Reklama

Straż Graniczna

Wyższy dodatek funkcyjny w Straży Granicznej. Ale tylko dla wybranych

straż graniczna kierownictwo
Autor. Straż Graniczna/Twitter

Resort spraw wewnętrznych i administracji zdecydował się wprowadzić istotne korekty w dodatku funkcyjnym dla najwyższych stanowisk służbowych w Straży Granicznej. Jak tłumaczy, chodzi o dostosowanie zasad do tych, jakie panują w innych formacjach podległych MSWiA oraz do - jak to ujęto - aktualnej specyfiki zadań, jakie wykonują funkcjonariusze SG na najwyższym stopniu hierarchii służbowej „wobec złożoności obecnej sytuacji na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwiększonej presji migracyjnej”.

Reklama

Dodatek funkcyjny do uposażenia to jeden z siedmiu przysługujących w Straży Granicznej na mocy przepisów dotyczących tej formacji. MSWiA podjęło decyzję, że czas wprowadzić zmiany w warunkach jego otrzymywania w przypadku najwyższych stanowisk służbowych w formacji. Chodzi dokładnie o komendantów: głównego SG, Biura Spraw Wewnętrznych SG, oddziałów SG, ośrodków szkolenia SG, ośrodków SG oraz ich zastępców (we wszystkich przypadkach). Co więcej, modyfikacje dotyczyć będą również dyrektorów i ich zastępców. Według resortu, decyzja zapadła ze względu na konieczność dostosowania uprawnień funkcjonariuszy szczebla kierowniczego Straży Granicznej do określonej wysokości dodatku funkcyjnego z uprawnieniami przysługującymi na adekwatnych stanowiskach w innych formacjach podległych MSWiA. W nich bowiem, system ustalania tego dodatku ukształtowany jest odmiennie.

Reklama

To jednak nie jedyny powód. Resort powołuje się również na "złożoność obecnej sytuacji na granicy", a w tym na zwiększoną presję migracyjną, co ma wpływać na "aktualną specyfikę zadań, jakie wykonują funkcjonariusze na kierowniczych stanowiskach w Straży Granicznej".

Ponadto przedmiotowa nowelizacja jest spowodowana potrzebą dostosowania czynnika płacowego do aktualnej specyfiki zadań, jakie wykonują funkcjonariusze Straży Granicznej na najwyższym stopniu hierarchii służbowej w formacji wobec złożoności obecnej sytuacji na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwiększonej presji migracyjnej.
fragment uzasadnienia do Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Odwrócony system

Reklama

W przypadku Policji, na którą powołano się jako przykład, MSWiA zwraca uwagę, że dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych i nieprzekraczającej miesięcznie:

  • 80 proc. w I kategorii (na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" i jego zastępców, dyrektorów biur i równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, dyrektorów instytutów badawczych oraz ich zastępców, komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu);
  • 70 proc. w II kategorii (dla policjantów na stanowiskach kierowniczych niewymienionych w pkt 1 oraz ich zastępców);
  • 60 proc. w III kategorii - dla policjantów na stanowiskach samodzielnych.

System ten, jak podkreśla resort, jest odwrócony w Straży Granicznej, gdzie dodatek funkcyjny przyznaje się funkcjonariuszowi Straży Granicznej kwotowo w wysokości wynoszącej miesięcznie powyżej 10 proc. i nie więcej niż:

  • 60 proc. podstawy naliczenia tego dodatku na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej;
  • 65 proc. podstawy naliczenia tego dodatku na stanowisku służbowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, dyrektora i zastępcy dyrektora;
  • 70 proc. podstawy naliczenia tego dodatku na pozostałych stanowiskach służbowych wyszczególnionych jako uprawniające funkcjonariuszy SG do otrzymywania dodatku funkcyjnego.

Co więcej, w przypadku Policji wysokość uposażenia zasadniczego funkcjonariusza uzależniona jest od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Natomiast w Straży Granicznej sprawa wygląda inaczej, nie jest ono zależne od wysługi lat mundurowego.

Czytaj też

Ostatecznie, MSWiA zdecydowało się na podwyższenie maksymalnego progu dodatku z 60 proc. na 80 proc. dla Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. W przypadku komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, zastępcy komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, dyrektora i zastępcy dyrektora zwiększy się on z 65 proc. do 75 proc. Dla pozostałych stanowisk służbowych pozostanie on na niezmienionym poziomie czyli 70 proc.

Nowe, adekwatne już - jak czytamy - stawki odpowiadać mają, w ocenie MSWiA, zakresowi odpowiedzialności kierownictwa, jego randze, a także specyfice i poziomowi zadań nałożonych obecnie na formację. Podlegać one będą nadal jednak ograniczeniom związanym z pulą wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe, tak jak ma to miejsce w przypadku innych mundurowych tej formacji. Tym samym, modyfikacje nie powinny wpłynąć na budżet Straży Granicznej i nie mają stanowić podstawy do jego zwiększenia.

Proponowane zróżnicowanie maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego wynika z potrzeby rozróżnienia stanowisk kierowniczych i pozostałych stanowisk służbowych, z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności służbowej na stanowiskach kierowniczych w Straży Granicznej. Ze względu bowiem na rangę, specyfikę i poziom zadań nałożonych obecnie na formację wymagających odpowiedniej decyzyjności na szczeblu kierowniczym opartej na szczególnej odpowiedzialności za ich realizowanie, wskazane czynniki powinny przekładać się adekwatnie na warunki finansowe na najwyższych stanowiskach w hierarchii służbowej. (...) Jednocześnie wysokość dodatku funkcyjnego na tych stanowiskach będzie podlegać tym samym ograniczeniom finansowym wynikającym z reżimu naliczeń puli wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe, jak dla pozostałych funkcjonariuszy formacji.
fragment uzasadnienia do Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zmiany w przepisach wejść mają w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Jak dowiadujemy się z Oceny Skutków Regulacji, uwag do zmian - przynajmniej na razie - nie wniósł Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze