Reklama

Służba Więzienna

"Inspektor" nie założy munduru Służby Więziennej

Autor. Służba Więzienna/Facebook

Funkcjonariusze pełniący służbę w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej, a przynajmniej część z nich, nie będą musieli zakładać munduru tej formacji. Resort sprawiedliwości ma bowiem plan, by wpisać ich na tzw. listę wyjątków, czyli mundurowych, którzy w czasie wykonywania zadań służbowych nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego.

Reklama

Do życia powołano w tym roku Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, który - zgodnie z planem resortu sprawiedliwości - zajmie się rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem oraz uzyskiwaniem i utrwalaniem dowodów przestępstw popełnionych przez osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych, osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Służby Więziennej, a także samych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Ministerstwo podkreślało, że tego typu rozwiązania prawno-organizacyjne działają już w innych formacjach, a jest to np. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji czy Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, a więziennictwo potrzebują własnej komórki.

Reklama

Powstanie IWSW niesie za sobą oczywiście konieczność wprowadzenia zmian w szeregu dokumentów dotyczących formacji. Jednym z nich, jak się okazuje, jest akt określający stanowiska służbowe, na których funkcjonariusze w czasie wykonywania zadań służbowych nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego, uwzględniając miejsce pełnienia służby oraz specyfikę wykonywanych zadań służbowych. Na liście tej znajdą się również inspektorzy, co związane jest z tym, że będą oni realizować czynności operacyjno-rozpoznawcze. "Mając na uwadze specyfikę tych czynności, zasadne jest włączenie funkcjonariuszy je realizujących do katalogu funkcjonariuszy, którzy nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego" - podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że komórka ta ma mieć 220 etatów.

Czytaj też

To jednak nie jedyna nowa pozycja w katalogu. Pojawi się tam bowiem również zwolnienie dla funkcjonariuszy pełniących służbę w uczelni Służby Więziennej, na której są wykonywane działania wykraczające poza zadania realizowane przez formację. Chodzi o dwie sprawie. Po pierwsze, jak czytamy, uczelnia - a mowa tu o Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości - nie zajmuje się kontrolą wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Po drugie, jej rektor-komendant nie jest organem postępowania wykonawczego w świetle Kodeksu karnego wykonawczego. W związku z tym, "kształcenie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej jest jedynym zadaniem Uczelni realizowanym jako jednostki organizacyjnej Służby Więziennej", a pozostałe realizuje na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jak podlicza resort, takich mundurowych jest 142.

Reklama

Zmiany w tym samym dokumencie resort sprawiedliwości wprowadza w tym roku nie pierwszy raz. Wcześniej sprawa związana była jednak głównie z bezpieczeństwem mundurowych, pełniących służbę w aresztach śledczych i zakładach karnych. A dokładnie, jak argumentowano, "z tragicznym wypadkiem nadzwyczajnym w jednym z zakładów karnych, w konsekwencji którego zaistniała pilna konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy". Chodziło o śmierć funkcjonariuszki, zaatakowanej przez osadzonego w lutym br.

Czytaj też

Katalog funkcjonariuszy, po zmianach o których wspomniano wyżej, zmniejszył się. Z obowiązku noszenia munduru i wyposażenia polowego zwolnieni są obecnie więziennicy na stanowiskach, na których są realizowane zadania z zakresu oddziaływania penitencjarnego "w trakcie prowadzenia i organizacji programów resocjalizacji, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu poza terenem zakładu karnego i aresztu śledczego" oraz "w domach matki i dziecka zakładów karnych i aresztów śledczych". Do tego mowa o służbie medycznej i sanitarnej oraz niektórych stanowiskach związanych ze służbą ochronną. Z katalogu zniknęły zatem m.in. stanowiska na których realizowane są zadania związane z prowadzeniem rozmów wychowawczych czy "udzielania pomocy w przygotowaniu do readaptacji społecznej i zwolnienia z jednostki penitencjarnej".

Reklama

Komentarze

    Reklama