Reklama

Legislacja

Uniewinnieni funkcjonariusze wrócą do służby - senacki projekt trafi do Sejmu

Fot. Flickr
Fot. Flickr

Senat skierował projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw do Sejmu. Proponowane przez senatorów zmiany umożliwiają rehabilitację prawną i powrót do służby uniewinnionnych w postępowaniu karnym funkcjonariuszy.

W trakcie 53 posiedzenia Senatu odbyło się drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projekt wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji został właśnie przyjęty przez Senat i skierowany do Sejmu, co więcej bez głosów sprzeciwu. Przygotowane przez Senat zmiany ustawowe zmierzają do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej (SG), który został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

Zgodnie z propozycjami ujętymi w projekcie senackim, postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Wyjątek stanowią sprawy zakończone orzeczeniem o wydaleniu ze służby. W tych przypadkach funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej będą mogli wnieść wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego w każdym czasie. Pozostałe służby, tj. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Więzienna, nie mają ograniczeń w tym zakresie. 

Czytaj też: Uniewinniony funkcjonariusz mógłby wrócić do służby. Senat przygotowuje projekt 

Senatorowie wzięli w tym przypadku pod uwagę, że autor petycji stojącej za rozpoczęciem zmian legislacyjnych, postulował możliwość przywrócenia do służby policjanta wydalonego ze służby, w wyżej opisanych okolicznościach i usunięcie przepisu stanowiącego, że postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. W tym konkretnym przypadku proces karny zakończył się prawomocnym orzeczeniem uniewinniającym dopiero po 12 latach. W tej sytuacji, zdaniem wnoszącego petycję uniewinnionego policjanta, przepis uniemożliwiający wznowienie postępowania dyscyplinarnego ze względu na upływ 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, nie daje szansy na rehabilitację i narusza prawo do ochrony reputacji i dobrego imienia.

Podobne kwestie, do przedstawionych we wspomnianej petycji, dostrzeżono również w przepisach ustaw i rozporządzeń regulujących sytuację prawną funkcjonariuszy innych służb mundurowych tj. Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.

Reklama

Komentarze

    Reklama