Reklama

Legislacja

Służba Więzienna zajmie się dozorem elektronicznym

<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Henryk Borawski, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.</p>
<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Henryk Borawski, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.</p>

Rząd ma rozpatrzyć propozycję poszerzającą kompetencje Służby Więziennej (SW) w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE) oraz projekt dotyczący pozyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnionych w finansach.

Rząd ma zająć się dwoma projektami ustaw. Jednym z nich będzie projekt przygotowany w resorcie sprawiedliwości, który dotyczy zmian w ustawie o Służbie Więziennej i Kodeksie karnym wykonawczym, który przewiduje możliwość poszerzenia kompetencji Służby Więziennej w związku z wykonywaniem przez tę formację zadań związanych z prowadzeniem SDE.

Elektroniczny system monitoringu skazanego kontroluje wykonywanie przez niego obowiązków nałożonych przez sąd i umożliwia odbywanie kary poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania. System, dzięki nadajnikowi, umożliwia monitorowanie miejsca pobytu skazanego. Zakładana na nogę bransoleta przypomina duży zegarek. Umieszczony w niej nadajnik wysyła fale radiowe i komunikuje się z urządzeniem w domu osadzonego, które przekazuje sygnał do centrali.

Obecnie Służba Więzienna zajmuje się prowadzeniem centrali monitorowania SDE. W ramach tej działalności np. rejestruje każde przerwanie lub nawiązanie łączności z nadajnikiem posiadanym przez skazanego i zawiadamia kuratora sądowego oraz sąd o nieprzestrzeganiu obowiązków dozoru.

Z kolei prywatna firma - wyłoniona w ramach przetargu - wykonuje zadania podmiotu dozorującego, czyli np. zakłada i zdejmuje skazanemu nadajnik, instaluje rejestrator stacjonarny w domu skazanego oraz kontroluje prawidłowość działania tych urządzeń i niezwłocznie usuwa usterki. Zadania te wiążą się m.in. z koniecznością wysyłania tzw. patroli terenowych do miejsc zamieszkania skazanych.

Głównym celem projektu - jak wskazano w jego uzasadnieniu - jest umożliwienie ministrowi sprawiedliwości przekazywania Służbie Więziennej zadań należących do podmiotu dozorującego. "Nawet w przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń krytycznych, kiedy to upoważniony podmiot dozorujący zaprzestanie wykonywania kar w SDE nowa regulacja ustawowa umożliwi sprawne i pilne przejęcie realizacji jego zadań przez Służbę Więzienną" - zaznaczono.

Ministrowie omówią również przygotowany przez ministerstwo przedsiębiorczości i technologii projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że obecnie nie ma wyraźnej podstawy prawnej, w myśl której pracodawcy w sektorze finansowym mają prawo żądać zaświadczenia o niekaralności zatrudnianych osób.

Projekt przewiduje więc, że pracodawca, będący podmiotem sektora finansowego, będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od osoby zatrudnionej na określonych stanowiskach pracy, "podania informacji w zakresie ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa".

Zgodnie z projektem pracodawca mógłby żądać od osoby zatrudnionej oświadczenia dotyczącego niekaralności/skazania lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) "nie częściej niż raz na 12 miesięcy" lub przy zmianie stanowiska pracy. Będzie mógł żądać także "w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba ta została skazana za takie przestępstwo w trakcie zatrudnienia".

Projektodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie katalogu stanowisk pracy, na których dopuszczalne będzie żądanie podania informacji w zakresie karalności, "pozostawiając tę kwestię racjonalnej ocenie pracodawców". "W ocenie projektodawcy stworzenie pełnego katalogu stanowisk, które objęte byłyby regulacją jest niemożliwe ze względu na różnorodność podmiotów sektora finansowego, wielość modeli organizacji wewnętrznej skutkującą zróżnicowaniem zakresu i dostępu do informacji, poziomem ryzyka oraz ze względu na potrzebę zachowania elastyczności proponowanej regulacji" - wytłumaczono w uzasadnieniu.

Stąd zdecydowano się jedynie na opisowe wskazanie stanowisk, na których wymagane będzie, na żądanie pracodawcy, składanie oświadczenia o niekaralności lub informacji z KRK.

Niezłożenie oświadczenia, informacji z KRK lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, może, w myśl projektu, "stanowić przyczynę nienawiązania stosunku pracy lub niezawarcia innej umowy, na podstawie której świadczona ma być dana praca".

Z kolei w przypadku osoby już zatrudnionej - nieudzielenie na żądanie pracodawcy informacji lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem, "może stanowić przyczynę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub rozwiązania innej umowy bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy".

Projektowane przepisy przewidują możliwość żądania oświadczenia o niekaralności lub informacji z KRK od osób ubiegających się o zatrudnienie i zatrudnionych m.in. w NBP, UKNF, BFG, UFG i Biurze Rzecznika Finansowego.

PAP - mini

Reklama

Komentarze (1)

  1. keane

    A gdzie przedłużenie sde umozliiajace odbywanie kary poza zk do półtora roku? .z tego co wiem miało wejść w życie w październiku ubiegłego roku. Jak widać co to sciema.

Reklama

Najnowsze