh Msw jest drastycznie finansowo nie opłacalna.

Reklama

Najnowsze