Reklama

Legislacja

Uniewinnieni funkcjonariusze wrócą do służby - senacki projekt trafi do Sejmu

Fot. Flickr

Senat skierował projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw do Sejmu. Proponowane przez senatorów zmiany umożliwiają rehabilitację prawną i powrót do służby uniewinnionnych w postępowaniu karnym funkcjonariuszy.

W trakcie 53 posiedzenia Senatu odbyło się drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projekt wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji został właśnie przyjęty przez Senat i skierowany do Sejmu, co więcej bez głosów sprzeciwu. Przygotowane przez Senat zmiany ustawowe zmierzają do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej (SG), który został zwolniony ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze służby za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

Zgodnie z propozycjami ujętymi w projekcie senackim, postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Wyjątek stanowią sprawy zakończone orzeczeniem o wydaleniu ze służby. W tych przypadkach funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej będą mogli wnieść wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego w każdym czasie. Pozostałe służby, tj. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Więzienna, nie mają ograniczeń w tym zakresie. 

Czytaj też: Uniewinniony funkcjonariusz mógłby wrócić do służby. Senat przygotowuje projekt 

Senatorowie wzięli w tym przypadku pod uwagę, że autor petycji stojącej za rozpoczęciem zmian legislacyjnych, postulował możliwość przywrócenia do służby policjanta wydalonego ze służby, w wyżej opisanych okolicznościach i usunięcie przepisu stanowiącego, że postępowania dyscyplinarnego nie wznawia się po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. W tym konkretnym przypadku proces karny zakończył się prawomocnym orzeczeniem uniewinniającym dopiero po 12 latach. W tej sytuacji, zdaniem wnoszącego petycję uniewinnionego policjanta, przepis uniemożliwiający wznowienie postępowania dyscyplinarnego ze względu na upływ 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, nie daje szansy na rehabilitację i narusza prawo do ochrony reputacji i dobrego imienia.

Podobne kwestie, do przedstawionych we wspomnianej petycji, dostrzeżono również w przepisach ustaw i rozporządzeń regulujących sytuację prawną funkcjonariuszy innych służb mundurowych tj. Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.

Komentarze