Reklama

Legislacja

Więcej "kierowników" w CBA

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne ma w planach usprawnienia modelu zarządzania i kształtowania polityki kadrowej. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez rozszerzenie wykazu stanowisk o trzy nowe pozycje kierownicze: zastępcę dyrektora biura, zastępcę dyrektora delegatury oraz doradcę Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Jak czytamy w dokumentach, które udostępnione zostały na stronie Rządowego Centrum Legislacji, Centralne Biuro Antykorupcyjne potrzebuje usprawnienia modelu zarządzania i kształtowania polityki kadrowej. Dlatego też zdecydowano się na wprowadzenie modyfikacji obowiązującego wykazu stanowisk służbowych, a dokładnie utworzenie trzech nowych. Określone zostaną również wymagania w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na nie mianowani.

Skąd zmiany? Jak tłumaczą autorzy dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, "funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego może zostać mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora tylko w jednostce organizacyjnej będącej departamentem", co nie znajdować ma obecnie uzasadnienia i nastręczać "trudności w zagwarantowaniu skutecznego zarządzania tymi jednostkami". Utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora biura i zastępcy dyrektora delegatury umożliwić ma zachowanie spójności i zapewnienie ciągłości kierowania tymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności w przypadku nieobecności ich dyrektorów.

Trzecie nowe stanowisko to doradca szefa CBA. Co ważne, będzie to mógł być funkcjonariusz samej służby. Takie stanowisko funkcjonuje obecnie w CBA, ale może je zajmować jedynie pracownik cywilny. "Wskazać jednak należy, że zagadnienia i zadania stawiane przed doradcą Szefa niejednokrotnie dotyczą pracy operacyjnej oraz innych czynności zastrzeżonych ustawowo do wyłącznej kompetencji funkcjonariuszy" - tłumaczą autorzy projektu. Co więcej, wprowadzenie takiej pozycji ma się przełożyć na efektywniejszą realizację zadań i zapewnienie "Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego bardziej fachowego głosu doradczego". 

Wszystkie te nowe stanowiska będą kierownicze.

Rozszerzenie wykazu stanowisk służbowych w CBA wiąże się również z koniecznością modyfikacji tabeli określającej stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy CBA. Dlatego też na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się drugi dokument dotyczący tej sprawy. 

Zgodnie z dokumentacją, zmiany w polityce kadrowej CBA nie będą miały wpływu na zwiększenie wydatków czy na etatyzację. Jak czytamy, ujednolicone zostaną uposażenia kierowników jednostek organizacyjnych CBA (departamentu, biura, delegatury), ustalając dolną granicę widełek kwot uposażeń dla tej grupy stanowisk na wysokości dotychczasowej dolnej granicy uposażenia dla stanowiska dyrektora biura i dyrektora delegatury, a górną granicę widełek kwot uposażeń zrównując z górną granicą uposażenia przewidzianego w obowiązujących przepisach dla tych trzech stanowisk. Dolna granica uposażenia dyrektora departamentu obniży się o 400 zł, co umożliwić ma wejście w życie projektowanych modyfikacji siatki uposażeń bez konieczności wprowadzania zmian w uposażeniach osób zajmujących stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i nie spowoduje wzrostu wydatków na uposażenia funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę. Stawki uposażenia zasadniczego dla nowych stanowisk, czyli zastępcy dyrektora biura i zastępcy dyrektora delegatury, określono na poziomie obecnie obowiązującym dla stanowiska zastępcy dyrektora departamentu, czyli 7600-8700 złotych.

Natomiast wysokość uposażenia zasadniczego na nowo tworzonym stanowisku doradcy szefa CBA ustalono na 6200-9200 zł. Te szerokie widełki tłumaczone są faktem, że mianowane będą w tym przypadku "osoby, które posiadają specjalistyczną, unikalną wiedzą, niejednokrotnie zdobytą w innych służbach specjalnych lub formacjach mundurowych albo organach śledczych, a co za tym idzie istnieje konieczność zapewnienia tym osobom uposażenia przynajmniej zbliżonego do tego otrzymywanego uprzednio". Stanowić mają one również "walor motywacyjny umożliwiający wzrost uposażenia proporcjonalnie do prezentowanych efektów służby".

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze