Reklama

Legislacja

Ustawa dotycząca zwierząt w służbach gotowa na sejmowe głosowanie

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Sejmowa Komisja administracji i spraw wewnętrznych zebrała się w czwartek rano, by w ekspresowym tempie przegłosować poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw, regulującego status zwierząt w służbach mundurowych, zgłoszoną podczas drugiego czytania dokumentu w Sejmie. Choć zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących wojskowych psów i koni służbowych, to chodziło w nich o objęcie nimi psów kontraktowych służących w Wojskach Obrony Terytorialnej.

"Ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w tym samych funkcjonariuszy, mającym swoje źródło w poczuciu etycznego obowiązku zapewnienia godnej egzystencji zwierzętom w służbie i tym wycofywanym ze służby – powiedział wiceminister Błażej Poboży 23 czerwca br. w Sejmie. Parlament wysłuchał w tym dniu sprawozdania Komisji administracji i spraw wewnętrznych w sprawie projektu ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Jak uzasadnił wiceminister, w ocenie kierownictwa MSWiA, dotychczasowe rozwiązania dotyczące sytuacji zwierząt w formacjach mundurowych były i są niewystarczające. Dlatego też zdecydowano się na rozpoczęcie prac nad kompleksowym uregulowaniem ich statusu. Poboży zapewnił również, że projekt nie wyłączy stosowania przepisów o ochronie zwierząt, a stanowić będzie jej dopełnienie. 

Dokument zyskał szerokie poparcie, ale posłowie pytali w środę w Sejmie m.in. o to, dlaczego przepisy nie obejmują psów Krajowej Administracji Skarbowej czy straży miejskich i gminnych. Poboży tłumaczył, że w przypadku tej pierwszej, sprawa uregulowana została odpowiednim rozporządzeniem i, jak podkreślił, zgodnie z wolą resortu rozwiązanie to zostało utrzymane. Dodał również, że finansowanie ustawy będzie w ramach limitów w poszczególnych formacjach.

Ostatecznie, podczas II czytania, zgłoszono poprawkę do dokumentu, więc Sejm skierował projekt ponownie do Komisji administracji i spraw wewnętrznych. Ta zajęła się nim już następnego dnia rano, w czwartek, i to w ekspresowym tempie. Podczas trwającego ok. 10 min spotkania wyjaśniono, że zgłoszone poprawki dotyczą zwierząt używanych w siłach zbrojnych, doprecyzowując, że wynikają one z potrzeby objęcia przepisami psów kontraktowych służących w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

Przypomnijmy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ma na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także w Siłach Zbrojnych RP, Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej. W projekcie zaproponowano rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia w formacjach. Określono wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt, zasady żywienia oraz zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu. Opiekun zwierzęcia będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry. Rozwiązania odnoszące się do równoważnika będą obowiązywać także po wycofaniu zwierzęcia ze służby.

Zwierzęta wycofane z użycia w danej formacji będą pozostawały na jej stanie. Natomiast pierwszeństwo w powierzeniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun. Jeśli dotychczasowy opiekun nie podejmie się opieki nad zwierzęciem, będzie ono mogło zostać powierzone innemu przeszkolonemu funkcjonariuszowi, pracownikowi formacji albo byłemu funkcjonariuszowi znajdującemu się na rencie lub zaopatrzeniu emerytalnym, a także organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona zwierząt. Projekt przewiduje również możliwość przyznawania wsparcia opiekunom zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach przed dniem wejścia w życie ustawy – w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt. Taką możliwość uzyskają komendanci służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Komendant Straży Marszałkowskiej.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze