Reklama

Legislacja

Służba kontrterrorystyczna w Policji coraz bliżej

Fot. Dolnośląska Policja
Fot. Dolnośląska Policja

Postępują prace związane „Ustawą o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw”, na bazie której powołana ma zostać w Polskiej Policji zupełnie nowa służba kontrterrorystyczna. Wspomniany projekt, którego założenia były znane już od pewnego czasu, przyjęła właśnie Rada Ministrów. Teraz trafi on pod obrady Sejmu. 

Przypomnijmy, że wprowadzenie zmian ustawowych ma na celu, zgodnie z założeniami twórców, rozwiązanie przede wszystkim dwóch problemów. Po pierwsze stworzenie stabilnego i jednolitego systemu funkcjonowania poddziałów antyterrorystycznych Policji, a po drugie uregulowanie sprawy bezpieczeństwa i higieny służby w takich formacjach, w trakcie działań kontrterrorystycznych, jak i w trakcie działań mających na celu doskonalenie zawodowe.

Policja w Polsce ma w przyszłości składać się ze służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, a także nowej kontrterrorystycznej. W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę, że proponowane zmiany ostatecznie ujednolicą funkcjonowania systemu jednostek kontrterrorystycznych Policji, właśnie poprzez wyodrębnienie ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie w Policji służby kontrterrorystycznej.

Nowa służba ma być odpowiedzialna za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Projekt zmian ustawowych przewiduje przypisanie jednostce „BOA” kompetencji w zakresie koordynowania, przygotowania i realizacji działań kontrterrorystycznych w Policji. Jednocześnie, jej twórcy przewidują wprowadzenie w życie rozwiązań, zgodnie z którymi, w celu zapewnienia skuteczności reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, działania kontrterrorystyczne realizowane będą przez „BOA” oraz samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji. I co najważniejsze z pierwszeństwem przed innymi działaniami.

W przypadku wdrożenia obecnie projektowanych zmian ustawowych, będziemy mieli do czynienia także z przeobrażeniem istniejącego Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, zaś samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji (SPAP`y) staną się samodzielnymi pododdziałami kontrterrorystycznymi Policji.

„BOA” będzie jednostką organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, a jej dowódcę powoływać ma, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej, Komendant Główny Policji. Samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji podlegać mają bezpośrednio właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim lub Komendantowi Stołecznemu Policji, a ich dowódcy będą powoływani, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej przez komendantów wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego Policji, po zasięgnięciu opinii dowódcy BOA.

W opublikowanym uzasadnieniu projektu ustawy, wskazuje się również, że w celu zapewnienia odpowiedniego doboru kadry kierowniczej w służbie kontrterrorystycznej, projekt przewiduje objęcie kandydatów na stanowisko dowódcy BOA i jego zastępców, a także dowódców samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i ich zastępców procedurą weryfikacji określoną w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Warto podkreślić, że wskazany projekt zmian ustawowych przewiduje także możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Zdaniem twórców proponowanych przepisów tego rodzaju zapisy pozwolą potencjalnie na wykorzystanie wszelkich środków w celu ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej.

 jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze