Reklama

Służby Mundurowe

Opiniowanie funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do zmiany. MSWiA przygotowuje się na świadczenia motywacyjne

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Wejście w życie tzw. „superustawy” wymusiło na formacjach mundurowanych wprowadzenie pewnych zmian w przepisach. Część z nich dotyczy okresowego opiniowania służbowego, niezbędnego do wypłacenia funkcjonariuszom przedemerytalnego dodatku motywacyjnego za 25 i 28,5 lat służby. 

Projekty rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów i strażników granicznych są związane z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Chodzi dokładnie o przyznawanie mundurowym świadczenia motywacyjnego po osiągnięciu przez nich 25-letniego lub 28,5-letniego stażu służby. Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, decyzję o przyznaniu świadczenia motywacyjnego przełożony właściwy w sprawach osobowych będzie wydawał nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza określonego stażu służby. A wyniesie ono odpowiednio 1500 i 2500 złotych brutto.

Mundurowy pod ocenę

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 października, przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego policjant podlega opiniowaniu służbowemu, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące. Co więcej, świadczenie to nie trafi do funkcjonariusza, gdy przykładowo otrzymał on podczas ostatniego opiniowania informację o nieprzydatności na zajmowanym stanowisku bądź niewywiązywania się z obowiązków służbowych, wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, został ukarany karą dyscyplinarną czy skazany został wyrokiem sądu. Świadczenie może w takich wypadkach zostać również wstrzymane. 

W związku ze zmianami, jak podkreśla resort spraw wewnętrznych i administracji, konieczne jest wprowadzenie "do przepisów wykonawczych dotyczących opiniowania służbowego policjantów zasady zapewniającej możliwość dokonania realnej oceny służby policjanta". W praktyce oznacza to okres, w którym policjant przynajmniej przez pewien czas faktycznie świadczył służbę. MSWiA uznało, że "do dokonania miarodajnej oceny minimalny okres obecności powinien wynosić łącznie co najmniej 30 dni", a dopóki "ten minimalny okres obecności nie zostanie osiągnięty, opinia służbowa nie może być sporządzona". Liczyć się będzie oczywiście także pełnienie zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą oraz w miejscu wykonywania czynności wynikających z funkcji związkowej policjanta, co zostało przez resort szczegółowo opisane i wyjaśnione w projekcie oraz jego uzasadnieniu. MSWiA przewiduje jednak możliwość niewliczenia tego okresu, w przypadku problemów organizacyjnych czy technicznych (np. barier językowa inna specyfika realizacji zadań, brak możliwości uzyskania pełnej oceny), jeśli podczas tego czasu nie pojawiły się okoliczności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wypłatę świadczenia. Co więcej, sama rozmowa z opiniowanym będzie mogła odbyć się zdalnie, np. telefonicznie. 

Odpowiednie zmiany wprowadzone zostaną także w ustawie o Straży Granicznej. Jak podkreśla MSWiA, w przypadku tej formacji, opiniowaniu służbowemu mają podlegać wszyscy funkcjonariusze, również oddelegowani do wykonywania zadań służbowych poza Strażą Graniczną. W projekcie określono więc przełożonego, który wobec takiego funkcjonariusza sporządzi, wymaganą przed przyznaniem świadczenia motywacyjnego, opinię służbową z uwzględnieniem dotychczas zgromadzonej dokumentacji służbowej, jak też po uzyskaniu pisemnej informacji od kierownika lub dyrektora generalnego urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, do których został oddelegowany.

W przypadku Straży Granicznej, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, resort wziął również pod uwagę "realne potrzeby służby". Chodzi o trwającą pandemię koronawirusa, która zmusiła mundurowych do podjęcia działań profilaktycznych m.in. w obszarze szkoleniowym (skrócono m.in. czas trwania procesu dydaktycznego). "Działania w tym obszarze dotyczą także szkoleń zapewniających uzyskanie kwalifikacji zawodowych podstawowych i podoficerskich, których pierwotny czas trwania ograniczono" - piszą autorzy projektu. A opiniowanie Straży Granicznej obejmuje ukończenie szkoleń (podstawowego i podoficerskiego). W ocenie MSWiA, skrócenie czasu trwania tych szkoleń, nie wpłynie negatywnie na proces służbowego opiniowania.

Co więcej, formacja wprowadza nowe rozwiązanie, czyli możliwość przeprowadzenia zdalnej rozmowy z opiniowanym (telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), jeśli wystąpią trudności z bezpośrednim kontaktem.

Kolejne rozporządzenia, wprowadzające zmiany dotyczące opiniowania, pojawią się zapewne niebawem na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Świadczenie motywacyjne, które wprowadza sierpniowa ustawa, otrzymają bowiem również strażacy, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. Dopisania do tej listy nie doczekali się długo walczący o sprawę mundurowi z Służby Celno-Skarbowej. Kierownictwo MSWiA zapewnia jednak, że rozwiązanie to jest eksperymentalne, i jeśli zda egzamin, czyli przełoży się na spadek liczby wakatów i pozostanie w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, to na pewno zostanie rozszerzone na pozostałe formacje. 

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze