Reklama

Legislacja

Nowela ustawy o zarządzaniu kryzysowym przyjęta przez rząd

Fot. KPRM
Fot. KPRM

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Informacyjne Rządu, wzmocniony zostanie system zarządzania kryzysowego. Jak podaje CIR, nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze. Zmieniony zostanie również sposób wyłaniania infrastruktury krytycznej, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności. W toku uzgodnień międzyresortowych, z pierwotnego projektu zmian, wykreślono zapisy dotyczące Obrony Cywilnej Kraju, a dokładnie tego, kto stać ma na czele OCK. 

Przyjęta dziś przez rząd nowelizacja przepisów zakłada zobowiązanie podmiotów zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem do opracowania i aktualizowania dokumentów w tym zakresie. Projekt przewiduje również wprowadzenie dla organów administracji rządowej obowiązku wdrażania "Ramowego Programu Działań na lata 2015-2030 na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof" oraz pełnienia przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa funkcji krajowego punktu kontaktowego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw jego wdrażania.

"W zakresie oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz określenia celów strategicznych służących ich ograniczeniu przewiduje się, tak jak dotychczas, cykliczne opracowywanie dokumentu pt. <<Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego>>" - napisano w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów.

Nowością ma być natomiast wprowadzenie regulacji, które przewidują opracowywanie, m.in. na bazie "Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego" dokumentów o nazwie: "Streszczenia istotnych elementów krajowej oceny ryzyka” oraz "Krajowa ocena zdolności zarządzania ryzykiem". Dokumenty te będą udostępniane Komisji Europejskiej.

Na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego sporządzane będą ponadto plany zarządzania ryzykiem (dotyczące działań związanych z zapobieganiem sytuacji kryzysowej oraz przygotowywaniem do jej wystąpienia) oraz plany reagowania kryzysowego (w odniesieniu do działań dotyczących reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwaniu jej skutków). Dokumenty te będą tworzone z uwzględnieniem motywu przewodniego zmian – tj. minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jej skutków. Regulacja przewiduje też uwzględnienie w planach zarządzania ryzykiem oraz planach reagowania kryzysowego zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Jak podkreślono, opracowane zostaną kryteria umożliwiające wyłanianie operatorów infrastruktury krytycznej oraz pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej.

Zgodnie z nowelą wprowadzona zostanie także instytucja koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej. "Operatorzy infrastruktury krytycznej we wszystkich systemach będą wyznaczać osoby koordynujące działania na linii operator – organy administracji publicznej, co jest analogią do obecnie wyznaczonych osób kontaktowych, funkcjonujących u operatorów infrastruktury krytycznej" - napisano. 

Infrastruktura krytyczna (tj. mająca podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, np. zaopatrzenie w energię, paliwo, żywność czy wodę) będzie wyłaniana na dwóch poziomach, jako infrastruktura krajowa (której zniszczenie lub zakłócenie ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa lub na dany system infrastruktury krytycznej) lub lokalna (której zniszczenie lub zakłócenie ma wpływ na lokalną społeczność)

Bez zmian w OCK

Warto przypomnieć, że w pierwotnym projekcie noweli ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, znajdowały się też zapisy, które na nowo miały zdefiniować funkcjonowanie Obrony Cywilnej Kraju. Jednym z elementów były bowiem nowe regulacje dotyczące m.in. tego, kto powinien być szefem OCK.

Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, jak i zapisami przygotowanego przez MSWiA projektu, szefa OCK powołuje premier, natomiast nowela ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakładała, że premier powołuje szefa OCK w randze sekretarza lub podsekretarza stanu (co wykluczało z tej roli Komendanta Głównego PSP, który od lat pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju). Zapisy dotyczące obrony cywilnej zostały jednak finalnie usunięte z projektu nowelizacji w toku uzgodnień międzyresortowych, i tym samym kwestie potencjalnych zmian w OCK regulować miała już tylko przygotowana przez MSWiA ustawa o ochronie ludności o obronie cywilnej kraju. Tutaj jednak pojawia się jednak kolejny problem. Jak informował InfoSecurity24.pl pod koniec sierpnia, projekt pilotowany przez ówczesnego wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, przegrał z wyborczym kalendarzem, i utknął na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów, nigdy nie trafiając pod obrady rządu. Jak na razie nie wiadomo, czy OCK doczeka się w końcu zapowiadanych od lat zmian.

PAP/DM

Komentarze

    Najnowsze